[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of RPS:PDB for cglu2:BAF55908.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "2chpC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c2jA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2chpA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1dpsD.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1dpsB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2chpB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cf7A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c2fA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1dpsA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bw1G.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cf7C.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2d5kB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2d5kA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c41F.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cf7E.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c41C.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cf7B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c41B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bjyL.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bk6A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2d5kC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1datA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c41A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bjyA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2c41J.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bk6C.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2ceiA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e1qA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bjyB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bkcA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3bveA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cluA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3bveF.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3bveE.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bjyH.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3bknA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cf7G.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2cn7A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e6sA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bkcR.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1bcfA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1aewA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e1nA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e6sB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2chiA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e2cA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2clbA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2clbB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2clbD.bssp"

## Summary of PDB Search
:165
  3e-29 25% 2chpC [x.x.x] METALLOREGULATION DNA-BINDING STRESS PROTEIN
  4e-18 27% 2c2jA [x.x.x] DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  2e-17 25% 2chpA [x.x.x] METALLOREGULATION DNA-BINDING STRESS PROTEIN
  3e-17 35% 1dpsD [a.25.1] DPS
  1e-16 36% 1dpsB [a.25.1] DPS
  4e-16 25% 2chpB [x.x.x] METALLOREGULATION DNA-BINDING STRESS PROTEIN
  5e-16 25% 2cf7A [x.x.x] DPR
