[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermobifida fusca YX (tfus0)
Gene : AAZ55457.1
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 1/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:433 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:PFM  326->410 PF04740 * Transposase_30 1.7e-05 15.3 85/204 
:HMM:PFM  280->341 PF09943 * DUF2175 0.00038 19.4 62/101 
:COIL
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAZ55457.1 GT:GENE AAZ55457.1 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00263CH01 GT:ORG tfus0 GB:ACCESSION GIB00263CH01 GB:LOCATION complement(1644490..1645791) GB:FROM 1644490 GB:TO 1645791 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:PROTEIN_ID AAZ55457.1 GB:DB_XREF GI:71915555 LENGTH 433 SQ:AASEQ MLPGVAGPRSPPAAVRLVGVAETDSALCNFPGCTRPVMRSSSPGRPPQYCDLPEHTRWRAWRERQRLQQEAQAAQERREQTVSQRPADGAAAAAAAPAHAEAAPVTAARLRAEDLLTRFAVQAEQLTATLQEATAAFTTMTDPAAAEAQVEAARIAAARQVADAEAARLAAEEKRRAAERARRAAEADAQQAREAAASAMAAAGAAERMADEAIAARDAAVAERDAALAEAQSCAEERDAALADREAARIEAREQVAAARAEAEALVAQERKQAQQRIADVEQRAAAERAQLVARLDRLQEQLTEAVAARQAAQEHADRAAEQARQAEERVERLSAELARVSAERDRLTDEVAHIRDSARAEREAFTASLAEARQAAAERLAALEEARTQTLRRAERAEAQLDEALAELRRLRAAVPAAPAADDPHGGQPAQP GT:EXON 1|1-433:0| COIL:NAA 271 COIL:NSEG 1 COIL:REGION 146->416| SEG 57->80|rwrawrerqrlqqeaqaaqerreq| SEG 86->108|padgaaaaaaapahaeaapvtaa| SEG 122->139|qaeqltatlqeataaftt| SEG 144->232|aaaeaqveaariaaarqvadaeaarlaaeekrraaerarraaeadaqqareaaasamaaagaaermadeaiaardaavaerdaalaeaq| SEG 235->271|aeerdaaladreaarieareqvaaaraeaealvaqer| SEG 305->333|eavaarqaaqehadraaeqarqaeerver| SEG 368->423|aslaearqaaaerlaaleeartqtlrraeraeaqldealaelrrlraavpaapaad| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 326->410|PF04740|1.7e-05|15.3|85/204|Transposase_30| HM:PFM:REP 280->341|PF09943|0.00038|19.4|62/101|DUF2175| OP:NHOMO 1 OP:NHOMOORG 1 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-7, 33-95, 100-101, 171-191, 219-237, 249-259, 278-293, 308-328, 383-406, 409-433| PSIPRED cccccccccccHHHcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccc //