[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Lactobacillus salivarius UCC118 (lsal0)
Gene : ABD98916.1
DDBJ   :       Conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 45/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:1149 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  197->308 2w2dB PDBj 1e-06 27.5 %
:RPS:PFM  816->854 PF09854 * DUF2081 3e-04 48.7 %
:HMM:PFM  832->868 PF01844 * HNH 9.6e-05 23.5 34/52 
:HMM:PFM  686->738 PF04059 * RRM_2 0.00025 28.3 53/97 
:BLT:SWISS 197->308 BXA1_CLOBO 4e-06 27.5 %
:BLT:SWISS 604->976 HMW2_MYCGA 9e-06 24.4 %
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABD98916.1 GT:GENE ABD98916.1 GT:PRODUCT Conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00337CH01 GT:ORG lsal0 GB:ACCESSION GIB00337CH01 GB:LOCATION 114740..118189 GB:FROM 114740 GB:TO 118189 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT Conserved hypothetical protein GB:NOTE COG0718 [S] Uncharacterized protein conserved in bacteria GB:PROTEIN_ID ABD98916.1 GB:DB_XREF GI:90820277 LENGTH 1149 SQ:AASEQ MERYHIGLDIGTSSIGWAVIGDDFKIKRKKGKNLIGVRLFKEGDTAAERRGFRTQRRRLNRRKWRLKLLEEIFDPYMAEVDKYFFARLKESNLSPKDSNKKYLGSLLFPDISDSNFYDKYPTIYHLRRDLMEKDKKFDLREIYLAIHHIVKYRGNFLEKVPAKNYKNSGASIGFLLEEVNDLYGNIIGNEDVAILDNDKFEDVEKIILNDEIRNIDKQKNVGRLLVKDKKEKNIVTAFSKAIFGYKFNLEDLLLIESDEKNKLTFNDENIDDIFNELSHSLNDNQMDLLTKTREIYFKFKLNMIVPTGYTISESMIEKYEMHKAHLKMYKEFINTLNAKDRKILKNAYSDYINNEKAKAANAQENFYKTVKKTIKENDSDTAKKIIGLIDEGNFMPKQRTGENGVIPHQLHQIELDRIIENQAKYYPWLAEENPVEKNRKFAKYKLDELVTFRVPYYVGPLIDKTESNKNEKETKFAWMVRKAKGTITPWNFENLVDRTESANRFIKRMTSKDTYIIGEDVLPASSLLYEKYKVLNELNNIKVNKKKLDVEQKQHVYLDLFTTRKNVTKDDLATSLNCDVESITGLTDNKKFNSSLSSYIDLKAILGNIVDDYSKNEDLEKIIEYSTIFEDGNIYKEKLSEISWLTDEQIEKLSNIHFKGWGRLSKKLLTQITNENGERIIDTLWNTSNNFIQVISDESIQAKLAEINGEYANKYNLEDILDEAYTSPQNKKAIRQVMKVVEDIEKAMKCEPTSIAIEFTREKRKSKLTNTRYKKISETYEKITDELISEYELGKLQSELDSKVNNMRDRYYLYFMQLGRDMYTGEKMNIDELHQKYDIDHILPQSFIKDDSLNNRVLTSKSVNIKEKSDKTAADLYAAKMGDFWRKLRKQGLMTEQKYKNLLTRTDSINKYTKQSFIKRQLVETSQVVKLAANILQDKYRNTKIIEIRARLNSDLRKKYELIKNREVNDYHHAIDGYLTTFVGQYLYKVYPKLRSYFVYDDFKKLDSNYLKHMDKFNFIWKLEDKKAEDVYDKVNDEFVLNVPEMKEYIRKIYNYKYMLVSKEVTTKNGAFYDQTKYNAKTINLIPIKKDKPTNIYGGYKGKVSSYMMLVKIQKKKEVIYKFVGVPRLWTDELDRLIDTDEKKALLKK GT:EXON 1|1-1149:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 197->308|BXA1_CLOBO|4e-06|27.5|102/1296| BL:SWS:REP 604->976|HMW2_MYCGA|9e-06|24.4|344/1931| SEG 49->65|rrgfrtqrrrlnrrkwr| SEG 353->365|nnekakaanaqen| SEG 464->475|ktesnkneketk| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 197->308|2w2dB|1e-06|27.5|102/423| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 816->854|PF09854|3e-04|48.7|39/312|DUF2081| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 832->868|PF01844|9.6e-05|23.5|34/52|HNH| HM:PFM:REP 686->738|PF04059|0.00025|28.3|53/97|RRM_2| OP:NHOMO 47 OP:NHOMOORG 45 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------1------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------1---------1--1-------11111--111-----------1-11-111111-1---112-------------------1-----------1--1--------------------------------------------------------------------------------------------------------11----------------------------------------------------------------------------------1------------------1-11-------------------------------------------1--11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------1-------------------------------------------------------------------------------------1-------------1----1----1---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 103 STR:RPRED 9.0 SQ:SECSTR ####################################################################################################################################################################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH##HHHHHHHHHHT#####cccTcccccccc##cHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHH######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 1-1,465-473,708-709,762-784,862-870| PSIPRED cccEEEEEEEcccccEEEEEccccccHHHcccccEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHccccccHHHHccccHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHcccccccccHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHccccHHcccccHHHHHHHHHHHcccEEEccccccccccccHHHHHHHEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHcccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHccHHHHHHHHHccccHHHHHHHccccccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHcccHHHHccccHHHccHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHccccccHHEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHEEEEEEEEEHHHHHHHccccccccccccccHHHcccccccccccHHHHHcHHHHHHHEEcccccEEEEEcccHHHHHHHHccccccEEEEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEEEEEcccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccc //