[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermotoga maritima MSB8 (tmar0)
Gene : AAD36800.1
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 79/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:1074 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  78->362 PF03739 * YjgP_YjgQ 2e-32 30.2 %
:HMM:PFM  19->363 PF03739 * YjgP_YjgQ 3.7e-78 30.1 345/355 
:HMM:PFM  398->454 PF03968 * OstA 6.8e-06 26.3 57/145 
:BLT:SWISS 85->172 Y871_RICPR 4e-04 26.6 %
:BLT:SWISS 395->591 LPTD_PSEA6 1e-05 25.6 %
:BLT:SWISS 801->913 FENR_BUCAP 8e-04 28.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAD36800.1 GT:GENE AAD36800.1 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00025CH01 GT:ORG tmar0 GB:ACCESSION GIB00025CH01 GB:LOCATION 1710043..1713267 GB:FROM 1710043 GB:TO 1713267 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:NOTE similar to PID:1001350 PID:1001356 percent identity: 50.28; identified by sequence similarity; putative GB:PROTEIN_ID AAD36800.1 GB:DB_XREF GI:4982312 LENGTH 1074 SQ:AASEQ MNSFSSKNPEGCSLKVLIKYLLKLSVVPFLIGLGGFIVFVSLEILYQLSDLIVRHRVGIEKLFLMLYYYLPYFVAMGVPVGVLLAIFWTFSRLSEERELMAIQVHGISQKNLIVPFLILGALLSIAVFFLSDQIVPEYQSKAEEAMSKYVLKKPEVFVVENVISKIGDDQYFYVEKYDERTSTMWNVVIFRYGHEETIVTAKRVQKKGNDWYLFDGNYYTVDKDGFLKLDVHFSEMKLDITEDIEKLLRVGKTPKEMTGKELKEKIEFFKKVGVKPSPWVVELHSRYANSLTPIVIVLVGVPLSLLFQLRSKSWGVIFTFVLVVLYQGSGAWLSAMGKENLLNPVLAPWIPNIVFTIVGTLLFILLDTFFAYRITEFLSRLFFVAFIFTVSSLFSSQVVIVSDRMEKFPEEMVFHGSVEIAYKDMTVQASEATIQLTEEGKAKKLEASGGVIYRKADTILMGEHLIFYLENEKSVLTHIRGSTVLEIEKEKKKIYLSGEDLTSEGSRTIVDMGSISTCSETPPHYKLKARYIEIKENDYLLAKDVVFYLLEIPLFYQPIFFTSLSDKPQPFSVEVGVGNNPHLKTSYNVSYPSGLLYFSTKSVLSGGLSKELNWNHKMGSWSLNLDYKESTSHSVLVKIFDSKNTFLFSQKNEERIHQFERKEKILNGSLNVVLRKESDGEDSYILPRVTVKKVSVKTGVGTFSVDSFNHETRIEDQEKRNSGSVSLSFRSVPFLLFQSVSVSTTGKYLFENQNLDERTSYLKTDSIWDFQNLSLGKFLVLDDKIYAGVYRSNEDGYRVGNLFTTTLRVPLGPFSFESYYKLFTVSGENLRKFSQNESKNEVDLKVSFSYENFKSSLETTYDFLEKEFSDPYLKTSYSFKTGDITHTVDSTTRFVLDEISRSYTTWNFQQRMGAFLNRFYFTYYYREPHVKYVEDQMRIYGKNFLFMENPRITTYTKLSVDPFELDEFWIRGTFKKGESTHSLKMSYSSDNLEFSYQTKNGDPALEISFSLKDWNVEKFSLSVEKALHCLGTKISTSFGRNFTLESFSILFFIRDFPNSGIGFDTEEGIGLNVF GT:EXON 1|1-1074:0| BL:SWS:NREP 3 BL:SWS:REP 85->172|Y871_RICPR|4e-04|26.6|79/360| BL:SWS:REP 395->591|LPTD_PSEA6|1e-05|25.6|176/759| BL:SWS:REP 801->913|FENR_BUCAP|8e-04|28.7|108/100| TM:NTM 7 TM:REGION 20->42| TM:REGION 63->85| TM:REGION 106->128| TM:REGION 283->305| TM:REGION 313->332| TM:REGION 345->367| TM:REGION 378->400| SEG 62->73|lflmlyyylpyf| SEG 260->271|kelkekieffkk| SEG 486->494|eiekekkki| SEG 689->702|vtvkkvsvktgvgt| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 78->362|PF03739|2e-32|30.2|285/354|YjgP_YjgQ| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 19->363|PF03739|3.7e-78|30.1|345/355|YjgP_YjgQ| HM:PFM:REP 398->454|PF03968|6.8e-06|26.3|57/145|OstA| GO:PFM:NREP 1 GO:PFM GO:0016021|"GO:integral to membrane"|PF03739|IPR005495| OP:NHOMO 97 OP:NHOMOORG 79 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------1111-211----1-1-----------------------1-11-1111-----------12212223311-11-1-22111111-11-11-11------1112----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2--------211-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------111-------111---1--2-211------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111----------------------------------------1111111111--1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-9, 151-161, 441-443, 712-726, 831-842| PSIPRED ccccccccccccEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEcccEEEEEcccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEccEEEEEccEEEEEcccccEEEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccccccEEEEEEEEEEEccccccccEEEEEEcccccccEEEEEccEEEEcccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEcccEEEEEccccccEEEcccEEEEcccEEEEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEccEEEEEEEEEEcccccccccEEEEEccccccccEEEEEEcccccEEEEEEHHHHcccccccccccccccEEEEEEccccccccEEEEEEEEcccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccccccEEEccEEEEEEEEEccccEEEEcccccccccccHHccccccEEEEEccccEEHHccccccccccEEEEccccHHHHHHcccccccccccccccEEEEEEccEEEEEEEcccccEEEccEEEEEEEEcccccccccEEEEEEEccHHHHHHHccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEccEEcccEEEEccHHHHHHHHHHHHcccEEcHHHHHHHHHHHEEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccEEEEEEEcccccccccEEEEEEEccccccEEEEEEEccccEEEEEEEcccccEEEEEEEEEccccEEEEEEHHHHHHHHccHHHHcccccEEEccEEEEEEEEEcccccccccccccccEEcc //