[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of RPS:PDB for cglu2:BAF53991.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "3c73A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3c71A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b7jA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3c73B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3cynC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b7kA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2mD.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yF.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yD.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yH.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3cmiA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b5xA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b7kB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yE.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b7jB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cv4D.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2mA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2gA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3cynB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2mC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cvbA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cv4A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1eejA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bmxA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e0uA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2gB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yG.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bmxB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cv4E.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1e2yB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2ec4A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3c7mA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cx3B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2mH.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b1kA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3dwvA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3drnA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2e2gC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3cynA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cx3A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b5eA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3drnB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c0dB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3boaA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3dvxB.bssp"

## Summary of PDB Search
:160
  2e-11 25% 3c73A [x.x.x] THIOL-DISULFIDE OXIDOREDUCTASE RESA
  1e-10 25% 3c71A [x.x.x] THIOL-DISULFIDE OXIDOREDUCTASE RESA
  6e-10 13% 2b7jA [x.x.x] SCO1 PROTEIN
  7e-10 22% 3c73B [x.x.x] THIOL-DISULFIDE OXIDOREDUCTASE RESA
  1e-09 14% 3cynC [x.x.x] PROBABLE GLUTATHIONE PEROXIDASE 8
  2e-09 13% 2b7kA [x.x.x] SCO1 PROTEIN
