[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptococcus pneumoniae G54 (spne4)
Gene : igA
DDBJ   :igA     immunoglobulin A1 protease
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 1/68 : Bacteria 25/915 : Eukaryota 20/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
b.19.1
:1945 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  1160->1276 3gfvB PDBj 2e-04 28.3 %
:RPS:PDB  3->96 3c8gA PDBj 1e-12 19.1 %
:RPS:PDB  1454->1581 2b3wA PDBj 3e-04 11.7 %
:RPS:SCOP 493->617 1bvp12 b.19.1.1 * 7e-05 12.1 %
:RPS:PFM  320->393 PF07501 * G5 9e-09 45.9 %
:RPS:PFM  409->587 PF09770 * PAT1 6e-05 25.9 %
:RPS:PFM  646->875 PF05342 * Peptidase_M26_N 7e-60 58.7 %
:RPS:PFM  1188->1941 PF07580 * Peptidase_M26_C 0.0 52.3 %
:HMM:PFM  1187->1941 PF07580 * Peptidase_M26_C 7.5e-295 51.2 724/737 
:HMM:PFM  615->875 PF05342 * Peptidase_M26_N 1.5e-97 52.0 250/250 
:HMM:PFM  319->393 PF07501 * G5 5.1e-22 44.0 75/79 
:HMM:PFM  6->32 PF04650 * YSIRK_signal 2.5e-12 48.1 27/27 
:HMM:PFM  881->905 PF07581 * Glug 1.1e-05 36.0 25/28 
:HMM:PFM  950->973 PF07581 * Glug 0.0009 29.2 24/28 
:HMM:PFM  89->124 PF00746 * Gram_pos_anchor 3.8e-08 30.6 36/39 
:BLT:SWISS 1->1945 IGA1_STRR6 0.0 64.6 %
:PROS 1588->1597|PS00142|ZINC_PROTEASE
:TM
:REPEAT 7|417->433|434->450|451->484|485->518|522->555|556->589|590->609
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACF56607.1 GT:GENE igA GT:PRODUCT immunoglobulin A1 protease GT:DATABASE GIB00761CH01 GT:ORG spne4 GB:ACCESSION GIB00761CH01 GB:LOCATION 1018653..1024490 GB:FROM 1018653 GB:TO 1024490 GB:DIRECTION + GB:GENE igA GB:PRODUCT immunoglobulin A1 protease GB:NOTE identified by match to protein family HMM PF00746; match to protein family HMM PF04650; match to protein family HMM PF07501; match to protein family HMM PF07580; match to protein family HMM PF07581; match to protein family HMM TIGR01167; match to protein family HMM TIGR01168 GB:PROTEIN_ID ACF56607.1 GB:DB_XREF GI:194358159 GB:GENE:GENE igA LENGTH 1945 SQ:AASEQ MEKYFGEKQERFSFRKLSVGLVSATISSLFFMSVLASSSVDAQETAGVHYKYVADSELSSEEKKQLVYDIPTYVENDDETYYLVYKLNSQNQLAELPNTGSKNERQALVAGASLAALGILIFAVSKKKVKNKTVLHLVLVAGIGNGVLVSVHALENHLLLNYNTDYELTSGEKLPLPKEISGYTYIGYIKEGKTTSDFEVSNQEKSAATPTKQQKVDYNVTPNFVDHPSTVQAIQEQTPVSSTKPTEVQVVEKPFSTELINPRKEEKQSSDSQEQLAEHKNLETKKEEKISPKEKTGVNTLNPQDEVLSGQLNKPELLYREETIETKIDFQEEIQENPDLAEGTVRVKQEGKLGKKVEIVRIFSVNKEEVSREIVSTSTTAPIPRIVEKGTKKTQVIKEQPETGVEHKDVQSGAIVEPAIQPELPEAVVSDKGVPEVQPALPEAVVTDKGEPAVQPELPEAVVTDKGEPEVQPELPEAVVTDKGEPEVQPALPEAVVSDKGEPEQVAPLPEYTRPQAGAVVEPAIQPELPEAVVTDKGEPAVQPELPEAVVTDKGETEVQPESPDTVVSDKGEPKQVAPLPEYTGPQASAIVEPEQVAPLPEYTGVQAGSIVEPEKVEAPKEYTGKIEQPSAEDTKPENEASSTNGESERPKDKIKEEKQVDKKLELRNVSNVELYTVENNKYRHITAVDGALDSSLKYFMKVKSENFKDIMLPVTKIESTTKNNKEVYKIVAHAENLIQHENNVISNDYTYYLPKTQQSETGVYTSFKNLVDAMNSDPNGTFHLGATMDAREVELPDDQESYVKNEFYGKLIGENNGKYYAIYNLKKPLFKTLNTATIXNLSIKEANVSSKEDAATISKEAKYNTLIDXVHSDGIIAGERGIGGLVSKVDNSRISNSSFTGRITNTYDTTVGYEIGGLVGKLSGSLASIEKSIASIDIASNAKSGDQIVGGIAGVVEKSATIKYSYVEGNVNNVRHFGKVGGVAGNLWDRDSQDVSKSGKLSYVLSDVNVTNGNAISGDNFDNMKEDHAYSSKGNKVVNVVQVDDELVTKDSDVQRGTVLDADKVKEKKAELVSKHSTKVEDFDFTSRYTTIYNEVTGYQKSREQVYKNIEKLLPFYNRETIVKYGNLVDESSELFTKELLSVVPMKNNEVITDINKNKQEINKLLLHFEGNKSQVLNIAYKNDFSKVAEYSIEYQGLLYTPNTLLHDYSNIVDNVLTDLNSVQYDSNAIKKILDISDKVKNTELYLDEQFVKTKANIKDTLSKLLSADAAIAENSNSIIDNYVIQKIKQNKEALLLGLTYLERWYNFKYGETKAKDLVMYHLDFFGKSNSSALDNVIQLGKSGFNNLLAKNNVITYNVLLSKNYGTESLFKALEGYRKVFLPTTSNNEWFKAQTKAYIVEEKSSIPEVSKKQSEQGTKYSIGIYDRLTSPSWKYQSMVLPLLTLPEEKTVFMIANISTIGFGAYDRYRSKVHPKGDNLNKFVEDNVREAAKRFRDHYDYWYKILEPENREKLYRSLLVYDAFKFGRDNTEDKVTYQADFETDHPAIKYFFGPAGNNVVHNGHGAYATGDAFYYMAYRMLDKDGAVTYTHEMTHNSDREIYLGGYGRRSGLGPEFYAKGLLQAPDHPYDPTITINSVLKYDDSENSTRLQVADPTQRFNSAEDLHNYMHNMFDLIYTLEILEGRAVAKLDYNAKNDLLRKIENKYKQDPDGNSVYATNVVRRLTMDEVNKLNSFDSLIENDIITSRGYKDQEYKRNGYYTIDLFSPIYSALSGEKGTPGDLMGRRIAFELLAAKGYKEGMVPYISNQYEKDAKAAGSKIKSYGKEVGLVTDKLVLEKVFNNRYSSWVEFKKAMYNERIAKFNNLISVSFNNPNVSWGRTNRITITSIANLQNMINTAVNEDAEDFRAQLYPDTNSRVLKLKKAIYKAYLDQTNDFRRSIFENKK GT:EXON 1|1-1945:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1->1945|IGA1_STRR6|0.0|64.6|1933/1963| PROS 1588->1597|PS00142|ZINC_PROTEASE|PDOC00129| TM:NTM 3 TM:REGION 17->39| TM:REGION 105->125| TM:REGION 132->154| NREPEAT 1 REPEAT 7|417->433|434->450|451->484|485->518|522->555|556->589|590->609| SEG 107->123|alvagaslaalgilifa| SEG 1038->1049|vvnvvqvddelv| SEG 1602->1613|ylggygrrsglg| SEG 1919->1930|lklkkaiykayl| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 1160->1276|3gfvB|2e-04|28.3|113/281| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 3->96|3c8gA|1e-12|19.1|94/155| RP:PDB:REP 1454->1581|2b3wA|3e-04|11.7|128/168| RP:PFM:NREP 4 RP:PFM:REP 320->393|PF07501|9e-09|45.9|74/78|G5| RP:PFM:REP 409->587|PF09770|6e-05|25.9|170/612|PAT1| RP:PFM:REP 646->875|PF05342|7e-60|58.7|230/250|Peptidase_M26_N| RP:PFM:REP 1188->1941|PF07580|0.0|52.3|711/714|Peptidase_M26_C| HM:PFM:NREP 7 HM:PFM:REP 1187->1941|PF07580|7.5e-295|51.2|724/737|Peptidase_M26_C| HM:PFM:REP 615->875|PF05342|1.5e-97|52.0|250/250|Peptidase_M26_N| HM:PFM:REP 319->393|PF07501|5.1e-22|44.0|75/79|G5| HM:PFM:REP 6->32|PF04650|2.5e-12|48.1|27/27|YSIRK_signal| HM:PFM:REP 881->905|PF07581|1.1e-05|36.0|25/28|Glug| HM:PFM:REP 950->973|PF07581|0.0009|29.2|24/28|Glug| HM:PFM:REP 89->124|PF00746|3.8e-08|30.6|36/39|Gram_pos_anchor| GO:PFM:NREP 8 GO:PFM GO:0016787|"GO:hydrolase activity"|PF07501|IPR011098| GO:PFM GO:0004222|"GO:metalloendopeptidase activity"|PF05342|IPR008006| GO:PFM GO:0008270|"GO:zinc ion binding"|PF05342|IPR008006| GO:PFM GO:0016021|"GO:integral to membrane"|PF05342|IPR008006| GO:PFM GO:0004222|"GO:metalloendopeptidase activity"|PF07580|IPR011505| GO:PFM GO:0005576|"GO:extracellular region"|PF07580|IPR011505| GO:PFM GO:0005618|"GO:cell wall"|PF07580|IPR011505| GO:PFM GO:0008270|"GO:zinc ion binding"|PF07580|IPR011505| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 493->617|1bvp12|7e-05|12.1|124/134|b.19.1.1| OP:NHOMO 84 OP:NHOMOORG 46 OP:PATTERN ----------------------------1--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------2--32234223223-------------31211-111-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------ ----------3-------------------1---------------1---------------------------------------------------------------3------1---1-----2-2611222-1------------1------11-----------1-4-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 