  1e-15 27% 2c2fA [x.x.x] DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  9e-15 36% 1dpsA [a.25.1] DPS
  2e-14 24% 2bw1G [x.x.x] DPS-LIKE PEROXIDE RESISTANCE PROTEIN
  2e-14 25% 2cf7C [x.x.x] DPR
  6e-14 26% 2d5kB [x.x.x] DPS FAMILY PROTEIN
  8e-14 26% 2d5kA [x.x.x] DPS FAMILY PROTEIN
  1e-13 24% 2c41F [x.x.x] DPS FAMILY DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  4e-13 25% 2cf7E [x.x.x] DPR
  7e-13 22% 2c41C [x.x.x] DPS FAMILY DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  9e-13 26% 2cf7B [x.x.x] DPR
  1e-12 24% 2c41B [x.x.x] DPS FAMILY DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  1e-12 20% 2bjyL [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  1e-12 21% 2bk6A [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  2e-12 26% 2d5kC [x.x.x] DPS FAMILY PROTEIN
  2e-12 13% 1datA [x.x.x] L FERRITIN
  3e-12 24% 2c41A [x.x.x] DPS FAMILY DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  4e-12 21% 2bjyA [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  6e-12 22% 2c41J [x.x.x] DPS FAMILY DNA-BINDING STRESS RESPONSE PROTEIN
  1e-11 21% 2bk6C [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  2e-11 13% 2ceiA [x.x.x] FERRITIN HEAVY CHAIN
  2e-11 16% 3e1qA [x.x.x] BACTERIOFERRITIN
  2e-11 20% 2bjyB [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  3e-11 21% 2bkcA [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  3e-11  8% 3bveA [x.x.x] FERRITIN
  4e-11 11% 2cluA [x.x.x] FERRITIN HEAVY CHAIN
  5e-11  9% 3bveF [x.x.x] FERRITIN
  1e-10  9% 3bveE [x.x.x] FERRITIN
  1e-10 21% 2bjyH [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  2e-10 14% 3bknA [x.x.x] BACTERIOFERRITIN
  3e-10 25% 2cf7G [x.x.x] DPR
  6e-10 11% 2cn7A [x.x.x] FERRITIN HEAVY CHAIN
  6e-10  8% 3e6sA [x.x.x] FERRITIN
  7e-10 21% 2bkcR [x.x.x] NON-HEME IRON-CONTAINING FERRITIN
  9e-10 15% 1bcfA [a.25.1] BACTERIOFERRITIN
  1e-09 13% 1aewA [x.x.x] FERRITIN
  2e-09 15% 3e1nA [x.x.x] BACTERIOFERRITIN
  6e-09  8% 3e6sB [x.x.x] FERRITIN
  8e-09 11% 2chiA [x.x.x] FERRITIN HEAVY CHAIN
  1e-07 16% 3e2cA [x.x.x] BACTERIOFERRITIN
  6e-07 16% 2clbA [x.x.x] DPS-LIKE PROTEIN
  8e-06 16% 2clbB [x.x.x] DPS-LIKE PROTEIN
  4e-05 16% 2clbD [x.x.x] DPS-LIKE PROTEIN
:165

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      MANYTVPGINENDAKQLIDGLQERLTDYNDLHLILKHVHWNVTGPNFIAVHEMLDPQVDLVRGYADEVAE
2chpC      ------------NQTLVENSLNTQLSNWFLLYSKLHRFHWYVKGPHFFTLHEKFEELYDHAAETVDTIAE
2c2jA      ------------DLKKSVQALQNTLTELQALQLQTKQAHWNVSGTLWYTLHELLQDHYEGISKFADDVAE
2chpA      ----------KTNQTLVENSLNTQLSNWFLLYSKLHRFHWYVKGPHFFTLHEKFEELYDHAAETVDTIAE
1dpsD      NLLYTRNDVSDSEKKATVELLNRQVIQFIDLSLITKQAHWNMRGANFIAVHEMLDGFRTALIDHLDTMAE
1dpsB      ---YTRNDVSDSEKKATVELLNRQVIQFIDLSLITKQAHWNMRGANFIAVHEMLDGFRTALIDHLDTMAE
2chpB      ----------KTNQTLVENSLNTQLSNWFLLYSKLHRFHWYVKGPHFFTLHEKFEELYDHAAETVDTIAE
2cf7A      ----------FSPRPDSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLAEMSE
2c2fA      ---VNHHYLEEKEFQTVAETLQRNLATTISLYLKFKKYHWDIRGRFFRDLHLAYDEFIAEIFPSIDEQAE
1dpsA      ---YTRNDVSDSEKKATVELLNRQVIQFIDLSLITKQAHWNMRGANFIAVHEMLDGFRTALIDHLDTMAE
2bw1G      SPAEIASFSPRPSLADSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLDEMSE
2cf7C      --------------ADSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLAEMSE
2d5kB      -----------SNQQDVVKELNQQVANWTVAYTKLHNFHWYVKGPNFFSLHVKFEELYNEASQYVDELAE
