hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_20032.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: ABA56844.1
Accession:   [none]
Description:  noce0 ABA56844.1 GIB00281CH01 "diaminopimelate epimerase"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0046029 Diaminopimelate epimerase-like         190.2  3.6e-58  2
0044048 Diaminopimelate epimerase-like         198.2  5.1e-58  1
0043560 Diaminopimelate epimerase-like         189.8   2e-53  2
0046028 Diaminopimelate epimerase-like         171.9   3e-51  2
0043521 Diaminopimelate epimerase-like         155.0  1.5e-42  1
0049758 Diaminopimelate epimerase-like         60.6  6.8e-17  1
0051111 Diaminopimelate epimerase-like         33.6  1.8e-08  1
0051110 Diaminopimelate epimerase-like         29.4   9e-08  2
0044177 Diaminopimelate epimerase-like         26.6  7.8e-07  2
0049368 Diaminopimelate epimerase-like         23.0  3.5e-06  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0043521  1/1    1  276 [.   1  260 []  155.0 1.5e-42
0044048  1/1    1  276 [.   1  332 []  198.2 5.1e-58
0046028  1/2    3  132 ..   1  130 []  166.7 1.1e-49
0044177  1/2    4  130 ..   1  129 []  24.9 2.5e-06
0043560  1/2    5  131 ..   1  140 []  94.6 3.7e-26
0051110  1/2   59  134 ..  57  128 .]  24.4 2.8e-06
0046029  1/2   62  132 ..  74  144 .]  18.7 3.4e-05
0049368  1/1   119  276 ..   1  170 []  23.0 3.5e-06
0049758  1/1   128  277 ..   1  153 []  60.6 6.8e-17
0046029  2/2   133  276 ..   1  144 []  171.5 2.1e-52
0051111  1/1   133  276 ..   1  150 []  33.6 1.8e-08
0043560  2/2   141  275 ..   1  140 []  95.2 2.5e-26
0044177  2/2   197  266 ..   1  129 []   1.7    13
0051110  2/2   200  275 ..  54  128 .]   5.0   1.7
0046028  2/2   203  276 ..  57  130 .]   5.2   1.9

Alignments of top-scoring domains:
0043521: domain 1 of 1, from 1 to 276: score 155.0, E = 1.5e-42
          *->melpfllvdaFtdepflGNpaaVvlladg...lsdelmqaiArel..
           m++    Ft++ +lGN+++V+  +  l+++++++iA++  
 ABA56844.1   1  MRIA------FTKMQGLGNDFVVIDALSQplsLTASQVRWIANRRlg 41  

          .nlsetafvlppd...adfrlriFtPdg.evpfcGHatlaaaavllelgg
          +++++++ v+p + + df +riF+ dg ev+ cG++++++a++++e+g+
 ABA56844.1  42 iGCDQVLLVTPASlpaIDFGYRIFNADGgEVEQCGNGARCFARFVREQGL 91  

          lpggtlvletkaGlltvrv.egglialdfplprllplllpaeladalgl.
          +++++l+++t +G++ ++++ +g+i++d+++pr++p+ +p + + + +
 ABA56844.1  92 TDKNVLRVQTASGIIELQLeTDGQITVDMGVPRFAPHQIPFKVDQEADYy 141 

          ..........pvlvstglphlvvvldsle..avlalrpdleallelplrv
           + + +++++ +vs+g+ph+v++++ +++++v++++p le ++++p+rv
 ABA56844.1  142 sleldgqqveIGAVSMGNPHCVLRVPAVDtaPVAHWGPLLESHPRFPQRV 191 

          gvvvvalysdadfvsRvfapglgvaeDpaTGsaaaalaaylaarllklll
          +v +++++s+ ++++Rv+++g+g e+pa+G++a+a+a+  +r++  
 ABA56844.1  192 NVGFAQIVSPGHLRLRVYERGAG--ETPACGTGACAAAVIGKRRGWLSGQ 239 

          vqgqasgrgglllvevd..dgrvlvgGravlvlegtlllmrssvrlrvvdvhtgGnplrvvldgvpalpgglllekrqaiarldnl
           mr  + ++++ ++Gn+++v++        q + +  
 ABA56844.1   1  MR----IAFTKMQGLGNDFVVIDAL------------SQPLSLTASQ 31  

          retlllePrGhgvmvgalllpptdpdadagvlffnpdg.elpmcGhgtig
          ++++++ G+g+++++l++p++ p d+g+++fn+dg e++ cG+g ++
 ABA56844.1  32 VRWIANRRLGIGCDQVLLVTPASLPAIDFGYRIFNADGgEVEQCGNGARC 81  

          vatallelGlvpkeepvgrlvletpaGlvevevevdggkvesvtflnvpa
          +a+++ e+Gl++k  ++l+++t +G++e+ +e+dg  ++t++++ +
 ABA56844.1  82 FARFVREQGLTDK----NVLRVQTASGIIELQLETDG----QITVDMGVP 123 

