[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Clostridium perfringens str. 13 (cper0)
Gene : CPE1445
DDBJ   :CPE1445   probable transcriptional regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 127/915 : Eukaryota 1/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.4.1b.71.1b.82.1c.1.8
:686 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  191->271 2k9sA PDBj 2e-04 25.9 %
:BLT:PDB  423->656 1w91A PDBj 3e-08 24.5 %
:RPS:PDB  24->145 2araA PDBj 4e-10 11.0 %
:RPS:PDB  190->281 1bl0A PDBj 1e-17 18.5 %
:RPS:SCOP 24->100 1sq4A b.82.1.11 * 2e-09 11.7 %
:RPS:SCOP 225->278 1d5yA2 a.4.1.8 * 9e-17 24.1 %
:RPS:SCOP 615->657 1px8A1 b.71.1.2 * 1e-04 27.9 %
:HMM:SCOP 2->92 1uikA1 b.82.1.2 * 2.6e-08 25.3 %
:HMM:SCOP 170->221 1d5yA1 a.4.1.8 * 0.0004 26.9 %
:HMM:SCOP 224->288 1d5yA2 a.4.1.8 * 1e-12 32.3 %
:HMM:SCOP 329->550 1w91A2 c.1.8.3 * 6.5e-15 19.2 %
:HMM:SCOP 537->686 1uhvA1 b.71.1.2 * 7.5e-33 37.0 %
:RPS:PFM  25->79 PF07883 * Cupin_2 3e-04 25.5 %
:RPS:PFM  233->271 PF00165 * HTH_AraC 3e-05 43.6 %
:RPS:PFM  403->657 PF01229 * Glyco_hydro_39 2e-10 24.9 %
:HMM:PFM  183->221 PF00165 * HTH_AraC 9.1e-05 28.2 39/42 
:HMM:PFM  235->272 PF00165 * HTH_AraC 1.6e-12 40.5 37/42 
:HMM:PFM  23->97 PF02311 * AraC_binding 3e-10 17.3 75/136 
:BLT:SWISS 30->461 Y107_STAAR 6e-16 22.8 %
:BLT:SWISS 469->683 XYNB_THESJ 3e-08 24.2 %
:PROS 225->267|PS00041|HTH_ARAC_FAMILY_1
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAB81151.1 GT:GENE CPE1445 GT:PRODUCT probable transcriptional regulator GT:DATABASE GIB00075CH01 GT:ORG cper0 GB:ACCESSION GIB00075CH01 GB:LOCATION 1702268..1704328 GB:FROM 1702268 GB:TO 1704328 GB:DIRECTION + GB:GENE CPE1445 GB:PRODUCT probable transcriptional regulator GB:NOTE 686 aa, similar to gp:AB042614_1 beta-1,4-xylosidase with transcriptional regulator of AraC/XylS family from Aeromonas caviae (745 aa); 26.2% identity in 237 aa overlap AraC/XylS family GB:PROTEIN_ID BAB81151.1 LENGTH 686 SQ:AASEQ MRKEYVNFPSDIPVTISYVNIKNYPLHWHDAIEILYVLKGSIKVDIDTDSYEIQEDEIEIVNTEQTHRIYSNKDNRVLIFKIDPHFFEKYYSDIENMFFYTNTSDEGAQSDESYDKLRVFLSIILCEEAQKVDDYDKYIEKSLVELLFHLLNNFHYLLYDNDEIHENNMLLERYHRISKYIYNNYNKNITLKDIANTEFLSTHYLSHEIKYATGLSFTDLLNLTRVEESVKLLLDTDKSLSEISYEIGFSHTRYFNKHFKAYYNCTPLQFRKKHKISEEEYNKQKEITYYPLADSLEELSYYLDDYPRFNYEDKIHKLTFNMNTEGTEFNKYFKEVLNVGDAFDLLLEDNQDIVEDLQDHIGYNYIRLLHVFSSDMGIFPGSKFFNWTRTFDIFEYISSLDLIPLIVLDDSGYSKDNFLDVIKSFIDFFSEVESFELTDLKFQFTSTFNEDLKNSLIELFESKDLNLVNELYTPNNKIDLIYDTAYMLPFIIHNTVSSGSKLNFIKAFDALDRQIDITNEVFFGYPAMVNDKGIKKPSYYAYYFLSKLGDTLLYKGDGYILTKSEDEYQLLVYTYNDEIDSLIDFKNFTKLRGVKDLVDKKLSLNLLDLDSDVRITKYTIGENFGSSFNYWLSMGKPKRLRKAEKDILFQASYPKIEFKYAKKNTILNIQTTLQGYCAELFILKKV GT:EXON 1|1-686:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 30->461|Y107_STAAR|6e-16|22.8|403/745| BL:SWS:REP 469->683|XYNB_THESJ|3e-08|24.2|198/500| PROS 225->267|PS00041|HTH_ARAC_FAMILY_1|PDOC00040| SEG 146->159|llfhllnnfhylly| SEG 179->189|kyiynnynkni| SEG 594->613|vkdlvdkklslnlldldsdv| BL:PDB:NREP 2 BL:PDB:REP 191->271|2k9sA|2e-04|25.9|81/107| BL:PDB:REP 423->656|1w91A|3e-08|24.5|212/499| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 24->145|2araA|4e-10|11.0|118/149| RP:PDB:REP 190->281|1bl0A|1e-17|18.5|92/116| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 