[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
ORFs of Escherichia coli CFT073(ecol3)
Not classified  [    1- 3000]  [ 3001- 5379]

[ALL List]

[ 1- 3000] thrL AAN78502.1 thrA thrB thrC AAN78506.1 yaaX AAN78508.1 AAN78509.1 yaaA yaaJ talB mog AAN78514.1 yaaH yaaW yaaI AAN78518.1 dnaK dnaJ AAN78521.1 AAN78522.1 AAN78523.1 nhaA nhaR AAN78526.1 rpsT yaaY ribF ileS lspA slpA lytB AAN78534.1 dapB AAN78536.1 AAN78537.1 carA carB AAN78540.1 caiF caiE caiD caiC caiB caiA caiT fixA fixC fixX yaaU yabF kefC folA AAN78555.1 AAN78556.1 apaH AAN78558.1 apaG ksgA pdxA surA imp yabH yabO hepA polB AAN78568.1 araD araA araB araC AAN78573.1 AAN78574.1 AAN78575.1 AAN78576.1 yabI yabJ yabK tbpA yabN AAN78582.1 leuD AAN78584.1 leuC leuB leuA leuL AAN78589.1 leuO AAN78591.1 ilvI ilvH fruL AAN78595.1 fruR yabB yabC ftsL ftsI murE murF mraY murD ftsW murG murC ddlB ftsQ ftsA ftsZ lpxC yacA secA mutT AAN78616.1 AAN78617.1 AAN78618.1 yacG yacF yacE guaC hofC hofB ppdD nadC ampD ampE aroP AAN78630.1 AAN78631.1 AAN78632.1 AAN78633.1 AAN78634.1 AAN78635.1 pdhR AAN78637.1 aceE lpdA yacH acnB yacL speD speE yacC yacK gcd hpt yadF yadG yadH yadI yadE panD AAN78655.1 yadD AAN78657.1 panC panB yadC yadK yadL yadM htrE ecpD yadN AAN78667.1 AAN78668.1 folK pcnB yadB dksA sfsA yadP hrpB AAN78676.1 mrcB AAN78678.1 fhuA fhuC fhuD fhuB hemL yadQ yadR AAN78686.1 yadS yadT pfs dgt htrA AAN78692.1 yaeG yaeH dapD glnD map rpsB AAN78699.1 tsf pyrH frr yaeS cdsA yaeL yaeT hlpA lpxD fabZ lpxA lpxB rnhB dnaE AAN78714.1 accA ldcC yaeR mesJ yaeO AAN78720.1 yaeQ yaeJ cutF AAN78724.1 AAN78725.1 yaeF proS yaeB rcsF yaeC yaeE abc yaeD yafB yafC yafD yafE dniR gloB yafS rnhA dnaQ AAN78743.1 AAN78744.1 AAN78745.1 AAN78746.1 AAN78747.1 AAN78748.1 AAN78749.1 AAN78750.1 AAN78751.1 AAN78752.1 AAN78753.1 AAN78754.1 AAN78755.1 AAN78756.1 AAN78757.1 AAN78758.1 AAN78759.1 AAN78760.1 AAN78761.1 AAN78762.1 AAN78763.1 AAN78764.1 AAN78765.1 AAN78766.1 AAN78767.1 AAN78768.1 AAN78769.1 AAN78770.1 AAN78771.1 AAN78772.1 AAN78773.1 AAN78774.1 AAN78775.1 AAN78776.1 AAN78777.1 AAN78778.1 AAN78779.1 AAN78780.1 AAN78781.1 AAN78782.1 AAN78783.1 AAN78784.1 AAN78785.1 AAN78786.1 AAN78787.1 AAN78788.1 AAN78789.1 AAN78790.1 AAN78791.1 AAN78792.1 AAN78793.1 AAN78794.1 AAN78795.1 AAN78796.1 AAN78797.1 AAN78798.1 AAN78799.1 AAN78800.1 AAN78801.1 AAN78802.1 AAN78803.1 AAN78804.1 AAN78805.1 AAN78806.1 AAN78807.1 AAN78808.1 AAN78809.1 AAN78810.1 AAN78811.1 AAN78812.1 AAN78813.1 AAN78814.1 AAN78815.1 AAN78816.1 AAN78817.1 AAN78818.1 AAN78819.1 AAN78820.1 AAN78821.1 AAN78822.1 AAN78823.1 AAN78824.1 AAN78825.1 AAN78826.1 AAN78827.1 AAN78828.1 AAN78829.1 AAN78830.1 AAN78831.1 AAN78832.1 AAN78833.1 AAN78834.1 AAN78835.1 