          flaaldvsvevp..........glgtvtvdivygGnpyavvdvadlglsl
          ++a+++++++v+++++++ + +  v +++v++Gnp++v++v ++  
 ABA56844.1  124 RFAPHQIPFKVDqeadyyslelDGQQVEIGAVSMGNPHCVLRVPAV---- 169 

          elsnaaellalgpairaalleqllvvhpedpllhnvyfvilvgllddded
           ++a+++ +gp+++     hp++p ++nv f ++v++   
 ABA56844.1  170 ---DTAPVAHWGPLLES---------HPRFPQRVNVGFAQIVSP------ 201 

          adernvvvfedgaidrsPcGtgtsArlAllaakgllalgeefvlesiigs
           + +++v+e+ga+++++cGtg++A++++ ++g+l+       
 ABA56844.1  202 -GHLRLRVYERGAGETPACGTGACAAAVIGKRRGWLSGQ----------- 239 

          lfegrvvqvtlvggvgavipeidgr.awvtGlatllldgddplpaGflkFtkmhglGNdfvvvdlrdllldltaeliaalcdrrfgigadglll
           + Ftkm+glGNdfvv+d+++++l lta +++++++rr+gig+d++ll
 ABA56844.1   3  IAFTKMQGLGNDFVVIDALSQPLSLTASQVRWIANRRLGIGCDQVLL 49  

          vlpsldegadfrmrifnaDgseaemCGNGtrcvarfllekglvgkdeitv
          v+p+ + +df +rifnaDg e+e+CGNG+rc+arf++e+gl++k+ ++v
 ABA56844.1  50 VTPASLPAIDFGYRIFNADGGEVEQCGNGARCFARFVREQGLTDKNVLRV 99  

          etlaglllvtvlgdglvsvdmglprllpveiPlalkfylvdaFtdepfgGnpaaVvlladg...lsdalmqaiarel...
               aFt++  Gn  V+  +  l+ + + ia +  +
 ABA56844.1   4  --------AFTKMQGLGNDFVVIDALSQplsLTASQVRWIANRRlgi 42  

          nlsetaFvlppsdpa.dyrvriftpag.elpfcGhatlgaahallelggl
          + +  v+p+s pa+d++ rif+ +g e++ cG++ ++ a +++e+g+ 
 ABA56844.1  43 GCDQVLLVTPASLPAiDFGYRIFNADGgEVEQCGNGARCFARFVREQGLT 92  

          vpdttlvleletgsgpvevrregdg.lvldfplprpefgatlpllalklelmmlldvlvvdvFtdvhflGNPaaVvlladl...lsde
                      Ft++ +lGN+++V+++ ++  l+++
 ABA56844.1   5  ---------------------FTKMQGLGNDFVVIDALSQplsLTAS 30  

          lmqaiar...elnlsetafvlppdda..dfrlriftpgg.evpfCGhgtl
          + + ia+  +++++++++v p + +++df +rif+++g ev++CG+g++
 ABA56844.1  31 QVRWIANrrlGIGCDQVLLVTPASLPaiDFGYRIFNADGgEVEQCGNGAR 80  

          aaaaallelgllsggtltletpaGlltvellledglvtvdfpaplveege
          ++a++++e+gl+++++l+++t +G++++ l  dg++tvd+++p++ +++
 ABA56844.1  81 CFARFVREQGLTDKNVLRVQTASGIIELQL-ETDGQITVDMGVPRFAPHQ 129 

          ipdyrlriFtPtg.EvplaGhatlaaaavllelgll..gvlvletlagl
           d+ riF+ +g Ev+ +G++ + a +++e+gl++++vl+++t +g+
 ABA56844.1  59  DFGYRIFNADGgEVEQCGNGARCFARFVREQGLTdkNVLRVQTASGI 105 

          ltvel.dgglilldlpapllepllipelllrvyErGageTlaCGtGacAaavaalllglldskv.tvllpgGllli
           +r+++ + ge  CG+Ga+++a +++ +gl+d++v +v++ +G++ +
 ABA56844.1  62  YRIFNADGGEVEQCGNGARCFARFVREQGLTDKNVlRVQTASGIIEL 108 

          lildddgsvlmtGpaelvfegeieleldlpallaaalgldlddllsgl.........ppvvvstglrfllvv
           ++++p+++++ + + +d+ ++ + + + +++++ +vs+g+++++++
 ABA56844.1  119  DMGVPRFAPHQIPFKVDQEADYYsleldgqqvEIGAVSMGNPHCVLR 165 

          leslea..llalrpdlealaelleelgvlgvivtalgdegadfvsRmFaP
          ++ ++++ ++ + p le + ++ ++++v + ++++g+ ++++ R  
 ABA56844.1  166 VPAVDTapVAHWGPLLESHPRFPQRVNVGFAQIVSPGHLRLRVYER---- 211 

          algilEDPvTGsahaaLapyllwagllgkdegllrlvaeQGvasgrggll
           g E P++G+ ++a a  + g+l +   v +    gg+l
 ABA56844.1  212 --GAGETPACGTGACAAAVIGKRRGWLSGQV----NVDLP------GGRL 249 

