[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:SCP for ftul2:ACD30570.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::640
 143::534 1.4e-99 29.8% 0048117 00481171 1/1  s)glycosidases             
 89::528 4.2e-98 34.3% 0038123 00381231 1/1  s)glycosidases             
 160::532 3.5e-97 34.5% 0039218 00392181 1/1  s)glycosidases             
 136::533 1.7e-94 31.9% 0045947 00459471 1/1  s)glycosidases             
 122::537  3e-89 30.9% 0046924 00469241 1/1  s)glycosidases             
 156::555  4e-89 28.6% 0044469 00444691 1/1  s)glycosidases             
 156::530 1.1e-86 26.7% 0047491 00474911 1/1  s)glycosidases             
 132::531 1.5e-84 28.3% 0047591 00475911 1/1  s)glycosidases             
 147::530 1.5e-81 29.7% 0047117 00471171 1/1  s)glycosidases             
 144::528 2.1e-81 27.9% 0042224 00422241 1/1  s)glycosidases             
 160::547  9e-81 31.0% 0046336 00463361 1/1  s)glycosidases             
 136::539 1.9e-80 29.3% 0051975 00519751 1/1  s)glycosidases             
 148::527 1.2e-79 27.0% 0051481 00514811 1/1  s)glycosidases             
 148::529 2.9e-79 29.2% 0046559 00465591 1/1  s)glycosidases             
 144::530 7.6e-79 26.4% 0046152 00461521 1/1  s)glycosidases             
 134::530 6.9e-78 29.3% 0048959 00489591 1/1  s)glycosidases             
 147::530 3.9e-77 27.9% 0049424 00494241 1/1  s)glycosidases             
 149::530  4e-77 27.5% 0046505 00465051 1/1  s)glycosidases             
 147::530  7e-77 30.6% 0036198 00361981 1/1  s)glycosidases             
 144::530 7.4e-77 26.1% 0046139 00461391 1/1  s)glycosidases             
 154::530 1.7e-76 27.5% 0050760 00507601 1/1  s)glycosidases             
 156::533 9.1e-76 28.6% 0046266 00462661 1/1  s)glycosidases             
 156::528 9.6e-76 25.8% 0040789 00407891 1/1  s)glycosidases             
 158::530 7.7e-74 26.9% 0040700 00407001 1/1  s)glycosidases             
 156::530 1.3e-72 26.2% 0046023 00460231 1/1  s)glycosidases             
 153::561 3.9e-72 28.9% 0048242 00482421 1/1  s)glycosidases             
 149::540 4.6e-72 29.0% 0052962 00529621 1/1  s)glycosidases             
 161::532 5.7e-72 29.4% 0047545 00475451 1/1  s)glycosidases             
 157::508 1.6e-70 30.0% 0047246 00472461 1/1  s)glycosidases             
 151::534 1.8e-70 28.5% 0051733 00517331 1/1  s)glycosidases             
 156::510 2.6e-70 27.4% 0052913 00529131 1/1  s)glycosidases             
 162::530 5.4e-66 28.0% 0046948 00469481 1/1  s)glycosidases             
 153::527 1.1e-65 26.6% 0049836 00498361 1/1  s)glycosidases             
 160::499 1.7e-65 29.8% 0045828 00458281 1/1  s)glycosidases             
 160::503 9.9e-65 28.3% 0047236 00472361 1/1  s)glycosidases             
 160::524 3.4e-63 26.0% 0046455 00464551 1/1  s)glycosidases             
 154::599  2e-62 29.7% 0049124 00491241 1/1  s)glycosidases             
 160::527 3.3e-59 28.3% 0052376 00523761 1/1  s)glycosidases             
 160::524 3.8e-59 27.0% 0048530 00485301 1/1  s)glycosidases             
 177::505 1.7e-52 26.6% 0046963 00469631 1/1  s)glycosidases             
 159::485 4.3e-50 24.1% 0044281 00442811 1/1  s)glycosidases             
 158::485 3.4e-38 23.5% 0052585 00525851 1/1  s)glycosidases             
 535::641 1.4e-34 43.4% 0040842 00408421 1/1  syl hydrolase domain          
 161::534 1.3e-27 22.6% 0050004 00500041 1/1  s)glycosidases             
 26::137 2.3e-27 39.1% 0048116 00481161 1/1  domains                
 23::132 3.9e-22 39.4% 0051973 00519731 1/1  domains                
 183::556 2.6e-21 19.9% 0046122 00461221 1/1  s)glycosidases             
 180::453 3.1e-20 21.5% 0051737 00517371 1/1  s)glycosidases             
 33::137 6.7e-18 37.8% 0046558 00465581 1/1  domains                
 175::521 7.4e-09 18.2% 0049162 00491621 1/1  s)glycosidases             
 28::145  2e-08 20.9% 0045945 00459451 1/1  domains                
 187::253 2.7e-06 25.8% 0046229 00462291 1/1  s)glycosidases             
 537::640 4.2e-05 18.3% 0046022 00460221 1/1  syl hydrolase domain          
  1::640


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MKNKNSEQNTHSTIGEQDIHYFHEGKHIYAYEFMGAHKACEEGIEGIRFTTWAPNAKSICVIGDFNYWQV
00481171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00381231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00392181  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459471  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00444691  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00474911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00471171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00422241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00463361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519751  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00514811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461521  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00489591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00494241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465051  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00361981  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461391  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00507601  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462661  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407891  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407001  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00482421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472461  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517331  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529131  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469481  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00498361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00458281  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00464551  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00523761  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00485301  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469631  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00442811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00525851  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00481161  1/1 -------------------------ehadpyevLGahllgldgvggvvfrvwaPnAesVslvgdfnnwdg
00519731  1/1 ----------------------legrhhdpfavLGahl..lggvggvvfrvwaPnaerVsvvldgnew..
00461221  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517371  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465581  1/1 --------------------------------vLGahllg....dgvrfrvwaPnaesVslvl.fngw..
00491621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459451  1/1 ---------------------------pgspypLGatyladgg..gvnFavfsptAtrVeLlLfdegdge
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      EDKNYMEPITDAGLWSVFIPNAKNGDKYKFVVTNKDTNNYVYKSDPYAFFSELRPNTASIITTETQYTWS
00481171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00381231  1/1 ------------------ipllktggvwkveipg.ldggllykyrvygpyreldpktlsdpyalalyawg
00392181  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459471  1/1 -----------------------------------------------------------------dfdwg
00469241  1/1 ---------------------------------------------------kellekeleklleellael
00444691  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00474911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475911  1/1 -------------------------------------------------------------dldspldvk
00471171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00422241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00463361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519751  1/1 -----------------------------------------------------------------tydwk
00514811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461521  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00489591  1/1 ---------------------------------------------------------------pspewwk
00494241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465051  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00361981  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461391  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00507601  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462661  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407891  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407001  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00482421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472461  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517331  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529131  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469481  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00498361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00458281  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00464551  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00523761  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00485301  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469631  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00442811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00525851  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00481161  1/1 ea.hpmerldeggvwelflpgllpgqlYkyrvdgpd.getllllDPyafalelgpldaslvvdpddy---
00519731  1/1 ....pmtrldd.gvfelflp.lgpgtrYkfrv...dg...llvaDPyafaqelgvldlslva--------
00461221  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517371  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465581  1/1 ..rlple.rddsgvwelfvpgllpgtlYkyrv.....ggtlllaDPyafalelgvhdaslvvdldhe---
00491621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459451  1/1 leiallpltertg.gvWhvfvpelelenlgllpgqlYgYrvdGpydplsdkleelslaglladvdedGhr
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      DDKWLEKRAKTNYYDNPMNVYELHLASWKTKNGKFLTYDELNETLPQYIKEMGYTHVEFMPLHEHPLDAS
00481171  1/1 --vvvdpdrldlpawwkdaviYeihvrsftndspgdgggdlaglaeklldylkdlGvtavwllPifespg
00381231  1/1 dlewllaraaldalapplsyvvvlpdpdwwkdaviYeihvrsftdgngdgdplgsldpllglflgGtlag
00392181  1/1 -------------------yiyefhdgdfd....ggGdlagiiekL.dyLkdlGvtaiwLsPifespggs
00459471  1/1 ddaplprwwk......daviYeihvrsftdgdgdivelgggdfagiiekL.dyLkdlGvtaiwLsPvfes
00469241  1/1 eaelekngelelllleleelllgllelllklygdplevrlrlallvllllgyvlldaawlairaptprww
00444691  1/1 ---------------pkplwwkdaviYeihvrsfadgngdgvgdlagiiekl.dyLkdlGvtaiwLsPif
00474911  1/1 ---------------gdlppppwwkdaviYeihvrsftdgdgdgdeelglllltgfdtivllfggdlagl
00475911  1/1 daviYqifpdrfangdpsndvvdpafdwgddrppliwwedavidsngdgiflrlfegdlaglaekLd.yl
00471171  1/1 ------lvlptpewwkdaviYeihvdsfadgdgdgvlllqlfewyapydlqllfggdlagiiekL.dyLk
00422241  1/1 ---lweddlppprwwkdaviYeihvrsfadgdgdgvhlfewylgdiarlqeylggdlagliekldleyLk
00463361  1/1 -------------------kviyelhprsftdlngdggdlaglaekldnylkdlGvtavwllPifespsd
00519751  1/1 ddaplprw......wkdaviYevhvrsftd....ggdlaglaekLd.ylkdlGvtavwllPifespgddn
00514811  1/1 -------llppplwwkdaviyqlfv.......G...dykgiaeklldyLkdlGvtaiwlsPvfespsgds
00465591  1/1 -------lddptplwwkdaviYeihvrsftdg....gdlagliekld.ylkdlGvtavwllPifespgdd
00461521  1/1 ---lweddlppppwwkdaviYeihpdsfadgdgdgdplnglllqgrevivhlfggdlagiidkalldyLk
00489591  1/1 daviYqifprrfadgdgdngiplrplliyelhvgsivhlfgG..dlaglaekld.ylkdlGvtavwllPi
00494241  1/1 ------ddlpppewwkdaviYeihvrsftdgdgdgvhlfqlfwgdialelqlflggdlagliekL.dylk
00465051  1/1 --------lppplwwkdaviYeihvrsftdgdgdgdlllgfewevgtdrllllfggdlaglaekld.ylk
00361981  1/1 ------dklpspawwkdaviYeihvrsfsdgdgdgvpllrlfegdltnlvllfggdlaglaekldlpyLk
00461391  1/1 ---lweddlppppwwkdaviYeihvrsfadgdgdgdplngllllgrevivhlfggdlagiidkllldyLk
00507601  1/1 -------------WwkdaviYeihprsftdgdgdgiplivhlfggdlagliekld.ylkdlGvtaiwlsP
00462661  1/1 ---------------aPllllpspewwkdaviYeihvrsfadgdgdgilllrllelglttivhlfgGdla
00407891  1/1 ---------------pkprwwkdaviYeihprsfadsdgdgiGdlagiiekL.dyLkdlGvtaiwlsPif
00407001  1/1 -----------------aviYeihvrsftdgdgdgggdlaglaekl.dyLkdlGvtaiwlsPifesp..s
00460231  1/1 ---------------lkppppwwkdaviYeihvrsftdgdgdgdpalrglllltdtytlllrfggdlagl
00482421  1/1 ------------lalpwwpdsevhvrsftwdsngdggdlaglaekld.ylkdlGvtavwllPifespsgs
00529621  1/1 --------Aspd.wwkdaviYeihvrsfadgdgdgvpllrttilglfggdlaglaekld.ylkdlGvtav
00475451  1/1 --------------------qidpllsfldsngdglfggdlaglaekLdeylkdlGvtavwlsPifesps
00472461  1/1 ----------------daviYevhvrsfnwdsngdggdlaglaekld.ylkdlGvtavwlsPifespsdg
00517331  1/1 ----------lspawwkdaviYeihvrsfadgdgdgvlalrtlivhlfgGdlaglaekld.ylkdlGvta
00529131  1/1 ---------------sdaviyelfv..rdsngdg.gdlaglaekld.ylkdlGvtavwlsPifespgdds
00469481  1/1 ---------------------lPesildsfg...G...dlagiaeklldylkdlGvtavwllPifespsg
00498361  1/1 ------------ewwkdaviYelfv..........gdfagiiekld.ylkdlGvtaiwlsPifespsvds
00458281  1/1 -------------------qviyelf..vwdsngdgggdlagliekl.dylkdlGvtavwllPifesp..
00472361  1/1 -------------------daviYelhvrsf...pgdgggdlaglaekld.ylkdlGvtavwlsPifesp
00464551  1/1 -------------------iYevhvdrFadgnpdgggdlagiiekld.yLkdlGvtaiwlsPvfespggs
00491241  1/1 -------------w.engviyelfvdsf...pg..gtlkglaeklldylkdl.ftavwllPifessggsd
00523761  1/1 -------------------iYqvhvdsFadsngdgggdlkgiaekld.yLkdlGvtaiwlsPvfespgla
00485301  1/1 -------------------iYevhvdsFadsngdgggdlkgiiekld.yLkelGvtaiwlsPvfespgla
00469631  1/1 ------------------------------------drkplvplvdtviyevhvrlltrsfsdvelfggg
00442811  1/1 ------------------AviYqvlvdrFadgdgdgggdlkgiiekld.yLkdlGvtaiwlsPvyenspl
00525851  1/1 -----------------edvlkqytlltgkpplpprwalgiyqsw.rsfyd.....gdlegilekld.yl
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 --------------------egtvevdgggfvlnGkpvflrGvnihpgsflsgegaggdyegieedld.l
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 ------------------------------------------ngaflrGvnlggwlgltgdvapghydre
00517371  1/1 ---------------------------------------pfwallpvtwry.yyggiplmailelpydv.
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 ----------------------------------aafvevdgrgfvlnGkpvflrGvnyggsgdvlgdhy
00459451  1/1 fnpnk-----------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------dylaelgvdaiwllPlypsplrds
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      WGYQPTGFYSVNSRHGDIIGLKRLVDKLHNNDIGVILDWVPGHFCKDQHGLIYFDGSPCYEYQEPTKAIN
00481171  1/1 ddnwgYdvvdyfavdpryGtlddlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwlsdfdgsafyedpdgev
00381231  1/1 liekLd.ylkdlGvtaiwLlPifespsddskganywGYditdyfavdpryasnpldpfGtpedfkaLvda
00392181  1/1 dhGYdvvdyyavdpryGtpedfkeLvdaaHarGikVilDvVpNHtsddhhnpwfqdglelgfdspyadyy
00459471  1/1 plvdndpwlldkglygswGYdpvdyfavdpryGtdpdplsrledfkeLvdaaHkrGikVilDvVyNHtsd
00469241  1/1 kdaviYekllGliihvdsfa......GdlkgliekLd.yLkdlGvtavwlsPifespggpsdwGYdpvdy
00444691  1/1 espl.sdhGYdvtdyyavdpryGtledfkaLvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwfkeflsgrdspyr
00474911  1/1 iekl.dylkdlGvtaiwllPifesp..sdhGYdpvdyfavdpryGtledfkaLvdaahkrGikvilDvVp
00475911  1/1 kdkLGvtavwllPifespsd..wGYdpvdyfaidpryGtpedfkaLvdaahkelrGikalvilDvVpNHt
00471171  1/1 dlGvtaiwlsPifesplgdssyhGYdvtdyyaidpryGtledfkeLvdaaherGikvilDvVpNHtsadh
00422241  1/1 dlGvtavwlsPifesplvdrkllnvggpsdhGYdpvdyyaidpryGtledfkaLvdaaharGikvilDvV
00463361  1/1 dspglpwyhgYdpvdy.avdpryGtledfkaLvdaahkrGikvilDvVpNHtsadhpwfldvlevgssfd
00519751  1/1 wgYdvtdyfaidpryGtpedlkalvdaahkrGikvilDvVpNHt........spdgpwfkdhpdwyywrd
00514811  1/1 vglpwyhgYdpvdy.aidpryGteedfkeLvdaahkrGikVilDvVlNHtagdhpwfqdalsggdspyrd
00465591  1/1 nwgYdvtdyfavdpryGtpddlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwfkefpgwdyylwddp....
00461521  1/1 dlGvtaiwlsPifesplvnelgllnlggpsyhGYdptdyyaidpryGtledfkeLvdaaharGikvilDv
00489591  1/1 fespsddsdgglpwywgYdvvdyyaidpryGtpedlkaLvdaahkrGirvilDvVpNHtsadhpwfkdfl
00494241  1/1 dlGvtavwllPifesps..dhgYdpvdyfaidpryGtledlkaLvdaaherGikvilDvVpNHtsddhpw
00465051  1/1 dlGvtaiwllPifesps..dhgYdvvdyfavdpryGtledfkaLvdaaherGikvilDvVpNHtsddhpw
00361981  1/1 dlGvtavwlsPifesplgnrllgngslsdwgYdpvdyyaidpryGtledfkeLvdaahkrGikvilDvVp
00461391  1/1 dlGvtaiwlsPifesplvdrkllnvggpsdhGYdptdyyaidpryGtledfkeLvdaaharGikvilDvV
00507601  1/1 ifesp..sdhGYdvvdyyavdpryGtledfkaLvdaaharGikvilDvVpNHtsddhpwfkdflgsgdds
00462661  1/1 glaekLdlgylkdlGvtavwllPifespsdlrklgnkglpdswgYdpvdyyaidpryGtledfkaLvdaa
00407891  1/1 espg.sdhGYdvtdyyavdpryGtledfkeLvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwflealsgrdspyp
00407001  1/1 dwGYdpvdyyaidpryGtledfkeLvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwfkdaleggspyrdyyilyd
00460231  1/1 iekL.dylkdlGvtaiwllPifesp..sdhGYdvvdyyavdpryGtledfkaLvdaahkrGikvilDvVp
00482421  1/1 adwgYdpvdyyaigesygkgavdprlGtledlkalvdaahkrGikvilDvVpNHrtsadhpw.gpfpdwf
00529621  1/1 wllPifespsdtnlkgpadwgYdpvdyyaidpryGtledlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtspdhpwf
00475451  1/1 ddsspwywgYdpvd.yaidpryGtledfkalvdaahkrGikvilDvVpNHtsddhpwfqdhplrgsdyrd
00472461  1/1 swGYdvtdyyapgsydqkgtvdprlGtledlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtaesddhpwfqdvleng
00517331  1/1 vwllPifespsddslgglwyhgYdpvdyyavdprlGtledlkalvdaaherGikvilDvVpNHtspdspw
00529131  1/1 wgYdvtdyyapgsyyakglvdprlGtledlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtagsddhpwfqdvlengd
00469481  1/1 dswyhgYdpvd.yaidpryGtledfkalvdaaherGikvilDvVpNHtsddhpwfldhldggdspyrdyy
00498361  1/1 lldvglpwywgYdpvdyyaidpryGtledfkeLvdaaherGikvilDvVlNHtaddhpwfkeadspypdy
00458281  1/1 sdhgYdvvdyyaidepryGtledlkalvdaahkrGikvilDvVpNHtsadhpwfkdvlesfdgsyndyyy
00472361  1/1 sd..hgYdpvdyyaidpsrfGtledlkalvdaaherGikvilDvVpNHtsadhpwfkdalepfdgtylfr
00464551  1/1 dhgYdpvdyyavgefyakgpvdpryGtledlkeLvdaaharGikvilDvVlNHtsdehpwfqeallrvld
00491241  1/1 wgYdptdyyaldprlGteedlkaL.....arGirvilDvVpNHtaadspwfldvlangrgleypdyfyiv
00523761  1/1 dhgYdpvdyyavgeflakgtvdpryGtledlkeLvdaaharGikvilDvVlNHtsgdhpwfqealvlvdl
00485301  1/1 dhgYdpvdyydlgefdqkgavdpryGtledlkeLvdaaharGikvilDvVlNHtsdehpwfqeallrvld
00469631  1/1 tlagliekld.yLkdlGvtavwlsPvfesalvgllsvgggayhgYdpvdyf.vdpryGteeelkalvdal
00442811  1/1 adhGYdvvdyydigefdqkgsvdpryGtledlkeLvdaahkrGikvilDvVpNHmtsddhpwfvdalssd
00525851  1/1 kelGipldaiwldpiwe......dgydvgdyt.vdperfg...dfkalvdelharGikvil.wvdnhtsp
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 lkelGfnavRlspiweriepdgggyigdyly.....pgtyneeglddldelvdaahkrGikvildlv.nh
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 iteedldllkelGfnavRl.piswsriepsggdptydp.......gglddldelidaakkaGiyvildlh
00517371  1/1 vvydidyfdg....glgrf.ppelidelhekGlkviayld..vges...edsrpdwdglllldnpdwllk
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 dreiieedldllkelGfNavRlphgneiswsr......iep.gpgtyn..eeglddldelidladknGiy
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 .PYdissyfainplyidlgtledfdllleeahlrglklidydl---------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             -     *     -     -     -     -     +:350
query      KGWGTHNFDLGRNEVKCFLISNAMYWINEFHIDGLRVDAVSNILYLNYDREDGQWIPNIYGGHENLEGIA
00481171  1/1 yyldffglpdlnyenpevreflldvlrywldeygvDGfRlDaakhllpddggrdfgelllnaiggdvlle
00381231  1/1 aHarGikVilDvVpNHtsddhpwfqehpewfyvladgsrssedspyrdwyiwrdldldllalilelvdlk
00392181  1/1 ywrdpdgglllplppnnwgswfggsawtydgdtgqyylhlflpggpdlnyenpgllevreflldvlryWl
00459471  1/1 dhpwfkeapedgpglsdfdgpyrdyyhwddgrgvpnnwlgglpdlnyenpevrdflldvlrywldeygvD
00469241  1/1 yavdpryGtledlkaLvdaahkrGikvilDvVpNHtsddspwfqdvlngrgsdypdyyhwrdddldavpp
00444691  1/1 dyyiwrdgfdgtppnnwlspflgsawdwddltgnyylhlfllglpdlnyenpevreelldvlrywl.eyg
00474911  1/1 NHtsddhpwfkeflgsgldsyrdyyfaadppdiwdeddgnyylhlflgglpdlnyenpevreylldvlry
00475911  1/1 sadhpwfkehpdwyifpgvpngyadffggsawengdgryylhtfwgdlpdlnyenllpevreflldlles
00471171  1/1 pwfkdaperdgyswydgnfpndwhsffggsawtndsgvgnyylhlfasglpdlnyenpevreflldvllf
00422241  1/1 pNHtsddhpwfldaldggslyrdyyifdgedpdpnnylsafgisawdddnevyyldlfglpdlntenpev
00463361  1/1 gfyrdyygwpdgdldppnnwisrlggsatgwgdltqvryldlfglpdlnyenpevreelldvllywl.ey
00519751  1/1 gflgdlpdlnyenpevreflldvlrywldeygvDGfRlDaak.hlyrdeplefleelrdav..revlpdv
00514811  1/1 yyifpdvgdgyspfnwgsyffdggdiwdyddatgvgnldlfglpdlntenpeVrdflldvlrywl.elgv
00465591  1/1 ...wgglpdllnyenpevreylldvlrywldeygvDGfRlDaakhllkdvpldflkelreavrnl.nvfl
00461521  1/1 VpNHtsddhpwfkeflgggldyyddyylgapnnwfslfggsawiwdeddgnyylhlflgglpdlnyenpe
00489591  1/1 esgdspyadyfvwvdpdgipnnwyrprdgilnyddfwgvyylhlfgtflldlpdlnyenpevreelldvl
00494241  1/1 fldvlfngpdspyadyyffdddwiydyedgnyvlhlflgdlpdlnyenpevreflldvllywldeygvdG
00465051  1/1 fldflfngldspypdyfhwrddgwlyddatgnyvlhlflgdlpdlnyenpevreflldvllywldeygvd
00361981  1/1 NHtsddhpwfldalergspypdyyvlrddggppnnftgigngsdwddatgvyyldlfglpdlntenpevr
00461391  1/1 pNHtaddhpwfkefpgggldyyddyylgapnnwlsyfggsawiwdyddgnyylhlflgglpdlnyenpev
00507601  1/1 yddyyfdadadlnwlsdfglsawiwdeddgnyvlhfflgglpdlnyenpevreelldvllywl.eygvDG
00462661  1/1 herGikvilDvVpNHtsadspwfldvldggspyedyylfpdvpldpsdfvlpgpitnwddvvnvrylhlf
00407891  1/1 dyyiwrdpgtdlppnnwlspfggsawgddedvgnyylhlfsgdlpdlnyenpevreelldvlrfwlde.g
00407001  1/1 ypdppndwhsyfggsawtayedgnyylhlfllglpdlntenpevreelldvllywl.elgvDGFRlDavk
00460231  1/1 NHtsddhpwfkdlleggddsyydyyfdadpdpltyddddgnyylhlflgglpdlnyenpevreylldvlr
00482421  1/1 vwgdgsyylapyppndwllfglsllldgsiwnydtftgvlnllnyenpevreelldvllywl.eygvdGf
00529621  1/1 pevpeglnpfddayyfhsedpgsdwsddtgvgnyylhlflldlpdlnyenpevreylldvllywldeygv
00475451  1/1 yyiwrdgdldfhppnsawdwddignvryldlfglpdlnyenpevreelldvlrywl.eygvdGfRlDaak
00472461  1/1 dnllvllspyadwfiwrdpkfdgsgvvlppnnwlsllfdgsalyefpdpgeyylhlgditdwgdfsgdev
00517331  1/1 fkehldwyvwfdgpgyfhsedpisdweddtgvgnyylhlfllglpdlnyenpevreelldvllywleeyg
00529131  1/1 dllvllspypdyfvwrdldypgvpggypdfnwlsvlfdgtdwgdyadvtgcyylhlfdldawgvavdnyr
00469481  1/1 ildfrsgflgsawgydndliqyylhflvdlpdlnyenpevreelldvllywl.eygvdGfRlDaakhl..
00498361  1/1 yhwrdppnnysddfgvgnwdllglpdlnyenpevreylldvlrywl.eygvdGFRlDaakhl........
00458281  1/1 dlnwfslfggitnwddltglyylntfllglpdlnyenpevreelldvllywleeygvdGfRlDaakhl.p
00472361  1/1 gppnnwyyflggitnyddgtgqyylntfllglpdlnyenpevreelldvllywleeygvdGfRlDaakhl
00464551  1/1 ngrdspyrdyyiiadgtgflfpgvpylysdfnllhllgditdyddappvnwisvfggsawewdedvgqyy
00491241  1/1 ddftlpgvpysdldlvvrprdgpllnysdffngihrvwgtflsdlpdlnyenpevreelidvllywl.el
00523761  1/1 ssrdspyrdyyiwrdgtgfdfpllgdlyssllgtllsfagldyllypgvppnnglfhfdgsawdyddgqy
00485301  1/1 nsrdspyrdyyiwadgglfdfpgvpllysdfllelllfsgvdglppnnwlsifggsgwiwdyndgqyylh
00469631  1/1 haaGikVilDvVpNHtagggpdgptllglglpnyfhyrgwitdydddnevgncdlgglpdlntenpeVrd
00442811  1/1 dnglllelspyrdyyiwtdfdfdgrldlysppnnwlsffggsawdldeltgnyylhlgditdygvgnevg
00525851  1/1 dspwflehldpdwfvwrpdggqyylhlwpgdqpdldftnpevreylldvlrfwl.eygvDgfrlDavep.
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 tdlpgdqgglpawlgdalyskdnpyrdwyvwrdgkpgg......wtnpevreafldyarylaeryadlrl
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 wdppswlpddyggg.......lwtnpe.lleafadyaralaerykdhpnvigwelgNEpnggalenllay
00517371  1/1 rldgWpgsvwldytnpevreflldvlkfll.eyGfDGfflDgvdsylyp........andnydgypltre
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 vildlhpywtapghqdgppawlddyggigfrgallwsn.pefleafadyaralaerinpltglyykdhps
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     -     *     -     -:420
query      FLKELNGVLKHTCKGVITIAEESSSWPDISTPVEKGGLGFDFKWNMGWMNDTLRYISLDPVYRKYHHNLI
00481171  1/1 aheflkelrdavkalkpdvflvgEvwtgfpevlrpylrgglgfdsvfnfplygllllalkgglvdlltal
00381231  1/1 lsldyaelppnnwlsifggsawyllldldghglnyfdggnllefadgldgyhppwgdllfldllllfldl
00392181  1/1 dinyrrnfdllgladLrvedpeVrealhrllaeygvDGFRlDavkhllkppdflrelrdalpdvflvgEv
00459471  1/1 GFRfDaakhllkddllrdlpllgdlngyllpnvlgganlpeaheflrelreavdavlpdvfligEvwdgg
00469241  1/1 nnwdsvfrprdgsawdwdgtgnyvlhlflsglpdLnyenpeVreylldvllywl.eygvDGfRlDaa.kh
00444691  1/1 vDGfRlDavkhllkdlllldyplpegllypnklggldnpepheflrelreavrel.pdvfligEvwdgdp
00474911  1/1 wldeygvDGfRlDaakhlp........................heflrelreavrelypdvfligEvwdg
00475911  1/1 vllywldleygvdGfRlDaakhl.............pneggglenleaheflrelrdavrellpdvflia
00471171  1/1 wldeygvDGfRlDavkhl........................pveflkelreavrelgpdvflvgEvwdg
00422241  1/1 reflldvllywld.ygvDGFRlDavkhl........................ppeflrelrdavkelap.
00463361  1/1 gvdGfRlDaakhl..................paeflpelldalrelnalvdpvkpdvflvaEvwdggpel
00519751  1/1 flvgEvwdgnelllsflpgipeindeytdaprvfllgdlgglgfdsvfnfpalsddllealkysgeapdl
00514811  1/1 dGFRlDaakhm.................ppdflkeilealkelnelvfpvgpdvflvgEvwdggpevlap
00465591  1/1 vgEvw..lgllnallfgeypgilliaewndafrdvlryflrggelgsvfdfallgllldalalfllldgd
00461521  1/1 vreylldvllywl.elgvDGFRlDaakhlpkd........................flkelrdavr.elp
00489591  1/1 lywl.eygvdGfRlDaakhl........................pheflkelrdavrev.pdvfliaEvw
00494241  1/1 fRlDaakhl........................pveflrelrdavralgpdvflvgEvwdggpevl....
00465051  1/1 GfRlDaakhl........................pveflrelreavrelnpdvflvgEvwdggpell...
00361981  1/1 eflldvllywl.elgvdGFRlDavkhl........................pvdflrelrdavke.gpdv
00461391  1/1 reylldvlrywl.eygvDGFRlDaakhlpkd........................flkelrdavr.vgpd
00507601  1/1 FRlDaakhlpk.................eflpeliealrelnalvdavgpdvfligEvwdggpevlsyyg
00462661  1/1 glpdlnyenpevreylldvllywl.eygvdGfRlDaakhl........................pheflr
00407891  1/1 vDGFRlDavkhllkdlglrdlpllglyneyggltnlpepheflrelreavralap.vflvgEvwtgdpel
00407001  1/1 hl........................phdflrelrdavkelagpdvflvgEvwdggpellll....glgl
00460231  1/1 ywl.eygvDGFRlDaakhlpke........................flkelreavrevypdvflvgEvwd
00482421  1/1 RlDaakhlpkd........................flrelrdavra.....flvaEvwdggpevlrp..y
00529621  1/1 dGfRlDaakhl........................pveflrelrdav.....dvflvaEvwdgdeevlly
00475451  1/1 hlp........................leflkelldalrelrallgdpvgpdvflvaEvwdggpellryl
00472461  1/1 rncdllglpdlnyenpevreelldvllywldeygvdGfRlDaakhl........................
00517331  1/1 vdGfRlDaakhl........................pveflrelrdav.....dvflvaEvwdgdpevla
00529131  1/1 rlfdllglpdlnyenpevreelldvllywldeygvDGfRlDaakhl........................
00469481  1/1 ......................pveflrelrdavr...pdvflvaEvwdggpellayl..gglgfdavfn
00498361  1/1 ................ppeflkelldalkelvlvgpdvflvgEvwdggpelll....eylgldsvfnfpl
00458281  1/1 kdflrelldalpelhgllellrallvl...........pdvfliaEvwdagpellrylgylgglgfdsvf
00472361  1/1 .pkdflrelldalr.........eahlilellnelvealgpdvylvgEvwsgdpgelldylegglgfdav
00464551  1/1 lhlfllglpdlntenpevrdelldvlrywleelgvdGFRlDaakhl........................
00491241  1/1 gvdGfRlDaa.khlpkdygts...........cenleflaeilkalrell..lgpdffivgEvwtggeea
00523761  1/1 ylhlfllglpdlntenpevreelldwllywleelgvdGFRlDaakhi.......................
00485301  1/1 lflgglpdlntenpevrdylldvlrywleelgvdGFRlDaakhi........................pp
00469631  1/1 ylldwlrywleeygvDGFRfDaakhldpd........................flkefldav...gpdvf
00442811  1/1 gyfllglpdlntenpeVreelldwlrywldelgvdGfRlDavkhv........................d
00525851  1/1 ....................................................................lp
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 knykdgprvdawevgNEpnlg.............gwfgggvdaddlaeflreaadairaadpdapviveg
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 lrea.adairavdpdapvivggynwsgdltladlaplgdpidfigl.........HyYppfggtgniaga
00517371  1/1 dlldllrelaeaaralgpdlililkngfeilrsdlpglqdyvdfvvvenlftydyllvsesdldwllpll
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 vigwevgNEpng.................................ggdfdadelaeylraaadairaadp
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             -     -     +     -     -     -     -:490
query      TFSMVYHYSEKFILSISHDEVVHGKKSLINKMWGDLWNKYAGLRLYMSYMIGHPGKKLIFMGSEFVQFVE
00481171  1/1 dgltlglllapseavnflenHDeprlgsrsgngllegdtylrlarlklalallltlpGipliyyGdelgl
00381231  1/1 elsliewdevrgqyylhlflkglpdnyenpevreflldvllyWleeygvDGFRlDavhslp.........
00392181  1/1 wdgggeglp...ggldgpenydfldelrdalkgeapdvltlaealtgspdlfeelvleaklpvllgglgf
00459471  1/1 pgllqpy..gglgldavfnfglrdalrgalkgdnglrldlgdlaklltgsldlypeggllplaavnflen
00469241  1/1 lykdlgrndg...........nlpepheflrelrdavrelgpdvflvgEvwtgpgellsyl..gglgfds
00444691  1/1 ellryyqlggrlgfdavfnfplrdallealakllgdpgsleeladiltgslllypdperavnflenHDtp
00474911  1/1 gpevlayygfgglgndsvfdfllmfllldalsggelallllillllf.lllapsravnfldnHDtprlad
00475911  1/1 Evwdggpelllylgelglvfdfplfrdllrdalrgeslgylldggdlselanrltglpdgllgafpenav
00471171  1/1 dpelllyygrgalrdllaglgfdsvfnfplrdallgalkgdgdlreladllltllglyaglepfrlvnfl
00422241  1/1 vfligEvwdggpellrgyeeggglgfdsvfnfplrdallealrggglsladlaniltgslllyrdpsrav
00463361  1/1 lryleeggldsvfnfplrdalrdalrggnlellrrllnsldlt...gyldpenavnfldnHDtpr.....