2d5kA      ------------NQQDVVKELNQQVANWTVAYTKLHNFHWYVKGPNFFSLHVKFEELYNEASQYVDELAE
2c41F      ----------TTLKEQVLTTLKREQANAVVMYLNYKKYHWLTYGPLFRDLHLLFEEQGSEVFAMIDELAE
2cf7E      --------------ADSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLAEMSE
2c41C      ----------TTLKEQVLTTLKREQANAVVMYLNYKKYHWLTYGPLFRDLHLLFEEQGSEVFAMIDELAE
2cf7B      ---------------DSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLAEMSE
2c41B      ------------LKEQVLTTLKREQANAVVMYLNYKKYHWLTYGPLFRDLHLLFEEQGSEVFAMIDELAE
2bjyL      ------------NSVDTKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
2bk6A      ---------------DTKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLHEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
2d5kC      -----------SNQQDVVKELNQQVANWTVAYTKLHNFHWYVKGPNFFSLHVKFEELYNEASQYVDELAE
1datA      --------IRQNYSTEVEAAVNRLVNLYLRASYTYLSFYFDRDDVALEGVCHFFRELAEEKREGAERLLK
2c41A      ----------TTLKEQVLTTLKREQANAVVMYLNYKKYHWLTYGPLFRDLHLLFEEQGSEVFAMIDELAE
2bjyA      ----------------TKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
2c41J      ------------LKEQVLTTLKREQANAVVMYLNYKKYHWLTYGPLFRDLHLLFEEQGSEVFAMIDELAE
2bk6C      ------------NSVDTKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLHEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
2ceiA      --------VRQNYHQDSEAAINRQINLYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMK
3e1qA      -----------KGDTKVINYLNKLLGNELVAINQYFLHARMFKNWGLKRLNDVEYHESIDEMKHADRYIE
2bjyB      --------------VDTKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
2bkcA      ---------------DTKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIHWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
3bveA      ------HSQDPMLSKDIIKLLNEQVNKEMNSSNLYMSMSSWCYTHSLDGAGLFLFDHAAEEYEHAKKLII
2cluA      --------VRQNYHQDSEAAINRQINLYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMK
3bveF      ---------DPMLSKDIIKLLNEQVNKEMNSSNLYMSMSSWCYTHSLDGAGLFLFDHAAEEYEHAKKLII
3bveE      --------QDPMLSKDIIKLLNEQVNKEMNSSNLYMSMSSWCYTHSLDGAGLFLFDHAAEEYEHAKKLII
2bjyH      ----------------TKEFLNHQVANLNVFTVKIHQIGWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
3bknA      -----------QGDPDVLKLLNEQLTSELTAINQYFLHSKMQDNWGFTELAEHTRAESFEEMRHAETITD
2cf7G      --------------ADSKAVLNQAVADLSVAHSILHQVHWYMRGRGFMIWHPKMDEYMEEIDGYLAEMSE
2cn7A      --------VRQNYHQDSEAAINRQINLLYASYVYLSMSYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMK
3e6sA      -------------SEELLDLFNRQVTQEFTASQVYLSASIWFDQNDWEGMAAYMLAESAEEREHGLGFVD
2bkcR      -----------------KEFLNHQVANLNVFTVKIHQIHWYMRGHNFFTLGEKMDDLYSEFGEQMDEVAE
1bcfA      -----------KGDTKVINYLNKLLGNELVAINQYFLHARMFKNWGLKRLNDVEYHESIDEMKHADRYIE
1aewA      --------IRQNYSTEVEAAVNRLVNLLRASYTYLSLFYFDRDDVALEGVCHFFRELAEEKREGAERLLK
3e1nA      -----------KGDTKVINYLNKLLGNELVAINQYFLHARMFKNWGLKRLNDVEYHESIDEMKHADRYIE
3e6sB      -------------SEELLDLFNRQVTQEFTASQVYLSASIWFDQNDWEGMAAYMLAESAEEREHGLGFVD
2chiA      --------VRQNYHQDSEAAINRQINLDLYASYVYLSMYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMK
3e2cA      -----------KGDTKVINYLNKLLGNELVAINQYFLHARMFKNWGLKRLNDVEYHESIDEMKHADRYIE
2clbA      --------------------------------------HLTGEGE----GLKEIAEDARLEDRLHFELTQ
2clbB      -------------------------------------------------GLKEIAEDARLEDRLHFELTQ
2clbD      -------------------------------------------------GLKEIAEDARLEDRLHFELTQ


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      RISTLGGAPVGTPEGHVADRTPLQYERNAGNAQAHLTDLNRVYTQVLTGVRESMASAGPVDPVTEDIYIG
2chpC      RLLAIGGQPVATVKE-YTEHASITDGGNETSASEMVQALVNDYKQISSESKFVIGLAEENDNATADLFVG
2c2jA      RQLSVGASSDGRAITIVAASRLPEIPGGFLDDAQVIQFFTYQYETVGQRIHQRVGDVEKVDPTTANLLQE
2chpA      RLLAIGGQPVATVKEY-TEHASITDGGNETSASEMVQALVNDYKQISSESKFVIGLAEENDNATADLFVG
1dpsD      RAVQLGGVALGTTQVINSKTPLKSYPLDIHNVQDHLKELADRYAIVANDVRKAIGEAK--DDDTADILTA
1dpsB      RAVQLGGVALGTTQVINSKTPLKSYPLDIHNVQDHLKELADRYAIVANDVRKAIGEAK--DDDTADILTA
2chpB      RLLAIGGQPVATVKEY-TEHASITDGGNETSASEMVQALVNDYKQISSESKFVIGLAEENDNATADLFVG
2cf7A      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYNTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSDEGDSVTNDIFNV
2c2fA      RLVALGGSPLAAPADLARYSTVQVPQETVRDARTQVADLVQDLSRVGKGYRDDSQACDEADPVTADMYNG
1dpsA      RAVQLGGVALGTTQVINSKTPLKSYPLDIHNVQDHLKELADRYAIVANDVRKAIGEAK--DDDTADILTA
2bw1G      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYVTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSDEGDSVTNDIFNV
2cf7C      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYVTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSEEGDSVTNDIFNV
2d5kB      RILAVGGNPVGTLTECLEQSIEAAKGYSAEQMVEELSQDFTNISKQLENAIEIAGNAG--DDVSEDMFIG
2d5kA      RILAVGGNPVGTLTECLEQSIEAAKGYSAEQMVEELSQDFTNISKQLENAIEIAGNAG--DDVSEDMFIG
2c41F      RSLMLDGQPVADPADYLKVATPSSGQLTVKQMIEEAIANHELIITEMHQDAEIATEAG--DIGTADLYTR
2cf7E      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYVTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSDEGDSVTNDIFNV
2c41C      RSLMLDGQPVADPADYLKVAT-VTPSSGQLTVKQMIEEAIANHELIITEMHQDAEIAEAGDIGTADLYTR
2cf7B      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYNTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSDEGDSVTNDIFNV
2c41B      RSLMLDGQPVADPADYLKVATPSSGQLTVKQMIEEAIANHELIITEMHQDAEIATEAG--DIGTADLYTR
2bjyL      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKKTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
2bk6A      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKKTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
2d5kC      RILAVGGNPVGTLTECLEQSIEAAKGYSAEQMVEELSQDFTNISKQLENAIEIAGNAG--DDVSEDMFIG
1datA      MQNQRGGRALFQDLQKPSQDEW----GTTPDAMKAAIVLEKSLNQALLDLHALGSAQA--DPHLCDFLES
2c41A      RSLMLDGQPVADPADYLKVATPSSGQLTVKQMIEEAIANHELIITEMHQDAEIATEAG--DIGTADLYTR
2bjyA      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKPTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
2c41J      RSLMLDGQPVADPA-DYLKVATVTPSSGQLTVKQMIEEAIANHELIITEMHQDAEIAEAGDIGTADLYTR
2bk6C      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKPTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDKEDDVTNDMLIA
2ceiA      LQNQRGGRIFLQDIQKP----DCDDWESGLNAMECALHLEKNVNQSLLELHKLATDKN--DPHLCDFIET
3e1qA      RILFLEGLPNLQ------DLGKLNIGEDVEEMLRSDLALELDGAKNLREAIGYADSVH--DYVSRDMMIE
2bjyB      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKKTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTKEGDDVTNDMLIA
2bkcA      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKPTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
3bveA      FLNENNVPVQLTS-----ISAPEHKFEGLTQIFQKAYEHEQHISESINNIVDHAIKSK--DHATFNFLQW
2cluA      LQNQRGGRIFLQDIQK-------PDCDDWESGLNAMECALHLDKNVNQSLLELHKLATDKDPHLCDFIET
3bveF      FLNENNVPVQLTS-----ISAPEHKFEGLTQIFQKAYEHEQHISESINNIVDHAIKSK--DHATFNFLQW
3bveE      FLNENNVPVQLTSIS-----APEHKFEGLTQIFQKAYEHEQHISESINNIVDHAIKSK--DHATFNFLQW
2bjyH      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTPKTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
3bknA      RILLLDGLPNYQRLFS-----LRVGQTLREQFEADLAIEYEVLERLKPGIVLCREKQ---DATSARLLEQ
2cf7G      RLITLGGAPFSTLKEFSENSQLKEVLGDYNTIEEQLARVVEVFRYLAALFQKGFDVSEEGDSVTNDIFNV
2cn7A      LQNQRGGRIFLQDIQK-------PDCDDWESGLNAMECALHLDKNVNQSLLELHKLATDKDPHLCDFIET
3e6sA      FANKRNIPIELQ---AVPAPVSCAEWSSPEDVWQSILELEQANTRSLLNLAEAASTCH--DFAVMAFLNP
2bkcR      RLLAIGGSPFSTLKEFLENASVEEAPYTKPTMDQLMEDLVGTLELLRDEYKQGIELTDEGDDVTNDMLIA
1bcfA      RILFLEGLPNLQD------LGKLNIGEDVEEMLRSDLALELDGAKNLREAIGYADSVH--DYVSRDMMIE
1aewA      MQNQRGGRALFQDLQKP----SQDEWGTTPDAMKAAIVLEKSLNQALLDLHALGSAQA--DPHLCDFLES
3e1nA      RILFLEGLPNLQ------DLGKLNIGEDVEEMLRSDLALELDGAKNLREAIGYADSVH--DYVSRDMMIE
3e6sB      FANKRNIPI---ELQAVPAPVSCAEWSSPEDVWQSILELEQANTRSLLNLAEAASTCH--DFAVMAFLNP
2chiA      LQNQRGGRIFLQDIQK-----PDCDDWE--SGLNAMECALHLEKNVNQSLLELHKLATDKDPHLCDFIET
3e2cA      RILFLEGLP---------NLQDLGKLNIGEDVEEMLRSDLALELDGAKNLREAIGYADSVDYVSRDMMIE
2clbA      RIYELGGGLPRDIRQLADISACSDLPENWKDPKEILKVLLEAEQCAIRTWKEVCDTY-GKDPRTYDLAQR
2clbB      RIYELGGGLPRDIRQLADISACSDLPENWKDPKEILKVLLEAEQCAIRTWKEVCDTYGK-DPRTYDLAQR
2clbD      RIYELGGGLPRDIRQLADISACSDLPENWKDPKEILKVLLEAEQCAIRTWKEVCDTYGK-DPRTYDLAQR


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      QAAELEKFQWFIRAHIVDVDGNIQE
2chpC      LIEEVEKQVWMLSSYL---------
2c2jA      VEHIIEKYQWQMRAFL---------
2chpA      LIEEVEKQVWMLSSYL---------
1dpsD      ASRDLDKFLWFIECNI---------
1dpsB      ASRDLDKFLWFIECNI---------
2chpB      LIEEVEKQVWMLSSYL---------
2cf7A      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2c2fA      YAATIDKIRWMLQAIM---------
1dpsA      ASRDLDKFLWFIECNI---------
2bw1G      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2cf7C      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2d5kB      MQTSVDKHNWMFKSYL---------
2d5kA      MQTSVDKHNWMFKSYL---------
2c41F      LVQTHQKHRWFLKEFL---------
2cf7E      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2c41C      LVQTHQKHRWFLKEFL---------
2cf7B      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2c41B      LVQTHQKHRWFLKEFLAKGDGLV--
2bjyL      FKASIDKHIWMFKAFL---------
2bk6A      FKASIDKHIWMFKAFL---------
2d5kC      MQTSVDKHNWMFKSYL---------
1datA      HLDEEVKLIKKMGDHL---------
2c41A      LVQTHQKHRWFLKEFL---------
2bjyA      FKASIDKHIWMFKAFL---------
2c41J      LVQTHQKHRWFLKEFL---------
2bk6C      FKASIDKHIWMFKAFL---------
2ceiA      HLNEQVKAIKELGDHV---------
3e1qA      ILRDEEGHIDFLETELMGLQNYLQA
2bjyB      FKASIDKHIWMFKAFL---------
2bkcA      FKASIDKHIWMFKAFL---------
3bveA      YVAEQHEEEVLFKDIL---------
2cluA      HLNEQVKAIKELGDHV---------
3bveF      YVAEQHEEEVLFKDIL---------
3bveE      YVAEQHEEEVLFKDIL---------
2bjyH      FKASIDKHIWMFKAFL---------
3bknA      ILADEETHIDYLETQL---------
2cf7G      AKASIEKHIWMLQAEL---------
2cn7A      HLNEQVKAIKELGDHV---------
3e6sA      FHLQQVNEEDKIGSIL---------
2bkcR      FKASIDKHIWMFKAFLGKAPL----
1bcfA      ILRDEEGHIDWLETEL---------
1aewA      HLDEEVKLIKKMGDHL---------
3e1nA      ILRDEEGHIDWLETEL---------
3e6sB      FHLQQVNEEDKIGSIL---------
2chiA      HLNEQVKAIKELGDHVTN-------
3e2cA      ILRDERGHIDWLRTEL---------
2clbA      ILQEEIEHEAWFLELL---------
2clbB      ILQEEIEHEAWFLELLYGR------
2clbD      ILQEEIEHEAWFLELLYGR------