25->79|PF07883|3e-04|25.5|55/70|Cupin_2| RP:PFM:REP 233->271|PF00165|3e-05|43.6|39/40|HTH_AraC| RP:PFM:REP 403->657|PF01229|2e-10|24.9|225/453|Glyco_hydro_39| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 183->221|PF00165|9.1e-05|28.2|39/42|HTH_AraC| HM:PFM:REP 235->272|PF00165|1.6e-12|40.5|37/42|HTH_AraC| HM:PFM:REP 23->97|PF02311|3e-10|17.3|75/136|AraC_binding| GO:PFM:NREP 6 GO:PFM GO:0003700|"GO:transcription factor activity"|PF00165|IPR000005| GO:PFM GO:0005622|"GO:intracellular"|PF00165|IPR000005| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00165|IPR000005| GO:PFM GO:0043565|"GO:sequence-specific DNA binding"|PF00165|IPR000005| GO:PFM GO:0004553|"GO:hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds"|PF01229|IPR000514| GO:PFM GO:0005975|"GO:carbohydrate metabolic process"|PF01229|IPR000514| RP:SCP:NREP 3 RP:SCP:REP 24->100|1sq4A|2e-09|11.7|77/270|b.82.1.11| RP:SCP:REP 225->278|1d5yA2|9e-17|24.1|54/65|a.4.1.8| RP:SCP:REP 615->657|1px8A1|1e-04|27.9|43/154|b.71.1.2| HM:SCP:REP 2->92|1uikA1|2.6e-08|25.3|91/0|b.82.1.2|1/1|RmlC-like cupins| HM:SCP:REP 170->221|1d5yA1|0.0004|26.9|52/54|a.4.1.8|1/2|Homeodomain-like| HM:SCP:REP 224->288|1d5yA2|1e-12|32.3|65/0|a.4.1.8|1/1|Homeodomain-like| HM:SCP:REP 329->550|1w91A2|6.5e-15|19.2|219/0|c.1.8.3|1/1|(Trans)glycosidases| HM:SCP:REP 537->686|1uhvA1|7.5e-33|37.0|135/155|b.71.1.2|1/1|Glycosyl hydrolase domain| OP:NHOMO 212 OP:NHOMOORG 128 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- -----1----------------------------------------------------------------------------------112--111-----1--151--1------------------------------------------------------------------------------11-----------1-------3222----112-11--11111--F-11111111111111-111-11------1-1----1------1111---21111--222122222221111111111111-1----11115421532332322214452-1117111--21--1-2-------1-15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 474 STR:RPRED 69.1 SQ:SECSTR ####cGGGGGGTTcEEEEEEEcEEETTccccEEEEEEEEEcEEEEETTEEccccTTcEEEEcTTccEEEEEcTTccEEEEEEcccTGGGGGGccccccTTcEEccccTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccHHHHHHHHHH############################################ccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHTTcccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHTccccccTTc###############################################################################################################################cTTcHHHHHHccccEccccEEcccccHHccHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHTcccTTccEEEEEEccccTTcGGGGcHHHHHHHHHHHHHGGGTccEEEcccccccTTcccccccccccccEEGGGEEcHHHHHHHHHHTcccEEEEEETTEEEEEcTTcccEEEEEEcccccc###cccccE####cccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEEccccccHHHHHHHTTccccccHHHHHHHHHHTccEE############################## DISOP:02AL 158-170, 272-288| PSIPRED cccccccccccccEEEEEEcccccccccccEEEEEEEEEEEEEEEEccEEEEEcccEEEEEccccEEEEEEccccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHcccHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEEEcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHcccccccccccccEEEcccccccHHHHHHHHHHHHccEEEEEcccEEEEEccccEEEEEEEcccccccHHccccEEEEccccccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHccccEEEEEEEcccEEEHHHHHHHHccEEEEEEEcc //