00519751  1/1 rdilvnlltasdglaptnlvnflenHDev..rlrsllsrlasllelrlallklalallltlpGipliyyG
00514811  1/1 yldg..gldsvfnfplrdalldafrgdnlgdladlanrltgllylypenavtfldnHDtqrlasll...g
00465591  1/1 lrdlrdillglaldyltpedlvtflenHDep..rlasllggll..tylrlarlklalallltlpGipliy
00461521  1/1 dvflvgEvwdggpevlayyqlggglgfdsvfnfplrddlldafrgdnglrlllalrllgslllyldpara
00489591  1/1 dggpevlryylkgg.gfdllllsvfnfplrdllldalrgeggslsdlanrltgsldlalpperavnfldn
00494241  1/1 .gylgfdavfnfplrdallgalrgddgslsdladlltgslallgaldptlavnfldnHDtp.....rlad
00465051  1/1 ..gylgfdavfnfplrdalldalrgddgslsdladlltgslvlygardpalavnflenHDtp.....rla
00361981  1/1 fligEvwdggpealaaylnagglgfdsvfnfdlrdallgalrgeplslsdlanlltgslvlypdperavn
00461391  1/1 vflvgEvwdggpevllyyqlggglgfdsvfnfplrddlldalkggngsrlllalrllgslllyldparav
00507601  1/1 yg...fdavynfplrddlldallgglggrlllallllasllyllllldplalvnfldnHDtprlasllgg
00462661  1/1 elrdavrel.pdvflvgEvwdggpeglsrygnagglgfdsvfnfplrdalldalrgeggslselanrltg
00407891  1/1 laayvnagglgldavfnfplrdallealakwrggdgdlsdladiltgslalyadperavnflenHDtpr.
00407001  1/1 davfnfplrdllldalrggsladladilegsl..llapsravnfldnHDtprladllgl........ldl
00460231  1/1 ggpevla.....yygfdgewnyafydfllalllgdallrgllallltlslllalaldpalavnflenHDt
00482421  1/1 gglgfdavynfplrdllldalrggdlsrladilggtpgllprdperavnfldnHDtprl...........
00529621  1/1 flgg...fdsvfnfplrdllldalrgdplslsdlanrltgsldlypdperavnfldnHDt..prlasllg
00475451  1/1 ..gglgfdavfnfplrdllldalrggell.dlldrlggslglydpsaavnfvdnHDtprlgdrlgltlkd
00472461  1/1 pheflkelrdavrelygpdvflvgEvwdggpellrgylggglgfdsvfnfplrdalldalkggelsdlad
00517331  1/1 gyln...gldavfnfplrdalldalrggkgdlsdlaniltgsldlypdperavnfldnHDtprladllgl
00529131  1/1 ppeflrelrdavrelygpdvflvgEvwdggpelllpylggglgfdsvfnfplrdalldalrggelad..l
00469481  1/1 fplrdllldalrggelarlkdildltlaldparavnfvd..nHDnprladllgllllelddrllkla...
00498361  1/1 rdalldafrgdngdlkdlldrll....lldpelavnfldnHDtvrladllg.......tlldlallklal
00458281  1/1 nfplrdalldalrgepgdlrdlanrl.tgllylyperavnfldnHDtp.....rlasllggd....lall
00472361  1/1 fdfplldllldal.rgslldlrdllnrllsllylppenavnfldnHDtp.........rladllglrlal
00464551  1/1 dpdflkelrdalrelagpdvflvgEvwdggpellayylgggggldavfnfplrdalrdalrgd..dlldl
00491241  1/1 lsyfnggglgfdfpl.rgllldalkggdldrlkd..........wlggwperavtfvdnHDtq.....rl
00523761  1/1 .dpdflkelrdavrelagpdvflvgEvwdggpellayylgggggldsvfnfplrdalrealkggdlld..
00485301  1/1 dflkelrealrelagpdvflvgEvwdggpellayyldggggldavfnfplrdalrdalrggdlld..lad
00469631  1/1 lvgEvwdggpellqdyeyggggfgygwaegndslfdfvlkfalgdafsggeladlllnsltglggldpsk
00442811  1/1 adflkefldalrelagpdvflvgEvwdgdpevllyyvgggdgldsvfdfplldalldalaggdll-----
00525851  1/1 ldfglmggllgafvhnly..gllylralydalrellpgkrpflltrsgnhgsqryaslwtgDnts-----
00408421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00500041  1/1 agglpgstdped.........fdlelladnvDfigvhyYP............................yg
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 ltsfggvtgplpvsdlafgv...lgwmndglpylivgewsraltdssilpsglrallewl.arygk.Pvf
00517371  1/1 lalraa..gkpvfgidYadghdralvgdktlae-------------------------------------
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 dapvtvgdagdypaswrpflggrlpeftdldlalladpvDfigvhyYps.....................
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------------------------------


             *     -     -     -     -     +     -:560
query      WREYEQLQWQVVDQYESHKQTLHFFKKLNDLYHNETALWQCDYDHHGFRWIDADNSQQSILSFIRSSKDN
00481171  1/1 tnaydpdnrrdwmlwdllldddksllnfyrklialrkehpalrr--------------------------
00381231  1/1 ...............leflrelreavreinpdvlliaE--------------------------------
00392181  1/1 dykllmgllddllralaellaadpvyryylggrlelsmafnf----------------------------
00459471  1/1 HDeprladllvvngkhslangepgdnrdglndnlslgngaegd---------------------------
00469241  1/1 vfnfplrdllreal..dggnlsdlanlltgslgylppenavnfldnH-----------------------
00444691  1/1 r.....lldllggdlelrrarlklaaallltlpGipliyyGdElgltgpvdpdnreyldwetlll-----
00474911  1/1 llgl.........rlarlklaaallltlpGipliyyGdEl------------------------------
00475911  1/1 nfldnHDtp.....rladllggd....lallklalallltl-----------------------------
00471171  1/1 dnHDtv.....rlasllggdlar....lklalallltlpG------------------------------
00422241  1/1 nfldnHDtprlgdllg..........raallklalall--------------------------------
00463361  1/1 llsalggsvdtaldlallrlalallltlpyGipliyssyGdelgltgdgdrdnrrdw-------------
00519751  1/1 delgltnglnnnaygrddartpmdwdllslnagfsnalsgelvdpwlpv---------------------
00514811  1/1 dplltlldlallklalallltlpyGipliyssyGdEi---------------------------------
00465591  1/1 yGdelgltndgdpnddlgdpelinavreglgleglllll-------------------------------
00461521  1/1 vnfvdnHDtprlasllg.........aarlklaaallltl------------------------------
00489591  1/1 HDt..........prladllgdlarlklalallltlpGip------------------------------
00494241  1/1 llggderl....lklalallltlpGipliyyGdelgltgl------------------------------
00465051  1/1 dllggdlal....lklalallltlpGipliyyGdelgltg------------------------------
00361981  1/1 fldnHDtvrl..........ldllgrlallklalallltl------------------------------
00461391  1/1 nfvdnHDtprlasllg..........dlallklaaalllt------------------------------
00507601  1/1 d....larlklaaallltlpGipliyyGdElgltglgdpd------------------------------
00462661  1/1 sldlypdptravnfldnHDtp..rlasllgdl........arl---------------------------
00407891  1/1 ....ladllgglsvllrarrlklaaallltlpGipliy--------------------------------
00407001  1/1 allklalallltlpGipliyyGdefgltglldpdnrdnvr------------------------------
00460231  1/1 prladllgl.........glarlllalallltlpGipliy------------------------------
00482421  1/1 ......arlrlalallltlpGipliyyGdelgltgpg......................firklialRk.
00529621  1/1 dld........rlklalallltlpGipliyyGdelgltglgddnnrtpmd--------------------
00475451  1/1 g......allrlalallltlpyGipliyyGdelgltgqgdpg----------------------------
00472461  1/1 r..lggslgylppenavn----------------------------------------------------
00517331  1/1 ...........larlklalallltlpGipliyyGdelgltglgd--------------------------
00529131  1/1 adllggslgllppeaavnfv--------------------------------------------------
00469481  1/1 ..lallltlpyGipliyyGdelagltgqgdp.nrldlrli------------------------------
00498361  1/1 allltlpyGipliyyGdefgltgggdpnartpldw..---------------------------------
00458281  1/1 klalalllt-------------------------------------------------------------
00472361  1/1 lklalallltlpG---------------------------------------------------------
00464551  1/1 adilagslgllpperavtfldnHDtqr.......------------------------------------
00491241  1/1 adlegglldeeiktlddalplalllaa.........ipliyyGdefgltgdgnpyndpydinpldwsald
00523761  1/1 ladilagslgllppelavtfldnHDtqr.........---------------------------------
00485301  1/1 ilagslgllpperavtfldnHDtqr.........------------------------------------
00469631  1/1 avtfvdnHDtqrlad-------------------------------------------------------
00442811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00525851  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00408421  1/1 --------------------------------------------pegfewidlddeensvlaflRlgkd.
00500041  1/1 ftlfdddgsglslesgwdidpdglrallellkrygkP.ifig.E--------------------------
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 itEfGlpgagddeeraey..lkalldallkagv.gwffWsl.dn......................----
00517371  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 ...........pdgggtsaegleadpdglld---------------------------------------
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 ----------------------------------------------GdyellladdddnvfaylRtled.


             -     -     -     *     -     -     -:630
query      KQKLIFICNFTPVTYYDYHLGVPDAGSYKEVFNSDNLEFGGSGQVMATEIFSSPQSSHGFEQRITIKIPP
00481171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00381231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00392181  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459471  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00444691  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00474911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00471171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00422241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00463361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519751  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00514811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461521  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00489591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00494241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465051  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00361981  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461391  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00507601  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462661  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407891  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407001  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00482421  1/1 .---------------------------------------------------------------------
00529621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472461  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517331  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529131  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469481  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00498361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00458281  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00464551  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491241  1/1 lda...gllrlirkLialrkghpalylgdllalg.....-------------------------------
00523761  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00485301  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469631  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00442811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00525851  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00408421  1/1 gelllvvfnftpvsredYrigvplagtyrevLntDallygGsgvgnlgvvlaedlpwhgrpasllltlPp
00500041  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517371  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 .etvlvvlNfsdeeqtvtlplnlleggtlvdllsge....................elsvldglltltLp


             -     +     -     -     -     -     *:700
query      MATLVLKLIK------------------------------------------------------------
00481171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00381231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00392181  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459471  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00444691  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00474911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475911  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00471171  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00422241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00463361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519751  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00514811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461521  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00489591  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00494241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465051  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00361981  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461391  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00507601  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462661  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407891  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00407001  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460231  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00482421  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00475451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472461  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517331  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00529131  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469481  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00498361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00458281  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00472361  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00464551  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491241  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00523761  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00485301  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00469631  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00442811  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00525851  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00408421  1/1 laalvlkleke-----------------------------------------------------------
00500041  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00481161  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00519731  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00461221  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00517371  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00465581  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00491621  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00459451  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00462291  1/1 ----------------------------------------------------------------------
00460221  1/1 Pyealvllle------------------------------------------------------------