  4e-09 14% 2e2mD [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  5e-09 14% 1e2yF [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  5e-09 13% 1e2yD [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  7e-09 14% 1e2yH [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  1e-08 13% 3cmiA [x.x.x] PEROXIREDOXIN HYR1
  1e-08 20% 2b5xA [x.x.x] YKUV PROTEIN
  2e-08 13% 2b7kB [x.x.x] SCO1 PROTEIN
  4e-08 16% 1e2yA [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  7e-08 16% 1e2yE [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  1e-07 14% 2b7jB [x.x.x] SCO1 PROTEIN
  1e-07 16% 2cv4D [x.x.x] PEROXIREDOXIN
  2e-07 11% 2e2mA [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  3e-07 14% 2e2gA [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  4e-07 15% 3cynB [x.x.x] PROBABLE GLUTATHIONE PEROXIDASE 8
  6e-07 15% 2e2mC [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  6e-07 20% 2cvbA [x.x.x] PROBABLE THIOL-DISULFIDE ISOMERASE/THIOREDOXIN
  6e-07 16% 2cv4A [x.x.x] PEROXIREDOXIN
  7e-07 10% 1eejA [d.17.3 - c.47.1] THIOL:DISULFIDE INTERCHANGE PROTEIN
  8e-07 14% 1e2yC [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  8e-07 10% 2bmxA [x.x.x] ALKYL HYDROPEROXIDASE C
  8e-07 14% 3e0uA [x.x.x] GLUTATHIONE PEROXIDASE
  1e-06 15% 2e2gB [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  1e-06 15% 1e2yG [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  4e-06  9% 2bmxB [x.x.x] ALKYL HYDROPEROXIDASE C
  7e-06 16% 2cv4E [x.x.x] PEROXIREDOXIN
  9e-06 16% 1e2yB [c.47.1] TRYPAREDOXIN PEROXIDASE
  2e-05 11% 2ec4A [x.x.x] FAS-ASSOCIATED FACTOR 1
  2e-05 11% 3c7mA [x.x.x] THIOL:DISULFIDE INTERCHANGE PROTEIN DSBA-LIKE
  2e-05 18% 2cx3B [x.x.x] BACTERIOFERRITIN COMIGRATORY PROTEIN
  3e-05 15% 2e2mH [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  4e-05 17% 2b1kA [x.x.x] THIOL:DISULFIDE INTERCHANGE PROTEIN DSBE
  4e-05 13% 3dwvA [x.x.x] GLUTATHIONE PEROXIDASE-LIKE PROTEIN
  5e-05 23% 3drnA [x.x.x] PEROXIREDOXIN, BACTERIOFERRITIN COMIGRATORY
  7e-05 13% 2e2gC [x.x.x] PROBABLE PEROXIREDOXIN
  7e-05 16% 3cynA [x.x.x] PROBABLE GLUTATHIONE PEROXIDASE 8
  8e-05 18% 2cx3A [x.x.x] BACTERIOFERRITIN COMIGRATORY PROTEIN
  1e-04 10% 2b5eA [x.x.x] PROTEIN DISULFIDE-ISOMERASE
  4e-04 25% 3drnB [x.x.x] PEROXIREDOXIN, BACTERIOFERRITIN COMIGRATORY
  6e-04  8% 2c0dB [x.x.x] THIOREDOXIN PEROXIDASE 2
  7e-04 10% 3boaA [x.x.x] PROTEIN DISULFIDE-ISOMERASE
  0.001 13% 3dvxB [x.x.x] THIOL:DISULFIDE INTERCHANGE PROTEIN DSBA
:160

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxLDNAPLLELDVQEWVNHEGLSNEDLRGKVVVVEVFQMLCPGCVNHGVPQAQKIHRMIDESQVQVIGL
3c73A      ------APNFVL---EDTNGKRIELSDLKGKGVFLNFWGTWCEHCKKE-FPYMANQYKHFKSQGVEIVAV
3c71A      ------APNFVLEDT---NGKRIELSDLKGKGVFLNFWGTWCPHCKKE-FPYMANQYKHFKSQGVEIVAV
2b7jA      ------GGPFHL---EDMYGNEFTEKNLLGKFSIIYFGFSNCPDICPDELDKLGLWLNTLSSKYGITLQP
3c73B      ------APNFVLEDT---NGKRIELSDLKGKGVFLNFWGTWCEHCKKE-FPYMANQYKHFKSQGVEIVAV
3cynC      ----NSFYAFEV---KDAKGRTVSLEKYKGKVSLVVNVASDCQLTDRN-YLGLKELHKEFGPSHFSVLAF
2b7kA      ----SLGGPFHL---EDMYGNEFTEKNLLGKFSIIYFGFSNCDICPDE-LDKLGLWLNTLSSKYGITLQP
2e2mD      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
1e2yF      ------APEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVC-PTEIIQFSDDAKRFAEINTEVISC
1e2yD      ----HPAPEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPT----EIIQFSDDAKRFAEINTEV
1e2yH      ------APEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVISC
3cmiA      ------FYKLAPVDK---KGQPFPFDQLKGKVVLIVNVASKCGFTPQYK-ELEALYKRYKDEGFTIIGFP
2b5xA      ------MPELTGEKAW-LNGEVTREQLIGEKPTLIHFWSISCHLCKEA-MPQVNEFRDKYQDQLNVVAVH
2b7kB      ---------------HLEDMYGFTEKNLLGKFSIIYFGFSNCPDICPDELDKLGLWLNTLSSKYGITLQP
1e2yA      ------APEFDDALPNG-TFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVIS-
1e2yE      ------APEFDDALPNG-TFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVISC
2b7jB      ------GGPFHL---EDMYGNEFTEKNLLGKFSIIYFGFSCPDICPDE-LDKLGLWLNTLSSKYGITLQP
2cv4D      -------------------------YVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
2e2mA      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIG-
2e2gA      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVCTTEFVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
3cynB      ----NSFYAFEV---KDAKGRTVSLEKYKGKVSLVVNVASDCQLTDRN-YLGLKELHKEFGPSHFSVLAF
2e2mC      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
2cvbA      ----SPLIDAEL---PDPRGGRYRLSQFHEPLLAV-VFCNHCPYVKGS-IGELVALAERY-RGKVAFVGI
2cv4A      -----------------------DHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
1eejA      ----NKMLLKQL---NALEKEMIVYKAPQEKHVITVFTDITCGYCHKLH-EQMADYNALGITVRYLAFPR
1e2yC      ----HPAPEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVISC
2bmxA      -----------------------TSDEHPGKWRVVFFWPKDFTFVCPTEIAAFSKLNDEFEDRDAQILGV
3e0uA      ----------------------YDLSQHKGHPLLIYNVASRCGYT-KGGYETATTLYNKYKGQGFTVLAF
2e2gB      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGWFVLFSHPADFTPVCTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIG-
1e2yG      ----HPAPEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVIS-
2bmxB      ----LSKVDAKQ---PGDYFTTITSDEHPGKWRVVFFWPKDFTFVCPTEIAAFSKLNDEFEDRDAQILGV
2cv4E      -----------------------DHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIGL
1e2yB      ----HPAPEFDDALPN-GTFKKVSLSSYKGKYVVLFFYPDFTFVCPTE-IIQFSDDAKRFAEINTEVISC
2ec4A      ---GDCHPVFFIGSLEAAFQEAFYVKARDRKLLAIYLHHDESVLT--------NVFCSQMLCAESIVSYL
3c7mA      ---------------EGTDYMVLEKPIPNADKTLIKVFSYACPFCYKY-DKAVTGPVSEKVKDIVAFTPF
2cx3B      ------APDFTLPNQD-FEPVNLYEVLKRGRPAVLIFFPAAFSPVCTKELCTFRDKAQLEKA-NAEVLAI
2e2mH      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKWFVLFSHPADFTPVTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIG-
2b1kA      ----KPVPKFRLESLD-NPGQFYQADVLTQGPVLLNVWATWCPTC-----RAEHQYLNQLSAQGIRVVGM
3dwvA      ----SSIFDFEVLDA---DHKPYNLVQHKGSPLLIYNVASKCGYT-KGGYETATTLYNKYKSQGFTVLAF
3drnA      ------APLFEG---IADNGEKISLSDYIGKHIVLYFYPKDDTPGSTREASAFRDNWDLLKDYDVVVIGV
2e2gC      ----ERFPEMEVTTDH-GVIKLPDHYVSQGKFVLFSHPADFTPVCTTE-FVSFARRYEDFQRLGVDLIG-
3cynA      ----NSFYAFEV---KDAKGRTVSLEKYKGKVSLVVNVASDCQLT-DRNYLGLKELHKEFGPSHFSVLAC
2cx3A      ------APDFTLPNQD-FEPVNLYEVLKRGRPAVLIFFPAAFSPVCTKELCTFRDKAQLEKA-NAEVLAI
2b5eA      ---------------VKLATDSFNEYIQSHDLVLAEFFAPWCGHC--------KNMAPEYVKAAETLVEK
3drnB      ----DKAPLFEG---IADNGEKISLSDYIGKHIVLYFYPDDTPGSTRE-ASAFRDNWDLLKDYDVVVIGV
2c0dB      ------AYNFTAQLNKNNEIINVDLSSFIGQCCLLFYPLNYTFVCPTE-IIEFNKHIKDFENKNVELLGI
3boaA      -----------------LATDSFNEYIQSHDLVLAEFFAPWCGHC--------KNMAPEYVKAAETLVEK
3dvxB      ------------EGEDYLVLDKPIPQEQSGKIEVLEFFGYFCVHC--------HHFDPLLLKLGKALPSD


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      HSVFEHHDVMTPEALKVFISEFGIKFPVAVDMPREGQRIPSTMKKYRLEGTPSIILADRKGRIRQVQFGQ
3c73A      -NVGES-----KIAVHNFMKSYGVNFPVVLDTDRQ------VLDAYDVSPLPTTFLINPEGKVVKVVTGT
3c71A      -NVGE-----SKIAVHNFMKSYGVNFPVVLDTDRQ------VLDAYDVSPLPTTFLINPEGKVVKVVTGT
2b7jA      LFITCDPARDSPAVLKEYLSDFHPSILGLTGTFDEVKNA-CKKYRVYVDHSIFFYLMDPEGQFVDALGRN
3c73B      NV------GESKIAVHNFMKSYGVNFPVVLDTDRQ------VLDAYDVSPLPTTFLINPEGKVVKVVTGT
3cynC      PQFGESEPRPSKEVESFARKNYGVTFPIFHKIKILGSEGEPAFRFLVDSSNFWKYLVNPEGQVVKFWRPE
2b7kA      LFITCDPARDSPAVLKEYLSDFHPSILGLTGTFDEVKNA-CKKYRVLVDHSIFFYLMDPEGQFVDALGRN
2e2mD      -SVDSVF--SHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGT-VARRLGLLATHTVRGVFIVDARGVIRTMLYY-
1e2yF      --SCDSEYSHLQWTSVDRKKGGLGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIN-
1e2yD      ISCSCDSEYSHLQWTSVDRKKGGGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIND
1e2yH      --SCDSEYSHLQWTSVDRKKGGLGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIN-
3cmiA      CNQFGGVTFPIMKKIDVNGGNEDPVYKFLKS------QKSGMLGLRGIKWNFEKFLVDKKGKVYERYSSL
2b5xA      MPRSEDDL--DPGKIKETAAEHDITQPIFVDSDH------ALTDAFENEYVPAYYVFDKTGQLRHFQAGG
2b7kB      LFITCDPARDSPAVLKEYLSDFHPSILGKYRVYFSTPPNVKPGQDYLVDHSIFFYLMDPEGQFVDALGRN
1e2yA      CSCDSEYS--HLQWTSVDRKKGGLPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIND
1e2yE      -SCDSEYS--HLQWTSVDRKKGGGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIND
2b7jB      LFITCDPARDSPAVLKEYLSDFHPSILGLTGTFDEVKNA---CKKYRVYFSTPPNVKPGQD---------
2cv4D      -SVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGTARRLGLLHAESATHTVRGVFIVDARGVIRTLYYPE
2e2mA      --LSVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGT-VARRLGLLATHTVRGVFIVDARGVIRTMLYYP
2e2gA      -SVDSVFS--HIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGT-VARRLGLLATHTVRGVFIVDARGVIRTM----
3cynB      PQFGESEPRPSKEVESFARKNYGVTFPIFHKIKILGSEFLVDSSKKEPRWNFWKYLVNPEGQVVKFWRPE
2e2mC      -SVDSVFS--HIKWKEWIERHIGVRFPIIADPQGTARRLGLLHAESATHTVRGVFIVDARGVIRTMLYYP
2cvbA      NANDYEKYPEDAPEKAAFAEEHGIFFPYLLDETQE------VAKAYRALRTPEVFLFDERRLLRYHGRVN
2cv4A      -SVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGTARRLGLLHAESATHTVRGVFIVDARGVIRTLYYPE
1eejA      QGLDSDAEKEMKAIWCAKDKNKAFDDVMAASCDVDIADHYALGVQLGVSGTPAVVLSNGTLVPGYQPPKE
1e2yC      --SCDSEYSHLQWTSVDRKKGGLGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIN-
2bmxA      -------SIDSEFAHFQWRAQHNDLKTLPFPLSDIKRELSQAAGVLNADADRVTFIVDPNNEIQFVSATA
3e0uA      -----PCNQFAGFACTRFKADFPIMAKIDVNGSKAKATIPGLFGTKAIKWNFTSFLIDRHGVPVERFSPG
2e2gB      LSVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADP--QGTVARRLGLLHATHTVRGVFIVDARGVIRTMLYYP
1e2yG      --CSCDSEYSHLQWTSVDRKKGGLPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIND
2bmxB      -------SIDSEFAHFQWRAQHNDLKTLPFPLSDIKRELSQGVLNADGVADRVTFIVDPNNEIQFVSATA
2cv4E      -SVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGTARRLGLLHAESATHTVRGVFIVDARGVIRTLYYPE
1e2yB      SDSEYSHLQWTSVDRKKG---GLGPAIPLADKTKAIARAYGVLDEDSGVAYRGVFIIDPNGKLRQIIIN-
2ec4A      SQNFITWAWDLTKDSNRA-------RFLTMCNRHFGSVVAQTIRTQKTDQFPLFLIIMGKRSSNEV----
3c7mA      -HLETKGE--YGKQASEVFAVLINKDKAAGISLFDANS--------------------------------
2cx3B      -------SVDSPWCLKKFKDENRLAFNLLSDYNREVIKVYHEDLKGLKVAKRAVFIVKPDGTVAYKWVTD
2e2mH      LSVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGTVARRLGLLAESATHTVRGVFIVDARGVIRTM----
2b1kA      NYKDD------RQKAISWLKELGNPYALSL---FDGDGMLGL--DLGVYGAPETFLIDGNGIIRYRHAGD
3dwvA      PQFGGQEPGNEEEIKEFVCTKFKAEFPIMAKINVNGENKPGILATKAIKWNFTSFLIDRDGVPVERFSPG
3drnA      SS----DDI---NSHKRFKEKYKLPFILVSD---PDKKIRELYGAKGFILARITFVIDKKGIIRHIYNSQ
2e2gC      --LSVDSVFSHIKWKEWIERHIGVRIPFPIIADPQGTVARRLGLLSATHTVRGVFIVDARGVIRTM----
3cynA      NQFGESEPRPSKEVESFARKNYGVTFPIFHKIKILGFRFLVDSSKKEPRWNFWKYLVNPEGQVVKFWRPE
2cx3A      S-------VDSPWCLKKFKDENRLAFNLLSDYNREVIKVYHEDLKGLKVAKRAVFIVKPDGTVAYKWVTD
2b5eA      NITLAQIDCTENQDLCMEHNIPGFPSLKIFK---NSDVN---NSIDYEGPRTAEAIVQFMIKQSQPAVAV
3drnB      SS----DDI---NSHKRFKEKYKLPFILVSD---PDKKIRELYGAKGFILARITFVIDKKGIIRHIYNSQ
2c0dB      SVDSVYSHLAWKNMPIEKGGIGNVEFTLVSDINKDISK-NYNVLYDNSFALRGLFIIDKNGCVRHQTVND
3boaA      NITLAQIDCTENQDLCMEHNIPGFPSLKIFK---NSDVN---NSIDYEGPRTAEAIVQFMIKQSQPAVAV
3dvxB      AYLRTEHVVWQPELGL----ARAAAVNLSGLKYQANPAV--FKAVYEQKIRLENRSVAGKWALSQKGFDG


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      VDDFVxxxxxxxxxxxxxxx
3c73A      MT------------------
3c71A      MT------------------
2b7jA      YD------------------
3c73B      MT------------------
3cynC      EP------------------
2b7kA      YD------------------
2e2mD      --------------------
1e2yF      --------------------
1e2yD      PI------------------
1e2yH      --------------------
3cmiA      TK------------------
2b5xA      SG------------------
2b7kB      YD------------------
1e2yA      PI------------------
1e2yE      PI------------------
2b7jB      --------------------
2cv4D      LGRLV---------------
2e2mA      MELG----------------
2e2gA      --------------------
3cynB      EP------------------
2e2mC      ME------------------
2cvbA      DN------------------
2cv4A      LGRLV---------------
1eejA      MKEFL---------------
1e2yC      --------------------
2bmxA      GS------------------
3e0uA      AS------------------
2e2gB      ME------------------
1e2yG      PI------------------
2bmxB      GS------------------
2cv4E      LGRLV---------------
1e2yB      --------------------
2ec4A      --------------------
3c7mA      --------------------
2cx3B      --------------------
2e2mH      --------------------
2b1kA      LN------------------
3dwvA      AS------------------
3drnA      MN------------------
2e2gC      --------------------
3cynA      EP------------------
2cx3A      --------------------
2b5eA      VAD-----------------
3drnB      MN------------------
2c0dB      LP------------------
3boaA      VAD-----------------
3dvxB      KK------------------