[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:PDB for ftul2:ACD30541.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "2vl0A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3ei0A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3ehzA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3eamA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bg9E.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bg9B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zjvC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zjvB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zjuC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zjuB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zjuA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2bg9C.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yi5E.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yi5C.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yi5B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yi5A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1ux2A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1uw6B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1uw6A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1uv6A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1i9bA.bssp"

## Summary of PDB Search
:351
  3e-19 26% 2vl0A [x.x.x] ELIC PENTAMERIC LIGAND GATED ION CHANNEL FROM
  8e-19 22% 3ei0A [x.x.x] GLR4197 PROTEIN
  2e-18 21% 3ehzA [x.x.x] GLR4197 PROTEIN
  2e-18 21% 3eamA [x.x.x] GLR4197 PROTEIN
  3e-08 23% 2bg9E [x.x.x] ACETYLCHOLINE RECEPTOR PROTEIN, GAMMA CHAIN
  9e-07 28% 2bg9B [x.x.x] ACETYLCHOLINE RECEPTOR PROTEIN, BETA CHAIN
  1e-04 25% 2zjvC [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  1e-04 25% 2zjvB [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  1e-04 25% 2zjuC [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  1e-04 25% 2zjuB [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  1e-04 25% 2zjuA [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  4e-04 25% 2bg9C [x.x.x] ACETYLCHOLINE RECEPTOR PROTEIN, DELTA CHAIN
  6e-04 24% 1yi5E [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1yi5C [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1yi5B [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1yi5A [x.x.x] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1ux2A [b.96.1] ACETYLCHOLINE BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1uw6B [b.96.1] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1uw6A [b.96.1] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1uv6A [b.96.1] ACETYLCHOLINE-BINDING PROTEIN
  6e-04 24% 1i9bA [b.96.1] ACETYLCHOLINE BINDING PROTEIN
:351

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIPPQKPTLVKTSAFITDIQILNEMNEQLQIDVIFRFSWNDQRLE
2vl0A      -------------------------------PVDVSVSIFINKIYGVNTLEQTYKVDGYIVAQWTGK---
3ei0A      ---------------------------PPDEPLTVNTGIYLIECYSLDDKAETFKVNAFLSLSWKDRRLA
3ehzA      ---------------------------PPDEPLTVNTGIYLIECYSLDDKAETFKVNAFLSLSWKDRRLA
3eamA      ---------------------------PPDEPLTVNTGIYLIECYSLDDKAETFKVNAFLSLSWKDRRLA
2bg9E      ----------------------------------------LTNLISLNEKEEALTTNVWIEIQWNDYRLS
2bg9B      ----------------------------------VRVGLTLTSLLILNEKNEEMTTSVFLNLAWTDYRLQ
2zjvC      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
2zjvB      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
2zjuC      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
2zjuB      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
2zjuA      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
2bg9C      ----------------------------------IALSLTLSNLISLKETDETLTTNVWMDHAWYDHRLT
1yi5E      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1yi5C      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1yi5B      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1yi5A      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1ux2A      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1uw6B      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1uw6A      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1uv6A      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA
1i9bA      --------------------------IPTQRDRPVAVSVSLKFINILEVNEITNEVDVVFQTTWSDRTLA


