[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "paer1:" vs "IORA_ARCFU"

## ALIGNMENT ## SeqID 34.8 % Eval 4e-47 Ncomp 352 Naa_query 390 Naa_target 623 18:EGSGDVVIVTSGVAYNYVKEAVRRLNIRATVVKLGISVPVPPKVRE--IARGGEVVVVEE: 75 ** *** * * * * *** ** * ** * * * * **** 244:EGDGDVGIIACGLSYAYTKEALENLNLNLPVLKLSSMHPLPERLIENFVSQMKKVIVVEE: 303 76:GDPVVEIQLRALGI-NTRGKIDGYFPKHGELDINKTALGLAKALGLSYAPPTPLKPPLEP: 134 ** ** ** * ** ** * * * ***** 304:VDPFVELHVRAMGLAEVYGKMNGYMPMNYEYNVGRVETGIAKALGIKPSRDYEGIVAESQ: 363 135:PPRPPVLCPGCP------HMATFYILRLATAGL-NPVWSGDIGCYSLGINTGQQ--DLIT: 185 * * ** * * ***** **** * 364:KLAAKAXXXXXXXXXXXXHSASFYAIRRVVDELGDAALPSDIGCYTLGINKPLEGVDITI: 423 186:HMGSSVGLGAGIALATGQFVVATVGDSTFYHAVLPQLVDIATRSVPILIVVMDNAYTAMT: 245 ** *** * * ** ***** ** * * * ** * ** 424:CMGASVGVSNGLAHVLNNKIIATIGDSTFIHAGIPPLINAVYNHADFVLVILDNSTTGMT: 483 246:GGQPSP----------SRAIPAERITEAFGIS-TFVIDPIDVKKSVEIIKKAVEIVKSGR: 294 * ** * * * * * * * * * * * 484:GHQPHPGTGFRGCGEAGKAVRIEDIVRGCGVEFVEVVNPYNVRKMVDVLRRA---LNHDG: 540 295:PAVVVSRRPCALIGVRKARRAGIQLPKYQVDVNKCTGCGLCYNLLKCSAIYKRPDRKAHV: 354 *** * *** * ** * * * ** * * * * * * 541:VAVVIARQPCAILWSRARRREG-KIVTYKV-TEDCTLCMECVNTFACPALI-FDGEKVSI: 597 355:DPALCVGCGICAEVCPFNAFKP: 376 * ***** ** ** * ** 598:DQSLCVGCAVCAKICPNRAIKP: 619