          lvellgdggkilrvlvgGravtvlegtlllpleegdfp.slellaaalglalldllglppvvvstgldfllvll...slea
           +++p +++ a++++l+l++  +++ +vs+g++++++++ +++ + 
 ABA56844.1  128  HQIPfKVDQEADYYSLELDGQQ-VEIGAVSMGNPHCVLRVpavDTAP 173 

          llalrpdleal.klldglgvivtalfdlddfvsRvFpalgilEDpaTGsa
          ++++ p le + +++++++v +++++++ ++++Rv+++ g E pa+G++
 ABA56844.1  174 VAHWGPLLESHpRFPQRVNVGFAQIVSPGHLRLRVYER-GAGETPACGTG 222 

          aaalapylaelglllgklelvaeQGvasgrgGlllvellgdg.rvlvgGr
          a+a a+  ++g+l g++++ +    gG+l ++++gdg++v+++G+
 ABA56844.1  223 ACAAAVIGKRRGWLSGQVNVDL-------PGGRLGIHWEGDGkSVWMSGP 265 

          avtvlegellldllgglelkllllvlgllllltavnvGnPHlvifvddldkldleklgp
            ++  ++ l+++g+ +++ av++GnPH+v+ v+ +d+++++++gp
 ABA56844.1  133  KVDQEADYYSLELDGQQVEIGAVSMGNPHCVLRVPAVDTAPVAHWGP 179 

          llenhplfPegvNvefvevldkneirlrvyErGageTlaCGtGacAaava
          lle hp+fP++vNv+f+++++++++rlrvyErGageT aCGtGacAaav+
 ABA56844.1  180 LLESHPRFPQRVNVGFAQIVSPGHLRLRVYERGAGETPACGTGACAAAVI 229 

          alllglldskvtvllpgGlllilildddgsvlmtGpaelvfegeiellleelaaalglslddl..ppvvvstglpfllvplks..leallalrp
            +++ a++ +l+ld ++ + vs+g+p+++++++ ++ + +++ p
 ABA56844.1  133  KVDQEADYYSLELDGQqvEIGAVSMGNPHCVLRVPAvdTAPVAHWGP 179 

          dlaalaellllvvivta..gddadfvsRmFapalgipEDPaTGsaaaaLa
          l+ + +++++v + +a++ ++ ++++R++ + g E Pa+G+ a+a a
 ABA56844.1  180 LLESHPRFPQRVNVGFAqiVSPGHLRLRVYERGAG--ETPACGTGACAAA 227 

          aylaelllldgklslvieQGvamgrpglllvevdgdggeilrvlvgGrav
          +  ++++l+g++++ +     g+l ++++gdg+  +v+++G a 
 ABA56844.1  228 VIGKRRGWLSGQVNVDLPG-------GRLGIHWEGDGK---SVWMSGPAE 267 

          tvlegtllllpllalklelmmlldvlvvdvFtdvhflGNPaaVvlladl...lsde
                 + l++  v ++ +++GNP++V+ ++++++++++ 
 ABA56844.1  141  -----------YSLELDGQQVEIGAVSMGNPHCVLRVPAVdtaPVAH 176 

          lmqaiarelnlseta...fvlppddadfrlriftpgg.evpfCGhgtlaa
          +++++++++++++++++ f + ++++++rlr++++g+ e+p+CG+g++aa
 ABA56844.1  177 WGPLLESHPRFPQRVnvgFAQIVSPGHLRLRVYERGAgETPACGTGACAA 226 

          aaallelgllsggtltletpaGlltvellledglvtvdfpaplveegeip
          a+++ ++g+l +g++ +++p+G l +++++++ v++++pa +v+ g i+
 ABA56844.1  227 AVIGKRRGWL-SGQVNVDLPGGRLGIHWEGDGKSVWMSGPAEIVFKGSIE 275 

          alkfylvdaFtdepfgGnpaaVvlladglsdalmqaiarelnlseta
                                   
 ABA56844.1   -  ----------------------------------------------- -  

          Fvlppsdpadyrvriftp.agelpfcGhatlgaahallelgglvpdttlv
           + +p+ +r+r++  age p cG + +aa++ ++g+l ++  
 ABA56844.1  197 ---QIVSPGHLRLRVYERgAGETPACGTGACAAAVIGKRRGWLSGQ---- 239 

          leletgsgpvevrregdglvldfplprpefgatdgadyrlriFtPtg.EvplaGhatlaaaavllelgll.gvlvletla
           ++++ rlr++  + E p +G + aaa++ ++g+l g++ ++++ 
 ABA56844.1  200  SPGHLRLRVYERGAgETPACGTGACAAAVIGKRRGWLsGQVNVDLPG 246 

          glltvel..dgglilldlpapllepllipelldfrmrifnaDgseaemCGNGtrcvarfllekglvgkdeitvetlagl
           + r+r++   e ++CG G+ ++a + ++g+++ +++ v+ +g 
 ABA56844.1  203  HLRLRVYERGAGETPACGTGACAAAVIGKRRGWLS-GQVNVDLPGGR 248 

          llvtvlgdg.lvsvdmglprllpveiPl