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      FDKNEEKTPYKLYQGDFQYDEVFEGWKPQISIINEIGTPQIKARQIKIYPNGDIIYTEQRTLHLETPMRL
2vl0A      ----PRKTPKPLIVENTQIERWINNWVPALEFINVVGSPDTGNKRLMLFPDGRVIYNARFLGSFSNDMDF
3ei0A      FDPVRSGVRVKTYEPEAI-------WIPEIRFVNVENARDADVVDISVSPDGTVQYLERFSARVLSPLDF
3ehzA      FDPVRSGVRVKTYEPEAI-------WIPEIRFVNVENARDADVVDISVSPDGTVQYLERFSARVLSPLDF
3eamA      FDPVRSGVRVKTYEPEAI-------WIPEIRFVNVENARDADVVDISVSPDGTVQYLERFSARVLSPLDF
2bg9E      WNTSE-------YEGDLVRIPSELLWLPDVVLENNVGQFEVAYANVLVYNDGSMYWLPPAIYRSTCPIAV
2bg9B      WDP-------AAYEGSIPSDDV---WQPDIVLMNNDGSFEITLHNVLVQHTGAVSWHPSAIYRSSCTIKV
2zjvC      WDSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
2zjvB      WDSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
2zjuC      WDSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
2zjuB      WDSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
2zjuA      WDSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
2bg9C      WNASEYSDISILRLRP----ELI--WIPDIVLQNNNDGQYNVAYNVLVRPNGYVTWLPPAIFRSSCPINV
1yi5E      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1yi5C      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1yi5B      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1yi5A      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1ux2A      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1uw6B      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1uw6A      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1uv6A      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------
1i9bA      WNSSHSPDQVSV--------PISSLWVPDLAAYNAISKPEVLTPQLRVVSDGEVLY--------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      EKFPFDKQTLKAYIIPFGYNSKEVQLIVEPNHKITVKDYVKDHPNINVAEWHLSNFDLKNIEPIKYYYGK
2vl0A      RLFPFDRQQFVLELEPFSYNNQQLRF-------SDIQVYTENIDNEEIDEWWIRKAS-THISDIRYDHLS
3ei0A      RRYPFDSQTLHIYLIVRSVDTRNIVLAVD-------LEKVGKNDDVFLTGWDIESFTAV-VKPANFAL-E
3ehzA      RRYPFDSQTLHIYLIVRSVDTRNIVLAVD-------LEKVGKNDDVFLTGWDIESFTAV-VKPANFAL-E
3eamA      RRYPFDSQTLHIYLIVRSVDTRNIVLAVD-------LEKVGKNDDVFLTGWDIESFTAV-VKPANFAL-E
2bg9E      TYFPFDWQNCSLVFRSQTYNAHEVNLQLSAEEGIDPEDFIRHRPAKKNYNWQLTKDDIDFQEII------
2bg9B      MYFPFDWQNCTMVFKSYTYDTSEVIL--------------------------------------------
2zjvC      ----------------------------------------------------------------------
2zjvB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuC      ----------------------------------------------------------------------
2zjuB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuA      ----------------------------------------------------------------------
2bg9C      LYFPFDWQNCSLKFTALNYNANEIDLIIDP----------------------------------------
1yi5E      ----------------------------------------------------------------------
1yi5C      ----------------------------------------------------------------------
1yi5B      ----------------------------------------------------------------------
1yi5A      ----------------------------------------------------------------------
1ux2A      ----------------------------------------------------------------------
1uw6B      ----------------------------------------------------------------------
1uw6A      ----------------------------------------------------------------------
1uv6A      ----------------------------------------------------------------------
1i9bA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      PQRISMLEFSISLERKPTNXXXXXXXXXXXXXXAMWAIFWMDTKALSDRLNIAFIGILSVIAYQFLIEGE
2vl0A      SVQPNQNEFSIDAVRNPSYYLWSFILPLGLIIAASWSVFWLE--SFSERLQTSFTLMLTVVAYAFYTSNI
3ei0A      DRLESKLDYQLRISRQYFSYIPNIILPMLFILFISWTAFWSTSYAANVTLVVS--TLIAHIAFNILVETN
3ehzA      DRLESKLDYQLRISRQYFSYIPNIILPMLFILFISWTAFW--STSYEANVTLVVSTLIAHIAFNILVETN
3eamA      DRLESKLDYQLRISRQYFSYIPNIILPMLFILFISWTAFW--STSYEANVTLVVSTLIAHIAFNILVETN
2bg9E      --------FFLIIQRKPLFYIINIIAPCVLISSLVVLVYFLPAQAGGQKCTLSISVLLAQTIFLFLIAQK
2bg9B      ----------------------------------------------------------------------
2zjvC      ----------------------------------------------------------------------
2zjvB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuC      ----------------------------------------------------------------------
2zjuB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuA      ----------------------------------------------------------------------
2bg9C      ----------------------------------------------------------------------
1yi5E      ----------------------------------------------------------------------
1yi5C      ----------------------------------------------------------------------
1yi5B      ----------------------------------------------------------------------
1yi5A      ----------------------------------------------------------------------
1ux2A      ----------------------------------------------------------------------
1uw6B      ----------------------------------------------------------------------
1uw6A      ----------------------------------------------------------------------
1uv6A      ----------------------------------------------------------------------
1i9bA      ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      MPDIDYLTFTDGXXXXXXXXXXXTVLESLAVYWLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2vl0A      LPRLPYTTVID-----------------------------------------------------------
3ei0A      LPKTPYMTYTGAIIFMIYLFYFVAVIEVTVQHYL------------------------------------
3ehzA      LPKTPYMTYTGAIIFMIYLFYFVAVIEVTVQHYL------------------------------------
3eamA      LPKTPYMTYTGAIIFMIYLFYFVAVIEVTVQHYL------------------------------------
2bg9E      VPE-------------------------------------------------------------------
2bg9B      ----------------------------------------------------------------------
2zjvC      ----------------------------------------------------------------------
2zjvB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuC      ----------------------------------------------------------------------
2zjuB      ----------------------------------------------------------------------
2zjuA      ----------------------------------------------------------------------
2bg9C      ----------------------------------------------------------------------
1yi5E      ----------------------------------------------------------------------
1yi5C      ----------------------------------------------------------------------
1yi5B      ----------------------------------------------------------------------
1yi5A      ----------------------------------------------------------------------
1ux2A      ----------------------------------------------------------------------
1uw6B      ----------------------------------------------------------------------
1uw6A      ----------------------------------------------------------------------
1uv6A      ----------------------------------------------------------------------
1i9bA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      x
2vl0A      -
3ei0A      -
3ehzA      -
3eamA      -
2bg9E      -
2bg9B      -
2zjvC      -
2zjvB      -
2zjuC      -
2zjuB      -
2zjuA      -
2bg9C      -
1yi5E      -
1yi5C      -
1yi5B      -
1yi5A      -
1ux2A      -
1uw6B      -
1uw6A      -
1uv6A      -
1i9bA      -