[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:PDB for atum0:nouD

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "3iam4.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3i9v4.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2fug4.bssp"

## Summary of PDB Search
:396
  6e-92 44% 3iam4 [x.x.x] NADH-QUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT 4
  6e-92 44% 3i9v4 [x.x.x] NADH-QUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT 4
  6e-92 45% 2fug4 [x.x.x] NADH-QUINONE OXIDOREDUCTASE CHAIN 4
:396

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxPSAHGVLRLVLELDGEIVERVDPHIGLLHRGTEKLIETKTYLQAVPYFDRLDY
3iam4      ---------------------GVLRLMVTLSGEEVLEVVPHIGYLHTGFEKTMEHRTYLQNITYTPRMDY
3i9v4      ---------------------GVLRLMVTLSGEEVLEVVPHIGYLHTGFEKTMEHRTYLQNITYTPRMDY
2fug4      -----------------PSTHGVLRLMVTLSGEEVLEVVPHIGYLHTGFEKTMEHRTYLQNITYTPRMDY


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      VAPMNQEHAFALAVEKLLGLEIPMRGQLIRVLYSEIGRILSHIMNVTTQAMDVGAMTPPVWGFEEREKLM
3iam4      LHSFAHDLAYALAVEKLLGAVVPPRAETIRVILNELSRLASHLVFXXXXXXXXXXXXPFFYAFRERETIL
3i9v4      LHSFAHDLAYALAVEKLLGAVVPPRAETIRVILNELSRLASHLVFXXXXXXXXXXXXPFFYAFRERETIL
2fug4      LHSFAHDLAYALAVEKLLGAVVPPRAETIRVILNELSRLASHLVFXXXXXXXXXXXXPFFYAFRERETIL


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      VFYERACGARMHSAYVRPGGVHQDLPPELVDDIGKWCDPFLTVLDNIEGLLTDNRIYKQRNVDIGVVSLE
3iam4      DLFEWVTGQRFHHNYIRIGGVKEDLPEEFVPELKKLLEVLPHRIDEYEALFAESPIFYERARGVGVIPPE
3i9v4      DLFEWVTGQRFHHNYIRIGGVKEDLPEEFVPELKKLLEVLPHRIDEYEALFAESPIFYERARGVGVIPPE
2fug4      DLFEWVTGQRFHHNYIRIGGVKEDLPEEFVPELKKLLEVLPHRIDEYEALFAESPIFYERARGVGVIPPE


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      DAFAWGFTGVMVRGSGAAWDLRRSQPYECYSDLEFDIPVGKNGDCYDRYLIRMQEMRESVKIMKQCVDRL
3iam4      VAIDLGLTGGSLRASGVNYDVRKAYPYSGYETYTFDVPLGERGDVFDRMLVRIREMRESVKIIKQALERL
3i9v4      VAIDLGLTGGSLRASGVNYDVRKAYPYSGYETYTFDVPLGERGDVFDRMLVRIREMRESVKIIKQALERL
2fug4      VAIDLGLTGGSLRASGVNYDVRKAYPYSGY-----DVPLGERGDVFDRMLVRIREMRESVKIIKQALERL


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      SGKHRIGPVSSLDGKVVPPKRGEMKRSMEALIHHFKLYTEGYHVPAGEVYAAVEAPKGEFGVYVVADGSN
3iam4      EP----GPVRDPNPQITPPPRHLLETSMEAVIYHFKHYTEGFHPPKGEVYVPTESARGELGYYIVSDGGS
3i9v4      EP----GPVRDPNPQITPPPRHLLETSMEAVIYHFKHYTEGFHPPKGEVYVPTESARGELGYYIVSDGGS
2fug4      EP----GPVRDPNPQITPPPRHLLETSMEAVIYHFKHYTEGFHPPKGEVYVPTESARGELGYYIVSDGGS


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      KPYRCKIRAPGYAHLQAMDFLCKGHQLADVTAVLGSLDIVFGEVDR
3iam4      MPYRVKVRAPSFVNLQSLPYACKGEQVPDMVAIIASLDPVMGDVDR
3i9v4      MPYRVKVRAPSFVNLQSLPYACKGEQVPDMVAIIASLDPVMGDVDR
2fug4      MPYRVKVRAPSFVNLQSLPYACKGEQVPDMVAIIASLDPVMGDVDR