[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:PFM for ftul2:ACD30570.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::640
 540::638 PF02806 0.0% 43.8202247191011 Alpha amylase, C-terminal all-beta domain 
 34::118 PF02922 0.0% 38.2716049382716 Carbohydrate-binding module 48 (Isoamylase N-termin 
 183::259 PF00128 0.0% 32 Alpha amylase, catalytic domain 
 281::484 PF00128 0.0% 19.2771084337349 Alpha amylase, catalytic domain 
 502::543 PF00128 0.0% 20 Alpha amylase, catalytic domain 
  1::640


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MKNKNSEQNTHSTIGEQDIHYFHEGKHIYAYEFMGAHKACEEGIEGIRFTTWAPNAKSICVIGDFNYWQV
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ---------------------------------lGahydae.g.agvtfrvwapnAtrVelvlyfnnswd
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      EDKNYMEPITDAGLWSVFIPNAKNGDKYKFVVTNKDTNNYVYKSDPYAFFSELRPNTASIITTETQYTWS
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     aeeapmkr.kreggvWevflpgdlkegvyYkyrvtgpng.pnklllDp----------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      DDKWLEKRAKTNYYDNPMNVYELHLASWKTKNGKFLTYDELNETLPQYIKEMGYTHVEFMPLHEHPLDAS
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ------------------------------------------eKLd.YlkdlGvtaiwlsPifespq.sy
PF00128     ------------------------------------------eKLd.YlkdlGvtaiwlsPifespq.sy
PF00128     ------------------------------------------eKLd.YlkdlGvtaiwlsPifespq.sy


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      WGYQPTGFYSVNSRHGDIIGLKRLVDKLHNNDIGVILDWVPGHFCKDQHGLIYFDGSPCYEYQEPTKAIN
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     hgYditdykkidpefGtledfkeLiskahekgikvilDlVvNHtsdehe---------------------
PF00128     hgYditdykkidpefGtledfkeLiskahekgikvilDlVvNHtsdehe---------------------
PF00128     hgYditdykkidpefGtledfkeLiskahekgikvilDlVvNHtsdehe---------------------


             -     *     -     -     -     -     +:350
query      KGWGTHNFDLGRNEVKCFLISNAMYWINEFHIDGLRVDAVSNILYLNYDREDGQWIPNIYGGHENLEGIA
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     flkslpdlnteneevvkelkkvvkfwldkg.vDGfRlDavkhisk........................e
PF00128     flkslpdlnteneevvkelkkvvkfwldkg.vDGfRlDavkhisk........................e
PF00128     flkslpdlnteneevvkelkkvvkfwldkg.vDGfRlDavkhisk........................e


             -     -     -     -     *     -     -:420
query      FLKELNGVLKHTCKGVITIAEESSSWPDISTPVEKGGLGFDFKWNMGWMNDTLRYISLDPVYRKYHHNLI
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     fwkeftqalneykeevftvgEvfgasdedarvdatesymeleslldfedfd.laekvkeksqlksitakk
PF00128     fwkeftqalneykeevftvgEvfgasdedarvdatesymeleslldfedfd.laekvkeksqlksitakk
PF00128     fwkeftqalneykeevftvgEvfgasdedarvdatesymeleslldfedfd.laekvkeksqlksitakk


             -     -     +     -     -     -     -:490
query      TFSMVYHYSEKFILSISHDEVVHGKKSLINKMWGDLWNKYAGLRLYMSYMIGHPGKKLIFMGSEFVQFVE
PF02806     ----------------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     lkevlsktlselsedeeqvtflenHDqeR.........vlsrfgddsa...klklalallltlr------
PF00128     lkevlsktlselsedeeqvtflenHDqeR.........vlsrfgddsa...klklalallltlr------
PF00128     lkevlsktlselsedeeqvtflenHDqeR.........vlsrfgddsa...klklalallltlr------


             *     -     -     -     -     +     -:560
query      WREYEQLQWQVVDQYESHKQTLHFFKKLNDLYHNETALWQCDYDHHGFRWIDADNSQQSILSFIRSSKDN
PF02806     -------------------------------------------------wvsaddeenkviaFeRkgkgd
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     -----------gsaweddeeaqe.hkflkslpdlnteneevvkelkk.vvkfw-----------------
PF00128     -----------gsaweddeeaqe.hkflkslpdlnteneevvkelkk.vvkfw-----------------
PF00128     -----------gsaweddeeaqe.hkflkslpdlnteneevvkelkk.vvkfw-----------------


             -     -     -     *     -     -     -:630
query      KQKLIFICNFTPVTYYDYHLGVPDAGSYKEVFNSDNLEFGGSGQVMATEIFSSPQSSHGFEQRITIKIPP
PF02806     k.allvvfNfspskssedyrvglpeagtYrdvlnsddeeyggsg...sgkvf...vesngr...ltltip
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------


             -     +     -     -     -     -     *:700
query      MATLVLKLIK------------------------------------------------------------
PF02806     prsalvlk--------------------------------------------------------------
PF02922     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------
PF00128     ----------------------------------------------------------------------