649 STR:RPRED 33.4 SQ:SECSTR #HHHHHHHHHHHGcccccHHHHHHTHHHHcTTcTTccHHHHHHHHHHTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccTTcHHHHHHHHTcHHHHTcHHHHH##############################################################################################cccEEEEcGGGcEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEEEEccccccEEEEEEcTTccEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTcccEEEEEEEETTccEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTccEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTccEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTccEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTccEEEEEcccTTccEEEEEEETTEEEEEEEETTEEEEEEEETTEEEEEEEcTTccEEEEEEEccccTTTcEEEEEEGGGTEEEEEETTEEEEEEEEcTTccEEEEEccTTccccccccEEcccHHHHHHHT################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################cccccGGGGGGGcTTcEEccccccccHHHHHHTcccEEEEcGGGGGGHHHHHHHccEEEccccGGGHHHHHHHHHTTcHHHHHHHHHHHHHHH####HHHHHHHHHHTcEEEEEEET#################################################################################################################################################################################cccccccEEccTTcGGGTTcccccEEETTEEEccHHHHHHHcccHHHHHHHcccHHHHHHHHccccccccTTHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHTTTEEEEEccccccccccTTTTcccTHH############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ DISOP:02AL 1-2,165-748,1409-1417,1812-1819,1944-1946| PSIPRED ccccccccccEEEEEEccEEEEEEEEEHHHHHHHHccHHHHHHHcccccEEEEccccccHHHHHHHHHcccccccccccEEEEEEEcccccHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEcccccEEccccccccccHHHccHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEcccccccccccccccEEEEEccccccccccccccccccEEEccccccccccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccccccccccccccccccccEEccccccEEEEccccccccccccccEEEcccccccccccccccEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEcccccccEEccccccEEEEEEEEEEEEcccccccccccccEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEccccccccccccEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEcccccccccEEEccccccccccccccEEEEEEEEcEEEcccccEEcccccccEEccEEEcccccEEEEEEEEccccccccccccccEEcccHHHHHHHHHccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHcccccccccEEEEEEEEEEEEccccEEEEHHcccccccEEEEEEccccEEEEEEEEHHHHccEEEEEEccccEEEcHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEcEEEEEcccccccccccHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHcccEEEEEcccccHHHHHHcccccccccEEEEccccccccccccEEEEccccccccEEEEEEcHHHHHHccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHcccccccEEcccccccccEEEEEccccccHHHHHHHccccccEEEccccccccccEEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEccccEEEEccccccccccHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHccccccEEEEcccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEccccccccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccccccccccccEEEEEEccHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHccccccccccEEEcccHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccccccccEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHcccc //