[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Lactobacillus salivarius UCC118 (lsal0)
Gene : ABE00079.1
DDBJ   :       Hypothetical membrane spanning protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 38/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:952 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  109->384 3b8eA PDBj 4e-08 16.0 %
:RPS:PFM  23->383,518->633,806->930 PF09586 * YfhO 2e-38 35.3 %
:HMM:PFM  19->933 PF09586 * YfhO 4.9e-131 26.1 800/843 
:BLT:SWISS 45->220,518->662,760->927 YFHO_BACSU 1e-09 27.8 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABE00079.1 GT:GENE ABE00079.1 GT:PRODUCT Hypothetical membrane spanning protein GT:DATABASE GIB00337CH01 GT:ORG lsal0 GB:ACCESSION GIB00337CH01 GB:LOCATION 1307159..1310017 GB:FROM 1307159 GB:TO 1310017 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT Hypothetical membrane spanning protein GB:NOTE COG0344 [S] Predicted membrane protein GB:PROTEIN_ID ABE00079.1 GB:DB_XREF GI:90821440 LENGTH 952 SQ:AASEQ MNFSFEKKDFKKLFIWYSISFAIVAFFVYGSYYFSGHSLIWQIDGSQQHLPLLINYRKALIEFLHHPFSGITTWSWKYGLGADTFQIYSYYTVGDIFAYLTLLFPANKIIFAYQLMIILRLYFAGLAFTYFANHFDLKKSVIIPGAMVYIFNAYLLYANVAQPFFTTAFIIFPLIILGLEKVLQEKSAWMLTFAFTWMLINNFYFAFILGIGAMIYLVIRVFFTYRKTLNYFLVFRKLAGSTILSLLLSSVLLIPELLAVQNSTRAGSTFANGLKFYPLYYYLALPSQLINGGNRDFYFWSALGFSSIAFFGVIYVLAKYRKYPVMTAIFILSGIMLLFPAFGAAFNGLMSPSNRWTLMLCLPVSLSVCILLEHVKKLSPKMLKYITITTAIYISIVGINYYFQNSEKLFIPIIFLFVFLGLIFWLRFIDYKHTYRWANILVLLNVILNAIYFETPYNGGFANEMLPAGAYDKLQNQRYAGLDSDIDNDNTFKVSTISNNYYLGEDFKMYNTLNEKLHGLSSYYSLQNKYIGQFALNMQNVQYETNVPLQQFDDRSVILNFLGVKYLFTQLNQENDTKIPYGYHLDKTTRLIYDVNQNSSKNQQTRRYATKNNFPLLYWQDTAITPKNYDKLSVSQKERLLSKAVFTSSNNAKGLKKAKISNTDVIDIPYVLVSSRGNVIDTNNLEKLDSNETYKLVLQLDQLKEKNNLPQNVELHVEINDIKYTPFSFKKQIALEEKNQTDDLTNGLLAANEKLAYYKYFRYHVLKGSPDMSYALNISSNLGTETIAQPRQSKTSFFKIVNSGTMNMGYFKNLPETLKLTPSKMGTYSFKLKVYAEPLNTTYDKEVTKIQKHALQNLKFNKHGLEGKITTNRTGILTSSIPYSTGWTATVDGKKAPVIRTNQAFVGLKLPQGTHKVKLVYNIPGLKLGMLTSIIGLILLAISLIYTKFKKK GT:EXON 1|1-952:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 45->220,518->662,760->927|YFHO_BACSU|1e-09|27.8|449/861| TM:NTM 13 TM:REGION 13->35| TM:REGION 103->125| TM:REGION 140->162| TM:REGION 165->187| TM:REGION 196->218| TM:REGION 238->260| TM:REGION 297->319| TM:REGION 326->348| TM:REGION 357->375| TM:REGION 381->403| TM:REGION 407->429| TM:REGION 433->454| TM:REGION 926->947| SEG 238->258|lagstilslllssvllipell| SEG 385->396|yitittaiyisi| SEG 409->426|lfipiiflfvflglifwl| SEG 438->451|anilvllnvilnai| SEG 931->945|ltsiiglillaisli| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 109->384|3b8eA|4e-08|16.0|244/998| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 23->383,518->633,806->930|PF09586|2e-38|35.3|574/813|YfhO| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 19->933|PF09586|4.9e-131|26.1|800/843|YfhO| OP:NHOMO 50 OP:NHOMOORG 38 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----1--1---11-2------------------1-------------------1--22--211-111-1221111222-12111111-----1----------------------------------------------------------------21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 244 STR:RPRED 25.6 SQ:SECSTR ############################################################################################################THHHHccEEcccccTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccccHHHHTTTTTTTcHHHHHHHHHccc#cccGGGcccccccccccccHHHHHTTTccHHHHHHHHHHHH######HHHHH#########################HHHHccccccccccccccccccccccccccTHHHHTccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccTTcccHHHHHHHHHHHHTGGGcccccccTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccc######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## DISOP:02AL 1-3,952-953| PSIPRED cccccEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccEEEccccEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHcEEEEEEEEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHccccHHcccccccEEEEEccccccccccHHHcccHHccccccEEEHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccHHHHHHHHcccEEEEHHccccccccccccEEEEcccccccccccccccccEEEEcccccccEEEEccccccHHHHHHccccHHHHEEEccEEEEcccccEEEccccccEEEccccEEEEccccccccccccccccccccccEEEccccHHHHcccccccEEEEEEccccccccccccEEEEccccccccEEEEEEEEcccccEEEEEccccccccccccEEEccEEEccEEEEEEEEEEcccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEccccEEEEccEEEccccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEccEEEEEEEccccEEEEEEEEcccccEEEEccEEccHHHEEEEEEEEEccccccEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEccc //