[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Pyrobaculum aerophilum str. IM2 (paer1)
Gene : AAL63060.1
DDBJ   :       hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 6/68 : Bacteria 0/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
b.82.1
:2659 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:SCOP 1679->1724 1ywkA1 b.82.1.13 * 0.00033 30.2 %
:HMM:PFM  2097->2140 PF02369 * Big_1 1.5e-05 43.2 44/100 
:BLT:SWISS 1879->1962 FADI_SHIDS 9e-04 35.8 %
:BLT:SWISS 2236->2614 OMPA_RICCN 4e-04 25.7 %
:TM
:REPEAT 3|2388->2459|2460->2532|2533->2610
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAL63060.1 GT:GENE AAL63060.1 GT:PRODUCT hypothetical protein GT:DATABASE GIB00076CH01 GT:ORG paer1 GB:ACCESSION GIB00076CH01 GB:LOCATION 469327..477306 GB:FROM 469327 GB:TO 477306 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT hypothetical protein GB:NOTE Hypothetical GB:PROTEIN_ID AAL63060.1 GB:DB_XREF GI:18159650 LENGTH 2659 SQ:AASEQ MHNQTKTVLALLLLTTLAAIAFGQALPSVFDVILQINDARGAYGTGYDLYAPWIKSLVNYPPYKFAAGKNFTLIIRETASSPRYPSQFQDYRVSAVANDTGFVRFNINIPGGVDVTKKTNWYVAIVVEWPRPGTYFLIYNQTFTNTALLEVIGNLSGRPELSGTKVYTGPWGVLKVTNGAGRFGNLSSSVIHTFYIGVNTLGKQFTLTFTRTVTIAGTTITLDDNVAPATGPTNYVLQYDPLVTAVFGPFTYLATYVTSLGKAGTTWDTYKVAIDPTQVAYNHYIYITIEGSRGVVIQSKNDAFSTVGKLRFVAQTLNKTAGPGTGVAVPMSGGLIIWNMTMYTVKITGLLDLKGNPIFNPENFRYKIQLKVGDSWVTLDRAPASWRLALGDVKAVLNQVCGTISSISDIMNCYRTLGPDGFRRAVLNLYEPVTLSRLGGLLQLTNTDVKVSTVDLTTKLVVEYSYTAGQDTVKAIVLEVALAEPANFQGVLNVSVLPIQIRLWRWSNLSLPPAVPIPREYFYTDPLDLASLRFEVSGDPMYLNRMAYDGAVTYDPWLGQVIWTLPPYQPAPGLVGNVRASLLSLFNASGYLPMPTLVANLTTGGKIEYFNYTDAAANGDYFYKFQIGLVGSYAYKFRIYSGDVLVGTANLVAYYPIINASGLLFHSKAGDVLVAQYDDNNRRDMYALQIVQPGRFYDREHVLHIAIARIFQNILMRDACGNPVYGVSAGLAGASLSLVINIGGKNITIAKLPVGSEVPVDIMVPIDEWGNPQLDIKGGYVSAYAVLNYFGYTLYPVDNLTKIPASAPVWFNIPVKYGVVRKPVIYLPIAPLLFRTWSQAVSVDYDPLKEPLMGFVVRAFSTASNAEMARSISNKDGYAYVPNVPIGVPFKVQVRTIVPSSDKRWSYTYDQISRSNDYASYASALGFSPGDDVYTLGTRGYIDSGLVVFDKVFVIDSSNATKYICAKQAIDLPLEVYDLVVRVFDKTGKYLLRSQPVFLGPYPQATRPVLLNVTLVLADEYSPYDKASIWRNYTLRDFKILTDYRAIGITGMRSIYLNLASKYLDVAKKALGCPSYTIANYSSAINAYALAAMAGYVANASTDRYAAVYLLTSQQPKDIIDLCQMKPYQAGAAEIARLFIKGQRLRFVVWYMGQKVFDDYVTITGPLVDIKADVYPVNVTTYTKSMRLPVDTFVGFTITDVYLGLALNKTDGMFANKSLVPKLIAPFDEMYRTYTLSYLLANELAKSAGQPYNDNVTAFYSTGTKAAQWLYGRYIPAQFGGDFVYLPNIMLLRNATVAKYLFTTLNTYTVTQTQYRKPIDIPADSGTVQVPASQNLSIVLTGAKIVIDPSSNSTYVKLTAYNGTENVNLTLSGSLVSLNGSLVRNYLNTVYANYSIVVTATAKCGSILIVPGDDDITVQVTVTAGNCPATVTYSATNRTYKIITLTTQSMPGVEYAVSFDRWFLVPYDWSLAQYSILYRATNVVERNDVLTVLAFTGRSRICASPTGVTTAGEDDRYTYELKLAGVQVVNNRTLRVELPWKIGGGGKAMVNITAYFANGTKIDSVVYNLTQMLADARGNTVVVTLPLNFGKVGAKAYDIVTSGATVRYVITFDMYDPRSGPRSVCATTLVPLAANYTTVSMYESQVPVAPGAAERIDSQTVVYAIDPDLSVRNGFNETFNKYGGFGTPITYVVKSGEVALLPSWYHKTSVAGSRIARIWIIAANRDPGQGPALGTKYINYTLKDDKVTINVYKFEKYLVVNYVPNVSPAGWTTQTYLDEFDGSGRIIGLGFGTSGTSALVLSNYTKVNMWNSTDMWLAGGVFKLPTVALDALTVQNNADFPIVVSSLNVKYGDYKYNIPMSPLRVDANKIATALLNGYGFGRTYMFNITDVWNFKLVQPNYQYGLSVYHAGLVDTAKYFGLGDVDVTKYLRPLESKYVVQNVLYASHAETSDWTYNILGGKITETTRGTWGNLIVASNDTDYKYAFTYPTLPLKEIRDWNDRPLANQTIALFDRNGRLYAVVYSDSFGKLVYPLPDISAIGQTPVVRVSWYFGYLVELLRGKPEFTIWIYDQLIQRDVTELGDASTNSKIRTYVYPLTVTVKDDAGRPLTNMYVKIVDTSTIGQLVNAANKTGADGGAQVVDLRISKYSSGVLSQVPGTSYYYYVYDPSGALVAVGRFEIQRGASVPSTGWNVVATVRYATEIPVKNSATSGYLLVKGVEFLNGTKKDVKIPFTISGGVMALRGKVPISVEYPVDIYITHVTLGGQEVPVKGGQVLAFSGKTTDLLAGLDFAELGLTGIVTIQAVDSTGTPRSDWTVQVLYGNITAAQGAGQIQVVLPRTDILDIPYTVKVITNAMTPDGKALIKTQTLELKQKAMALQIPVSTVKAVVQVVDGFGNVRNDWPVAIENVATGMGQITTELVEGERYVVRGSGLGFTNTTAVVATGPQLVVRVVIPTGKIVAQVVDGFGNVRNDWTVQIVGVASGQGTVGPVEVLAGQYTVKTTVFGNDFTHTVNVGVGQTAQAQIQVPTAKLSITAVDDDKKPIDQYVAQVDITGPLTLSYSTAPKNIEVLAGTYTVKVTALGKDATAQVSLNAGEVKNIQVVVPGTAGLDFLGTRIPLPTLVLYALLLLVVVVILAILIIEYNNWRRRRLMQILAPPK GT:EXON 1|1-2659:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 1879->1962|FADI_SHIDS|9e-04|35.8|81/100| BL:SWS:REP 2236->2614|OMPA_RICCN|4e-04|25.7|334/2021| TM:NTM 2 TM:REGION 11->33| TM:REGION 2620->2641| NREPEAT 1 REPEAT 3|2388->2459|2460->2532|2533->2610| SEG 5->21|tktvlallllttlaaia| SEG 208->221|tftrtvtiagttit| SEG 1079->1100|anyssainayalaamagyvana| SEG 1300->1315|ylfttlntytvtqtqy| SEG 1366->1383|nvnltlsgslvslngslv| SEG 1714->1725|riariwiiaanr| SEG 2617->2641|iplptlvlyallllvvvvilailii| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 2097->2140|PF02369|1.5e-05|43.2|44/100|Big_1| HM:SCP:REP 1679->1724|1ywkA1|0.00033|30.2|43/0|b.82.1.13|1/1|RmlC-like cupins| OP:NHOMO 18 OP:NHOMOORG 6 OP:PATTERN -----------------134433--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-4| PSIPRED cccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEEEEEEcccccccccHHHcEEEEEEEcccEEEEEEEEcccccEEEEcccEEEEEEEEcccccEEEEEEccccccHHHHHHHHcccccccccccEEEEcccEEEEEEccccccccccHHEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEccccccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEccccccccccEEEEEEEEEccEEEEEEcccccEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHcccEEHHHcccEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEEEEEcccccHHHHEEEEEEEEcccccccEEEEEEEEEEEEEEEEEcccccccccccccHHEEcccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEccEEEEccccccEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHEEcccccEEEEEEcccccccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEcccccEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEccccccEEEEEEEEcccEEEEEEEcccccccEEEEEEcccccccEEEEEccEEHHHHHHHHccEEEEEccccEEccccccEEEEccEEEccccccEEEEccHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHcccccEEEcccccccccEEEEEEEEcccccccEEEEHHHHcccccHHHHHHHccccccccEEEEcccccccccEEEEEEEEEEEcccccEEEEEHHHccccHHHHHHHHHHHHccccEEEEcccEEEcccccccccEEEEEEEEEEccccccccHHHHHcccEEEEEEEEccEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHccccEEEEEEEccHHHHccEEEEEccEEEEEEEEEEEEEEEEEcEEcccHHHHcccEEEEEEEEEEEEcccccEEcccccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEcccHHHHHHHHccccHHHcccEEEcccEEEEEccHHHHHHHHHccEEEEEHHHccccccccccccEEEEccccccEEEEEcEEEEEEccccccEEEEEEEccccEEEEEEEccEEEEcHHHHHHHHHHHHccEEEEEEEEccccEEEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEEEccccEEEEEEEEEccccccEEEEEEcEEEEEEEcccHHHEEEEEHHHccEEcccEEEEEEEcccccEEccccccEEccccccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEcEEEccccEEEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccccEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccccccccHHHHccccEEEEEEccccccccccHHHHHHHccccccEEEEEEcccEEEEEcHHHHccccccEEEEEEEEEEcccccccccccEEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEEEEEEEccccccccccHHHHHHHccccccEEEEEEcccccEEEEEEccEEEEEEcccccEEEcccEEcccEEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEEccEEEccccccEEEcHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEEEEEEEEcccHHccEEEEEccHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEccEEEEccccccccEEEEEccccEEEEEEcccccHHHHcccccccccccEEEEEEccccEEEEEEEEccccEEEccccccccccccEEEEEEHHHHHHHHHcccccEEEEEEHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEccccccEEEEccccEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEcccccccccEEEEEEEEEHHccccccccccEEEEEEHHHHccEEEEEEEEEEEccccEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEEcccEEcccccEEEEEccEEEHHcccccHHHccEEEEEEEEEEccccccccccEEEEEEEEEEHHccccEEEEEEEccEEccccEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcccccccEEEEEEEccEEEEEEEEccccccEEEEEEEcccEEEEEEccccEEEEEEEEcEEEEEEcccEEEEEEEccccccEEEEEccccEEEEEEEccccEEEEEEEccccccEEEEEEcEEEEEEEEEcccccHHHHHHEEEEccccEEEEEccccccEEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEcccccEEEEEEEccccccHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEcccHHHHHHHHHHcccc //