[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:PDB for hlac0:ACM57205.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "2zdsB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2zdsA.bssp"

## Summary of PDB Search
:323
  1e-13 36% 2zdsB [x.x.x] PUTATIVE DNA-BINDING PROTEIN
  1e-13 36% 2zdsA [x.x.x] PUTATIVE DNA-BINDING PROTEIN
:323

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2zdsB      ----------------------------------------------------------------------
2zdsA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2zdsB      ----------------------------------------------------------------------
2zdsA      ----------------------------------------------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      xxxxxxxxxxWTDLAKHADHHGVDVAIEMHPNMLVYEPTGMLALREATNERIGANFDPSHLYWQGIDVIE
2zdsB      ----------WNPILDVFDAEGVRFAHEVHPSEIAYDYWTTHRALEAVGHRFGLNFDPSHFVWQDLD---
2zdsA      ----------WNPILDVFDAEGVRFAHEVHPSEIAYDYWTTHRALEAVGHRFGLNFDPSHFVWQDLD---


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      AIRFLGDHDAIHHFHAKDTKVYDANARVKGVLDTTSYTDESDRSWLFRSIGYGHDESHWKDVVSTLRMVG
2zdsB      PVGFLWDRDRIYHVDCKEAKRLDGR---NGRLGSHLPWGDPRRGWDF--VSAGHGDVPWEDVF-RLRSID
2zdsA      PVGFLWDRDRIYHVDCKEAKRLDGR---NGRLGSHLPWGDPRRGWDF--VSAGHGDVPWEDVF-RLRSID


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      YEGALSIEHEDSLTSSREGLEKAVDVLDRAVFETQPxxxxxxx
2zdsB      YQGPVSVEWED----AGDRLQGAPEALTRKAFDFEP-------
2zdsA      YQGPVSVEWED----AGDRLQGAPEALTRKAFDFEP-------