AAN78836.1 AAN78837.1 AAN78838.1 AAN78839.1 AAN78840.1 AAN78841.1 AAN78842.1 AAN78843.1 AAN78844.1 AAN78845.1 AAN78846.1 AAN78847.1 AAN78848.1 AAN78849.1 yafV ykfE yafH gmhA yafJ yafK AAN78856.1 yafL fhiA mbhA dinP yafP AAN78862.1 prfH pepD gpt AAN78866.1 yafA crl phoE proB proA AAN78872.1 AAN78873.1 AAN78874.1 AAN78875.1 AAN78876.1 AAN78877.1 AAN78878.1 AAN78879.1 yagU yagV yagW yagX yagY matB matA AAN78887.1 ykgM AAN78889.1 AAN78890.1 AAN78891.1 AAN78892.1 AAN78893.1 AAN78894.1 AAN78895.1 eaeH ykgA AAN78898.1 ykgB ykgI ykgC ykgD ykgE ykgF ykgG ykgH AAN78907.1 AAN78908.1 AAN78909.1 AAN78910.1 AAN78911.1 betA betB betI betT AAN78916.1 yahB yahC AAN78919.1 yahD yahE AAN78922.1 AAN78923.1 yahJ AAN78925.1 yahK yahN yahO prpR prpB prpC prpD prpE codB codA lacA lacY lacZ AAN78939.1 yaiL AAN78941.1 yaiM adhC yaiN AAN78945.1 AAN78946.1 AAN78947.1 AAN78948.1 AAN78949.1 tauA tauB AAN78952.1 tauC tauD hemB AAN78956.1 yaiV yaiH AAN78959.1 sbmA yaiW yaiY AAN78963.1 yaiZ ddlA AAN78966.1 yaiB phoA psiF yaiC proC yaiI aroL yaiA AAN78975.1 aroM yaiE AAN78978.1 ykiA rdgC AAN78981.1 araJ sbcC sbcD AAN78985.1 phoB phoR AAN78988.1 brnQ proY malZ yajB queA tgt yajC secD secF yajD tsx yajI ybaD ribD ribH AAN79004.1 nusB thiL pgpA yajO dxs ispA xseB yajK thiJ apbA yajQ yajR cyoE cyoD cyoC cyoB cyoA ampG AAN79023.1 yajG AAN79025.1 bolA AAN79027.1 AAN79028.1 tig AAN79030.1 clpP clpX lon hupB ybaU ybaV ybaW ybaX ybaE cof AAN79041.1 ybaO mdlA mdlB AAN79045.1 glnK AAN79047.1 amtB tesB ybaY ybaZ ybaA ylaB ylaC ylaD hha ybaJ acrB acrA acrR AAN79061.1 aefA ybaM priC ybaN apt dnaX AAN79068.1 ybaB recR htpG adk hemH ybaC gsk ybaL fsr ushA ybaK ybaP ybaQ ybaR ybaS ybaT ybbI AAN79086.1 ybbJ ybbK ybbL ybbN ybbO tesA ybbA ybbP ybbB ybbS ybbT ybbU gcl gip ybbQ ybbW ybbX ybbY ybbZ ylbA ylbB AAN79108.1 fdrA ylbE ylbF arcC purK purE AAN79115.1 ybbF AAN79117.1 ppiB cysS ybcI ybcJ folD AAN79123.1 ydfM AAN79125.1 AAN79126.1 ompT ybcH nfrA nfrB cusS cusR cusC cusX cusB cusA pheP ybdG nfnB ybdF ybdJ ybdK entD fepA AAN79145.1 fes AAN79147.1 entF fepE fepC fepG fepD ybdA fepB entC entE entB entA ybdB cstA AAN79161.1 ybdH ybdL AAN79164.1 AAN79165.1 ybdO dsbG AAN79168.1 ahpC ahpF ybdQ AAN79172.1 rnk rna ybdS citG ybdU AAN79178.1 citF AAN79180.1 citE citC citA citB dcuC crcA cspE crcB ybeM ybeC lipA AAN79192.1 lipB ybeD dacA AAN79196.1 rlpA mrdB mrdA ybeA ybeB phpB ybeN holA rlpB leuS ybeL ybeK gltL gltK gltJ ybeJ AAN79213.1 AAN79214.1 lnt ybeX ybeY ybeZ AAN79219.1 yleA yleB asnB nagD nagC nagA nagB AAN79227.1 nagE AAN79229.1 AAN79230.1 AAN79231.1 AAN79232.1 AAN79233.1 AAN79234.1 AAN79235.1 AAN79236.1 AAN79237.1 AAN79238.1 glnS AAN79240.1 ybfM ybfN fur fldA ybfE ybfF seqA pgm potE speF AAN79251.1 kdpE kdpD kdpC kdpB kdpA AAN79257.1 ybfA ybgA phrB ybgH ybgI ybgJ ybgK ybgL nei abrB AAN79268.1 gltA AAN79270.1 sdhC AAN79272.1 sdhD sdhA sdhB sucA sucB sucC sucD AAN79280.1 AAN79281.1 AAN79282.1 AAN79283.1 cydA cydB AAN79286.1 ybgE ybgC tolQ tolR tolA tolB AAN79293.1 pal ybgF AAN79296.1 AAN79297.1 nadA pnuC AAN79300.1 AAN79301.1 ybgS aroG gpmA galM galK galT galE modF modE ybhT AAN79312.1 modA modB modC ybhA ybhE ybhD ybhH ybhI ybhJ ybhC ybhB gipA AAN79325.1 bioA AAN79327.1 bioB bioF bioC bioD AAN79332.1 uvrB ybhK moaA moaB AAN79337.1 moaC moaD moaE ybhL AAN79342.1 ybhM ybhN ybhO ybhP ybhQ ybhR ybhS ybhF ybhG ybiH rhlE AAN79354.1 AAN79355.1 dinG ybiB ybiC ybiJ AAN79360.1 AAN79361.1 ybiX ybiL ybiM ybiN ybiO glnQ glnP glnH AAN79370.1 dps ybiF ompX ybiP AAN79375.1 AAN79376.1 ybiR ybiS ybiT ybiV ybiW AAN79382.1 mipB moeB moeA ybiK yliA AAN79388.1 yliC yliD yliE yliF yliG yliH yliI yliJ dacC deoR ybjG cmr ybjH AAN79402.1 ybjJ ybjK intT AAN79406.1 AAN79407.1 coxT AAN79409.1 AAN79410.1 AAN79411.1 AAN79412.1 AAN79413.1 AAN79414.1 AAN79415.1 AAN79416.1 AAN79417.1 AAN79418.1 AAN79419.1 AAN79420.1 AAN79421.1 AAN79422.1 AAN79423.1 AAN79424.1 AAN79425.1 AAN79426.1 AAN79427.1 AAN79428.1 AAN79429.1 AAN79430.1 AAN79431.1 AAN79432.1 AAN79433.1 AAN79434.1 AAN79435.1 AAN79436.1 AAN79437.1 AAN79438.1 AAN79439.1 AAN79440.1 AAN79441.1 yfdK AAN79443.1 AAN79444.1 AAN79445.1 AAN79446.1 AAN79447.1 AAN79448.1 AAN79449.1 AAN79450.1 AAN79451.1 ogrK ybjL ybjM grxA ybjC mdaA rimK ybjN potF potG potH potI ybjO ybjF artJ artM artQ artI artP ybjP ybjQ ybjR AAN79474.1 ybjT ybjU poxB AAN79478.1 ybjW ybjE AAN79481.1 aqpZ AAN79483.1 ybjD ybjX AAN79486.1 macA AAN79488.1 cspD yljA clpA AAN79492.1 infA aat cydC cydD trxB lrp ftsK lolA ycaJ serS dmsA dmsB dmsC ycaC AAN79507.1 AAN79508.1 ycaD pflA AAN79511.1 focA_2 ycaO ycaP serC aroA ycaL cmk rpsA himD AAN79521.1 ycaI AAN79523.1 msbA ycaQ ycaR kdsB ycbJ ycbC AAN79530.1 smtA mukF mukE mukB ycbB ycbK ycbL aspC ompF asnS pncB AAN79542.1 pepN ycbE ycbM ycbN ycbO ycbP pyrD ycbW ycbX ycbY uup pqiA pqiB ymbA AAN79557.1 fabA AAN79559.1 ycbG ompA AAN79562.1 sulA yccR yccS yccF helD mgsA yccT AAN79570.1 AAN79571.1 yccV yccW AAN79574.1 yccK AAN79576.1 AAN79577.1 yccA AAN79579.1 AAN79580.1 hyaA hyaB hyaC hyaD hyaE hyaF appC appB appA cspH cspG sfa AAN79593.1 AAN79594.1 yccM torS AAN79597.1 torT torR torC torA torD yccD cbpA agp AAN79606.1 yccJ wrbA AAN79609.1 AAN79610.1 ycdG AAN79612.1 AAN79613.1 ycdJ ycdK ycdL AAN79617.1 ycdC putA AAN79620.1 AAN79621.1 putP AAN79623.1 ycdO ycdB AAN79626.1 phoH ycdP ycdQ ycdR ycdS ycdT AAN79633.1 AAN79634.1 AAN79635.1 AAN79636.1 alpA AAN79638.1 AAN79639.1 AAN79640.1 AAN79641.1 AAN79642.1 AAN79643.1 AAN79644.1 AAN79645.1 AAN79646.1 AAN79647.1 AAN79648.1 AAN79649.1 AAN79650.1 AAN79651.1 AAN79652.1 AAN79653.1 AAN79654.1 AAN79655.1 AAN79656.1 AAN79657.1 AAN79658.1 AAN79659.1 AAN79660.1 AAN79661.1 AAN79662.1 AAN79663.1 AAN79664.1 AAN79665.1 AAN79666.1 AAN79667.1 AAN79668.1 AAN79669.1 AAN79670.1 AAN79671.1 AAN79672.1 AAN79673.1 AAN79674.1 AAN79675.1 AAN79676.1 AAN79677.1 AAN79678.1 AAN79679.1 AAN79680.1 AAN79681.1 AAN79682.1 AAN79683.1 AAN79684.1 mchB mchC mchD mchE mchF AAN79690.1 AAN79691.1 AAN79692.1 AAN79693.1 sfaC sfaB focA sfaD focC focD focF focG focH AAN79703.1 focX AAN79705.1 AAN79706.1 iroN iroE iroD iroC iroB AAN79729.1 AAN79730.1 AAN79731.1 AAN79732.1 AAN79733.1 AAN79734.1 AAN79735.1 AAN79736.1 AAN79737.1 AAN79738.1 AAN79739.1 AAN79740.1 AAN79741.1 AAN79742.1 AAN79743.1 AAN79744.1 AAN79745.1 AAN79746.1 AAN79747.1 AAN79748.1 AAN79749.1 AAN79750.1 AAN79751.1 AAN79752.1 AAN79753.1 AAN79754.1 AAN79755.1 AAN79756.1 AAN79757.1 AAN79758.1 AAN79759.1 AAN79760.1 AAN79761.1 AAN79762.1 AAN79763.1 AAN79764.1 AAN79765.1 AAN79766.1 AAN79767.1 ycdW ycdX ycdY ycdZ csgG csgF csgE csgD AAN79776.1 AAN79777.1 csgB csgA csgC ymdA ymdB ymdC ymdD AAN79785.1 mdoG mdoH AAN79788.1 yceK AAN79790.1 msyB yceE htrB yceA yceI AAN79796.1 AAN79797.1 yceO solA yceP dinI pyrC yceB grxB yceL rimJ yceH AAN79808.1 mviN flgN flgM flgA flgB flgC flgD flgE flgF flgG flgH flgI flgJ flgK flgL rne AAN79825.1 rluC yceF AAN79828.1 yceD plsX fabH fabD AAN79833.1 acpP fabF pabC AAN79837.1 AAN79838.1 yceG tmk holB ycfH ptsG fhuE AAN79845.1 ycfF ycfL ycfM ycfN nagZ ycfP ndh ycfJ AAN79854.1 ycfQ ycfR ycfS mfd ycfT lolC lolD lolE ycfX cobB ycfZ ymfA potD potC AAN79869.1 xisN recE AAN79872.1 ydfD dicB AAN79875.1 ydfC ydfB ydfA AAN79879.1 AAN79880.1 AAN79881.1 AAN79882.1 AAN79883.1 AAN79884.1 AAN79885.1 AAN79886.1 AAN79887.1 AAN79888.1 AAN79889.1 AAN79890.1 AAN79891.1 AAN79892.1 AAN79893.1 AAN79894.1 AAN79895.1 AAN79896.1 AAN79897.1 ycgW AAN79899.1 AAN79900.1 AAN79901.1 AAN79902.1 ydfR AAN79904.1 AAN79905.1 AAN79906.1 AAN79907.1 AAN79908.1 ydfO AAN79910.1 AAN79911.1 AAN79912.1 AAN79913.1 AAN79914.1 AAN79915.1 AAN79916.1 AAN79917.1 AAN79918.1 AAN79919.1 AAN79920.1 AAN79921.1 AAN79922.1 AAN79923.1 AAN79924.1 AAN79925.1 AAN79926.1 AAN79927.1 AAN79928.1 AAN79929.1 AAN79930.1 AAN79931.1 AAN79932.1 AAN79933.1 AAN79934.1 AAN79935.1 lomP AAN79937.1 AAN79938.1 AAN79939.1 AAN79940.1 AAN79941.1 AAN79942.1 AAN79943.1 ylcE potB potA AAN79947.1 pepT ycfD AAN79950.1 AAN79951.1 AAN79952.1 AAN79953.1 AAN79954.1 AAN79955.1 AAN79956.1 AAN79957.1 AAN79958.1 AAN79959.1 AAN79960.1 AAN79961.1 AAN79962.1 AAN79963.1 AAN79964.1 AAN79965.1 AAN79966.1 AAN79967.1 AAN79968.1 AAN79969.1 AAN79970.1 AAN79971.1 AAN79972.1 AAN79973.1 AAN79974.1 AAN79975.1 AAN79976.1 phoQ phoP purB ycfC ycfB AAN79982.1 AAN79983.1 AAN79984.1 AAN79985.1 icdA AAN79987.1 AAN79988.1 AAN79989.1 AAN79990.1 AAN79991.1 AAN79992.1 AAN79993.1 AAN79994.1 AAN79995.1 AAN79996.1 AAN79997.1 AAN79998.1 AAN79999.1 AAN80000.1 AAN80001.1 AAN80002.1 AAN80003.1 AAN80004.1 AAN80005.1 gamW AAN80007.1 AAN80008.1 AAN80009.1 AAN80010.1 AAN80011.1 AAN80012.1 AAN80013.1 AAN80014.1 AAN80015.1 AAN80016.1 AAN80017.1 AAN80018.1 AAN80019.1 AAN80020.1 AAN80021.1 AAN80022.1 AAN80023.1 AAN80024.1 AAN80025.1 rus AAN80027.1 ybcQ nmpC AAN80030.1 ybcS AAN80032.1 ybcU AAN80034.1 AAN80035.1 AAN80036.1 nohA AAN80038.1 AAN80039.1 AAN80040.1 AAN80041.1 AAN80042.1 AAN80043.1 AAN80044.1 AAN80045.1 AAN80046.1 AAN80047.1 AAN80048.1 AAN80049.1 AAN80050.1 AAN80051.1 AAN80052.1 AAN80053.1 AAN80054.1 AAN80055.1 AAN80056.1 AAN80057.1 AAN80058.1 AAN80059.1 AAN80060.1 AAN80061.1 AAN80062.1 AAN80063.1 AAN80064.1 sitD sitC sitB sitA AAN80069.1 AAN80070.1 ycgX ycgE AAN80073.1 ycgF ycgZ AAN80076.1 ymgB AAN80078.1 AAN80079.1 AAN80080.1 ymgD AAN80082.1 AAN80083.1 AAN80084.1 AAN80085.1 minE minD minC AAN80089.1 ycgJ ycgK ycgL AAN80093.1 ycgN AAN80095.1 umuD umuC dsbB nhaB fadR AAN80101.1 ycgB dadA dadX ycgO ldcA AAN80107.1 mltE ycgR ymgE prrA modD AAN80113.1 AAN80114.1 AAN80115.1 fecD AAN80117.1 AAN80118.1 treA AAN80120.1 ycgC AAN80122.1 ycgT AAN80124.1 AAN80125.1 ychF pth ychH ychM prsA ispE hemM hemA prfA hemK AAN80136.1 ychA AAN80138.1 kdsA AAN80142.1 chaA chaB chaC ychN ychP narL narX AAN80150.1 narK narG narH narJ narI AAN80156.1 AAN80157.1 AAN80158.1 AAN80159.1 AAN80160.1 AAN80161.1 AAN80162.1 purU ychJ ychK hnr galU hns AAN80169.1 tdk AAN80171.1 adhE ychE oppA oppB oppC oppD oppF yciU cls AAN80181.1 kch yciI tonB AAN80185.1 yciA ispZ yciC ompW yciE yciF trpA trpB trpD trpE trpL trpH yciO yciQ yciL btuR yciK sohB AAN80204.1 yciN AAN80206.1 topA cysB AAN80209.1 AAN80210.1 acnA ribA pgpB yciS yciM pyrF yciH AAN80218.1 osmB yciT AAN80221.1 yciR rnb yciW fabI AAN80226.1 AAN80227.1 AAN80228.1 AAN80229.1 AAN80230.1 AAN80231.1 AAN80232.1 sapF sapD sapC sapB sapA ymjA pspF pspA pspB AAN80242.1 pspC pspD pspE ycjM AAN80247.1 ycjN ycjO ycjP ycjQ ycjR ycjS ycjT ycjU ycjV ompG ycjW ycjX ycjF tyrR tpx ycjG AAN80264.1 AAN80265.1 AAN80266.1 mppA ynaI ynaJ ydaA fnr ogt AAN80273.1 AAN80274.1 AAN80275.1 AAN80276.1 AAN80277.1 ydaL ydaM ydaN dbpA ydaO AAN80283.1 AAN80284.1 ynaF ompN ydbK AAN80288.1 AAN80289.1 hslJ ldhA ydbH ynbE ydbL ydbC AAN80296.1 ynbA ynbB ynbC ynbD AAN80301.1 acpD hrpA ydcF aldA AAN80306.1 cybB ydcA AAN80309.1 ycdI ydcJ ydcG ydcH rimL ydcK tehA tehB AAN80318.1 ydcL ydcO ydcN ydcP yncJ AAN80324.1 AAN80325.1 ydcR ydcS ydcT ydcU ydcV ydcW AAN80332.1 ydc ydcZ yncA AAN80336.1 yncE ansP AAN80339.1 AAN80340.1 AAN80341.1 AAN80342.1 AAN80343.1 AAN80344.1 AAN80345.1 AAN80346.1 AAN80347.1 AAN80348.1 AAN80349.1 AAN80350.1 AAN80351.1 AAN80352.1 AAN80353.1 yddH nhoA yddE narV narW narY narZ narU yddG fdnG AAN80364.1 fdnH fdnI AAN80367.1 yddM AAN80369.1 adhP sfcA rpsV AAN80373.1 AAN80374.1 osmC AAN80376.1 AAN80377.1 yddW xasA gadB pqqL yddB yddA ydeM ydeN ydeO AAN80387.1 ydeP ydeQ ydeR ydeS AAN80392.1 AAN80393.1 AAN80394.1 AAN80395.1 oprR AAN80397.1 hipA hipB tam yneE yneF yneG yneH yneI yneJ sotB marC marR marA marB AAN80412.1 AAN80413.1 AAN80414.1 AAN80415.1 AAN80416.1 AAN80417.1 ydeD ydeF ydeH dcp ydfG ydfH ydfZ AAN80428.1 ydfJ rspB rspA ynfA ynfB speG ynfC ynfD ynfE ynfF ynfG AAN80440.1 ynfH ynfI ynfJ ynfK mlc ynfL ynfM asr AAN80449.1 AAN80450.1 ydgE ydgF AAN80453.1 pntB pntA ydgH ydgI ydgB ydgC rstA rstB tus fumC fumA manA ydgA uidC uidB uidA uidR hdhA malI malX malY add ydgJ ydgT ydgK AAN80479.1 AAN80480.1 AAN80481.1 ydgO AAN80483.1 ydgQ nth ydgR gst pdxY tyrS pdxH ydhA ydhH slyB slyA ydhI ydhJ ydhK sodC ydhF ydhL AAN80501.1 ydhM nemA gloA rnt AAN80506.1 AAN80507.1 ydhD ydhO sodB ydhP purR ydhB ydhC cfa ribE ydhE ydhQ AAN80519.1 ydhS AAN80521.1 ydhT AAN80523.1 ydhU AAN80525.1 ydhW ydhV AAN80528.1 ydhZ AAN80530.1 pykF lpp ynhG ynhA AAN80535.1 ynhC ynhD ynhE ydiC ydiH ydiI ydiJ ydiK ydiL ydiM ydiN ydiB aroD ydiF ydiO ydiP AAN80552.1 ydiQ ydiR ydiS ydiT ydiD ppsA ydiA aroH ydiE ydiU ydiV nlpC btuD btuE btuC AAN80568.1 himA pheS pheM rplT AAN80573.1 infC thrS AAN80576.1 AAN80577.1 AAN80578.1 ydiY pfkB AAN80581.1 ydiZ yniA yniB yniC ydjM ydjN AAN80588.1 AAN80589.1 katE ydjC celF celD celC celB celA osmE nadE ydjQ ydjR AAN80601.1 spy ydjS AAN80604.1 AAN80605.1 AAN80606.1 cstC AAN80608.1 xthA ydjX ydjY ydjZ ynjA AAN80614.1 ynjC ynjD AAN80617.1 ynjF AAN80619.1 ynjH gdhA AAN80622.1 ybeW AAN80624.1 topB selD ydjA AAN80628.1 sppA ansA ydjB ydjE ydjF ydjG ydjH ydjI ydjJ ydjK AAN80639.1 ydjL yeaC yeaA gapA yeaD yeaE yeaF yeaG yeaH yeaI yeaJ yeaK AAN80652.1 yeaL yeaM yeaN yeaO yoaF yeaP yeaQ AAN80660.1 yoaG AAN80662.1 yeaR yeaS AAN80665.1 AAN80666.1 rnd fadD yeaY yeaZ AAN80671.1 yoaB yoaC AAN80674.1 yoaH pabB yeaB sdaA AAN80679.1 yoaD yoaE manX manY AAN80684.1 manZ yobD yebN yebH AAN80689.1 cspC yobF yebO yobG AAN80694.1 AAN80695.1 yebQ htpX prc proQ AAN80700.1 yebS yebT yebU yebV yebW pphA AAN80707.1 yebY yebZ AAN80710.1 holE yobB AAN80713.1 AAN80714.1 ptrB AAN80716.1 yebE yebF yebG eda edd zwf AAN80723.1 yebK pykA msbB yebA yebL yebM yebI ruvB ruvA yebB ruvC yebC ntpA aspS yecD yecE yecN yecO yecP bisZ yecK AAN80745.1 AAN80748.1 yecM argS flhE flhA flhB AAN80754.1 cheZ cheY cheB cheR AAN80759.1 tar cheW cheA motB motA flhC AAN80766.1 flhD yecG otsA otsB araH araG araF yecI AAN80775.1 AAN80776.1 AAN80777.1 yecR AAN80779.1 ftn yecH tyrP yecA pgsA uvrC uvrY AAN80787.1 yecF sdiA yecC yecS yedO AAN80793.1 fliY fliZ fliA fliC fliD fliS fliT amyA yedD yedE yedF yedK AAN80806.1 AAN80807.1 ybcM ybcL AAN80810.1 emrE fliE fliF fliG AAN80815.1 fliH fliI fliJ fliK fliL fliM fliN fliO fliP fliQ fliR AAN80827.1 rcsA dsrB AAN80830.1 yodD yedP yedQ AAN80834.1 yodC yedI yedA vsr dcm yedJ yedR AAN80842.1 AAN80843.1 yedU yedV yedW AAN80847.1 yedY yedZ yodA AAN80851.1 AAN80852.1 AAN80853.1 AAN80854.1 AAN80855.1 AAN80856.1 AAN80857.1 AAN80858.1 AAN80859.1 AAN80860.1 AAN80861.1 AAN80862.1 AAN80863.1 AAN80864.1 AAN80865.1 AAN80866.1 AAN80867.1 AAN80868.1 AAN80869.1 AAN80870.1 AAN80871.1 AAN80872.1 AAN80873.1 AAN80874.1 AAN80875.1 yeeI AAN80877.1 AAN80878.1 AAN80879.1 AAN80880.1 AAN80881.1 AAN80882.1 AAN80883.1 AAN80884.1 AAN80885.1 AAN80886.1 AAN80887.1 AAN80888.1 AAN80889.1 AAN80890.1 AAN80891.1 AAN80892.1 AAN80893.1 AAN80894.1 AAN80895.1 AAN80896.1 AAN80897.1 AAN80898.1 AAN80899.1 AAN80900.1 AAN80901.1 shiA amn yeeN nac cbl yeeO AAN80908.1 AAN80909.1 AAN80910.1 AAN80911.1 AAN80912.1 AAN80913.1 AAN80914.1 AAN80915.1 AAN80916.1 AAN80917.1 AAN80918.1 AAN80919.1 AAN80920.1 AAN80921.1 AAN80922.1 AAN80923.1 AAN80924.1 AAN80925.1 AAN80926.1 AAN80927.1 AAN80928.1 AAN80929.1 AAN80930.1 AAN80931.1 AAN80932.1 AAN80933.1 AAN80934.1 erfK cobT cobS cobU AAN80939.1 AAN80940.1 AAN80941.1 AAN80942.1 AAN80943.1 AAN80944.1 AAN80945.1 AAN80946.1 AAN80947.1 AAN80948.1 AAN80949.1 AAN80950.1 AAN80951.1 AAN80952.1 AAN80953.1 AAN80954.1 AAN80955.1 AAN80956.1 AAN80957.1 AAN80958.1 AAN80959.1 AAN80960.1 AAN80961.1 AAN80962.1 AAN80963.1 AAN80964.1 AAN80965.1 AAN80966.1 AAN80967.1 AAN80968.1 AAN80969.1 AAN80970.1 AAN80971.1 AAN80972.1 AAN80973.1 AAN80974.1 AAN80975.1 AAN80976.1 AAN80977.1 AAN80978.1 AAN80979.1 AAN80980.1 AAN80981.1 AAN80982.1 AAN80983.1 AAN80984.1 AAN80985.1 AAN80986.1 yeeW yeeX AAN80989.1 yeeA sbmC dacD sbcB yeeF AAN80995.1 yeeY AAN80997.1 AAN80998.1 yefM hisL hisG hisD hisC hisB hisH hisA hisF hisI wzzB ugd gnd manB AAN81013.1 AAN81014.1 AAN81015.1 AAN81016.1 AAN81017.1 AAN81018.1 AAN81019.1 AAN81020.1 AAN81021.1 galF wcaM wcaL wcaK wzxC wcaJ cpsG AAN81029.1 cpsB wcaI wcaH wcaG gmd wcaF wcaE wcaD wcaC wcaB wcaA AAN81042.1 AAN81043.1 AAN81044.1 AAN81045.1 yegH asmA dcd udk yegE alkA yegD yegI yegK yegL yegM yegN yegO yegB baeS baeR yegP AAN81063.1 AAN81064.1 AAN81065.1 AAN81066.1 yegQ AAN81068.1 yegR yegS AAN81071.1 gatD gatC gatB gatA gatZ gatY AAN81078.1 AAN81079.1 AAN81080.1 yegT yegU yegV yegW yegX thiD thiM yohL yohM yohN yehA yehB yehC yehD AAN81095.1 yehE mrp metG AAN81099.1 yehI AAN81101.1 AAN81102.1 AAN81103.1 AAN81104.1 yehL yehM yehP yehQ yehR yehS yehT yehU yehV yehW yehX yehY yehZ AAN81118.1 bglX dld pbpG AAN81122.1 yohC yohD AAN81125.1 AAN81126.1 yohG yohI yohJ yohK cdd AAN81132.1 sanA yeiS yeiT yeiA AAN81137.1 mglC mglA mglB galS AAN81142.1 yeiB folE yeiG cirA lysP yeiE yeiH nfo yeiI yeiK yeiL yeiM yeiC fruA fruK fruB AAN81159.1 yeiO AAN81161.1 yeiP yeiQ yeiR yeiU spr rtn yejA yejB yejE yejF yejG bcr rsuA yejH rplY AAN81177.1 yejK yejL yejM AAN81181.1 AAN81182.1 AAN81183.1 narP ccmH dsbE ccmF ccmE ccmD ccmC ccmB ccmA napC AAN81194.1 napB AAN81196.1 napH napG napA napD napF AAN81202.1 AAN81203.1 eco yojH yojI alkB ada AAN81209.1 yojL AAN81211.1 ompC yojN rcsB rcsC atoS atoC atoD atoA atoE atoB yfaP yfaQ AAN81224.1 yfaT yfaA gyrA ubiG yfaL nrdA nrdB yfaE inaA glpQ glpT glpA glpB glpC AAN81239.1 yfaD yfaU yfaV yfaW yfaX AAN81245.1 yfaZ yfaO ais yfbE AAN81250.1 yfbG yfbH yfbI AAN81254.1 yfbJ pmrD menE menC menB AAN81260.1 yfbB menD menF elaB elaA elaC yfbK AAN81268.1 yfbL yfbM nuoN nuoM nuoL nuoK nuoJ nuoI nuoH nuoG nuoF nuoE nuoC nuoB nuoA lrhA AAN81285.1 yfbR yfbS yfbT AAN81289.1 yfbV AAN81291.1 ackA AAN81293.1 pta yfcC yfcD yfcE yfcF yfcG folX yfcH hisP hisM hisQ hisJ AAN81306.1 ubiX purF cvpA AAN81310.1 dedD folC accD dedA truA usg pdxB div fabB yfcK yfcL yfcM yfcA mepA aroC yfcB yfcN yfcO yfcP yfcQ yfcR yfcS yfcU yfcV AAN81335.1 AAN81336.1 AAN81337.1 yfcZ fadL vacJ AAN81341.1 yfdC AAN81343.1 ydeU AAN81345.1 AAN81346.1 AAN81347.1 AAN81348.1 dsdC dsdX dsdA emrY AAN81353.1 emrK evgA evgS yfdE yfdV AAN81359.1 yfdW AAN81361.1 ypdI AAN81363.1 yfdY ddg yfdZ AAN81367.1 AAN81368.1 ypdA ypdB ypdC AAN81372.1 ypdE AAN81374.1 AAN81375.1 AAN81376.1 glk yfeO ypeC AAN81380.1 AAN81381.1 nupC yfeA yfeC yfeD gltX xapR AAN81388.1 xapB xapA yfeN yfeR yfeH AAN81394.1 lig zipA cysZ cysK AAN81399.1 ptsH ptsI crr pdxK yfeK cysM cysA AAN81407.1 cysU cysP ucpA yfeU AAN81412.1 AAN81413.1 AAN81414.1 yfeX yfeY yfeZ ypeA amiA hemF yfeG AAN81422.1 AAN81423.1 eutC eutB AAN81426.1 eutH eutG eutJ eutE cchB cchA eutI AAN81434.1 AAN81435.1 AAN81436.1 AAN81437.1 AAN81438.1 talA tktB ypfG AAN81442.1 AAN81443.1 yffH yffG narQ acrD yffB dapE AAN81450.1 ypfH ypfI ypfJ purC nlpB dapA gcvR bcp perM AAN81460.1 yfgC AAN81462.1 yfgE uraA upp AAN81466.1 purM purN ppk ppx yfgF AAN81472.1 AAN81473.1 yfgH yfgI guaA guaB xseA AAN81479.1 AAN81480.1 AAN81481.1 yfgJ AAN81483.1 yfgL yfgM hisS gcpE yfgA yfgB AAN81490.1 ndk pbpC yfhM sseA AAN81495.1 AAN81496.1 sseB pepB yfhJ fdx hscA yfhE yfhF AAN81504.1 AAN81505.1 yfhO yfhP yfhQ suhB yfhR csiE hcaT AAN81513.1 AAN81514.1 yphA yphB yphC yphD yphE yphF yphG yphH glyA hmpA glnB